[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 182-169 برگشت به فهرست نسخه ها
الگوی روابط ساختاری مهارت‌های اجرایی، تاب‌آوری ایگو و هویت اخلاقی در پیش‌بینی خودکارآمدی ترک افراد وابسته به مواد: نقش میانجی‌گری ذهن آگاهی
سجاد بشرپور* 1، شیرین احمدی2
1- دکترای تخصصی روانشناسی، استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2- دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
چکیده:   (994 مشاهده)
مقدمه: اعتیاد و مصرف مواد نه تنها یک بیماری جدی بلکه یک آسیب اجتماعی میباشد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی روابط ساختاری مهارتهای اجرایی، تابآوری ایگو و هویت اخلاقی در پیشبینی خودکارآمدی ترک افراد وابسته به مواد: نقش میانجیگری ذهن آگاهی انجام شد.
مواد و روشها: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی (معادلات ساختاری) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز سرپایی ترک اعتیاد اردبیل در سال 1399 تشکیل داد. از این جامعه، نمونهای به حجم 230 نفر به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب و به پرسشنامههای مهارتهای اجرایی، تابآوری ایگو، هویت اخلاقی، خودکارآمدی ترک و ذهن آگاهی پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از نرمافزارهای SPSS نسخه 25 و Lisrel نسخه 8/8 استفاده شد. سطح معنیداری در آزمونها 0/05 در نظر گرفته شد.
یافتهها: نتایج نشان داد خودکارآمدی ترک با مهارتهای اجرایی و مؤلفههای بازداری پاسخ، شروع تکلیف، برنامهریزی، سازماندهی و پشتکار معطوف به هدف، تابآوری ایگو، هویت اخلاقی و مؤلفههای آن و ذهن آگاهی ارتباط مثبت دارد. همچنین ذهن آگاهی با مهارتهای اجرایی و مؤلفههای بازداری پاسخ، شروع تکلیف، برنامهریزی، سازماندهی، انعطافپذیری، تابآوری ایگو و هویت اخلاقی و مؤلفههای آن ارتباط مثبت و معنادار دارد. شاخصهای برازش مدل نیز، تأثیر مهارتهای اجرایی، تابآوری ایگو و هویت اخلاقی بر خودکارآمدی ترک را با میانجیگری ذهن آگاهی تأیید کرد.
بحث و نتیجهگیری: مدل مورد نظر از برازش خوبی برخوردار است و مدل نظری با دادههای مشاهده شده در نمونه برازش دارد.
واژه‌های کلیدی: ایگو، تاب‌آوری، خودکارآمدی، ذهن‌آگاهی، مهارت‌های اجرایی
متن کامل [PDF 3299 kb]   (149 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان شناسی
دریافت: 1399/12/21 | پذیرش: 1400/3/12 | انتشار: 1400/8/10
فهرست منابع
1. Volkow ND. America's addiction to opioids: Heroin and prescription drug abuse. Senate Caucus on International Narcotics Control. 2014; 14(1): 1-16. https://archives.drugabuse.gov/testimonies/2014/americas-addiction-to-opioids-heroin-prescription-drug-abuse.
2. Basharpoor S. The effectiveness of cognitive-behavioral coping skills training and mindfulness-based relapse prevention program in the improvement of treatment motivation in drug dependent individuals. Etiadpajohi. 2016; 10(38): 55-70. http://etiadpajohi.ir/article-1-1041-fa.html. (Persian)
3. Foxcroft DR, Coombes L, Wood S, Allen D, Almeida Santimano NM, Moreira MT. Motivational interviewing for the prevention of alcohol misuse in young adults. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 7: CD007025. [DOI] [PubMed]
4. Chavarria J, Stevens EB, Jason LA, Ferrari JR. The effects of self-regulation and self-efficacy on substance use abstinence. Alcohol Treat Q. 2012; 30(4): 422-32. [DOI] [PubMed]
5. Maisto SA, Connors GJ, Zywiak WH. Alcohol treatment, changes in coping skills, self-efficacy, and levels of alcohol use and related problems 1 year following treatment initiation. Psychol Addict Behav. 2000; 14(3): 257-66. [DOI] [PubMed]
6. Hyde J, Hankins M, Deale A, Marteau TM. Interventions to increase self-efficacy in the context of addiction behaviours: a systematic literature review. J Health Psychol. 2008; 13(5): 607-23. [DOI] [PubMed]
7. Moos RH, Moos BS. Protective resources and long-term recovery from alcohol use disorders. Drug Alcohol Depend. 2007; 86(1): 46-54. [DOI] [PubMed]
8. Athamneh LN, DeHart WB, Pope D, Mellis AM, Snider SE, Kaplan BA, et al. The phenotype of recovery III: Delay discounting predicts abstinence self-efficacy among individuals in recovery from substance use disorders. Psychol Addict Behav. 2019; 33(3): 310-7. [DOI] [PubMed]
9. Basharpoor S, Ahmadi S. Modelling structural relations of craving based on sensitivity to reinforcement, distress tolerance and self-Compassion with the mediating role of self-efficacy for quitting. etiadpajohi. 2020; 13 (54): 245-264. http://etiadpajohi.ir/article-1-2105-en.html.
10. Kadden RM, Litt MD. The role of self-efficacy in the treatment of substance use disorders. Addict Behav. 2011; 36(12): 1120-6. [DOI] [PubMed]
11. Zelazo PD. Executive function and psychopathology: A neurodevelopmental perspective. Annu rev clin psychol. 2020; 16: 431-54. [DOI] [PubMed]
12. Mason M, Mennis J, Moore M, Brown A. The role of sex, executive functioning, and perceptions of safety on urban adolescent substance use. Addiction Research & Theory. 2019; 28(2): 144-51. [DOI]
13. Gustavson DE, Stallings MC, Corley RP, Miyake A, Hewitt JK, Friedman NP. Executive functions and substance use: Relations in late adolescence and early adulthood. J Abnorm Psychol. 2017;126(2):257-70. [DOI] [PubMed]
14. Quach A, Tervo-Clemmens B, Foran W, Calabro FJ, Chung T, Clark DB, et al. Adolescent development of inhibitory control and substance use vulnerability: A longitudinal neuroimaging study. Dev Cogn Neurosci. 2020; 42: 100-771. [DOI]
15. Block JH, Block J. The role of ego-control and ego-resiliency in the organization of behavior. InDevelopment of cognition, affect, and social relations: Minnesota symposia on child psychology; 1980. https://www.scienceopen.com/document?vid=0a410035-d7e6-4d0c-abd6-215f15fe58ee.
16. Cho E-S, Hwang I-O. The mediating effects of ego-resilience on the relationship between elementary school student's smartphone dependence and attention. The Journal of the Korea Contents Association. 2018; 18(6): 131-43. [DOI]
17. Um YJ, Choi YJ, Yoo SY. Relationships Between Smartphone Dependency and Aggression Among Middle School Students: Mediating and Moderating Effects of Ego-Resilience, Parenting Behaviour, and Peer Attachment. Int J Environ Res Public Health. 2019; 16(19): 3534. [DOI] [PubMed]
18. Cha KS, Lee HS. The effects of ego-resilience, social support, and depression on suicidal ideation among the elderly in South Korea. J Women Aging. 2018; 30(5): 444-59. [DOI] [PubMed]
19. Krettenauer T. Moral identity as a goal of moral action: A Self-Determination Theory perspective. Journal of Moral Education. 2020; 49(3): 330-45. [DOI]
20. Stanger N, Backhouse SH. A multistudy cross-sectional and experimental examination into the interactive effects of moral identity and moral disengagement on doping. J Sport Exerc Psychol. 2020; 42(3): 1-16. [DOI] [PubMed]
21. Iorfa SK, Ifeagwazi CM, Effiong JE, Essien NF. Tramadol abuse and value for life among young persons: Moderating effects of moral identity. African Journal of Drug and Alcohol Studies. 2019; 18(2): 109-20. https://www.ajol.info/index.php/ajdas/article/view/197659.
22. Yang X, Wang Z, Chen H, Liu D. Cyberbullying perpetration among chinese adolescents: The role of interparental conflict, moral disengagement, and moral identity. Children and youth services review. 2018; 86(2): 256-63. [DOI]
23. Vujanovic AA, Smith LJ, Green C, Lane SD, Schmitz JM. Mindfulness as a predictor of cognitive-behavioral therapy outcomes in inner-city adults with posttraumatic stress and substance dependence. Addict Behav. 2020; 104: 106283. [DOI] [PubMed]
24. Li W, Howard MO, Garland EL, McGovern P, Lazar M. Mindfulness treatment for substance misuse: A systematic review and meta-analysis. J Subst Abuse Treat. 2017; 75: 62-96. [DOI] [PubMed]
25. Riggs NR, Black DS, Ritt-Olson A. Associations between dispositional mindfulness and executive function in early adolescence. Journal of Child and Family Studies. 2015; 24(9): 2745-51. [DOI]
26. Los K, Chmielewski J, Luczynski W. Relationship between executive functions, mindfulness, stress, and performance in pediatric emergency simulations. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(6): 2040. [DOI] [PubMed]
27. Bajaj B, Pande N. Mediating role of resilience in the impact of mindfulness on life satisfaction and affect as indices of subjective well-being. Personality and individual differences. 2016; 93: 63-7. [DOI]
28. Ge J, Yang J, Song J, Jiang G, Zheng Y. Dispositional mindfulness and past-negative time perspective: The differential mediation effects of resilience and inner peace in meditators and non-meditators. Psychol Res Behav Manag. 2020; 13: 397-405. [DOI] [PubMed]
29. Ruedy NE, Schweitzer ME. In the moment: The effect of mindfulness on ethical decision making. Journal of Business Ethics. 2010; 95(1): 73-87.
30. Sevinc G, Lazar SW. How does mindfulness training improve moral cognition: A theoretical and experimental framework for the study of embodied ethics. Curr Opin Psychol. 2019; 28: 268-72. [DOI] [PubMed]
31. Bramson JH. The impact of peer mentoring on drug avoidance self-efficacy and substance use: University of Northern Colorado; 1999. https://www.proquest.com/openview/277e0d2cf32dd1564da174b0545099f1/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y.
32. Habibi R, Karshky H, Dashtgard A, Heidary A, Talaei A. Validity the reliability of the bramson's quit addiction self-efficacy questionnaire. Hakim Research Journal 2012; 15(1): 53-59. https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1028402.html. (Persian)
33. Brown KW, Ryan RM. The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. J Pers Soc Psychol. 2003; 84(4): 822-48. [DOI] [PubMed]
34. Ghorbani N, Watson P, Weathington BL. Mindfulness in Iran and the united states: Cross-cultural structural complexity and parallel relationships with psychological adjustment. Current Psychology. 2009; 28(4): 211-24. [DOI]
35. Dawson P, Guare R. Executive Skills in Children and Adolescents: A practical guide to assessment and intervention. Guilford Press; 2010. https://www.amazon.com/Executive-Skills-Children-Adolescents-Second/dp/1606235710.
36. Block J, Kremen AM. IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology. 1996; 70(2): 349-61. [DOI]
37. Aquino K, Reed IA. The self-importance of moral identity. Journal of personality and social Psychology. 2002; 83(6): 1423-40. [DOI]
38. Diamond A. Why improving and assessing executive functions early in life is critical. 2016; 11-43. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/14797-002.
39. Hardy SA, Bean DS, Olsen JA. Moral identity and adolescent prosocial and antisocial behaviors: Interactions with moral disengagement and self-regulation. Journal of youth and adolescence. 2015; 44(8):1542-54. [DOI]
40. Bowen S, Chawla N, Collins SE, Witkiewitz K, Hsu S, Grow J, et al. Mindfulness-based relapse prevention for substance use disorders: A pilot efficacy trial. Subst Abus. 2009; 30(4): 295-305. [DOI] [PubMed]
41. Ulev E. Universite Ogrencilerinde bilinçli farkındalık duzeyi ile stresle başa çıkma tarzının depresyon, kaygı ve stres belirtileriyle ilişkisi. 2014. http://hdl.handle.net/11655/1321.
42. Kimbrough E, Magyari T, Langenberg P, Chesney M, Berman B. Mindfulness intervention for child abuse survivors. J Clin Psychol. 2010; 66(1): 17-33. [DOI] [PubMed]
43. Atalay Z. Mindfulness: Simdi ve burada bilincli farkındalık: Psikonet Yayınları; 2018. https://hdl.handle.net/20.500.11779/251.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Research code: 1810
Ethics code: IR.ARUMS.REC.1400.075


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Basharpoor S, Ahmadi S. The Pattern of Structural Relationships Executive Function, Ego Resilience, and Moral Identity in Predicting Self-Efficacy for Quitting People Drug Dependents: The Mediating Role of Mindfulness. MCS. 2021; 8 (2) :169-182
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-453-fa.html

بشرپور سجاد، احمدی شیرین. الگوی روابط ساختاری مهارت‌های اجرایی، تاب‌آوری ایگو و هویت اخلاقی در پیش‌بینی خودکارآمدی ترک افراد وابسته به مواد: نقش میانجی‌گری ذهن آگاهی. علوم مراقبتی نظامی. 1400; 8 (2) :182-169

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-453-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4410