[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 26-34 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر سطح استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب نظامی
سمیه خاتونی1 ، فاطمه تیموری*2، سید امیر حسین پیشگویی3، محمدرضا خدابخش4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت‌ها، مربی، گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
3- دکترای تخصصی پرستاری، دانشیار، گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
4- دکترای تخصصی روانشناسی، استادیار، گروه روانشناسی، آموزش عالی حکیم طوس، ایران، مشهد.
چکیده:   (859 مشاهده)
مقدمه: از آنجایی که پرستاری به عنوان شغل پراسترس شناخته شده است، فشارهای روانی ناشی از عوامل تنشزای موجود در این حرفه، میتواند به بروز بیماریها و اختلالاتی منجر شود که سلامتی پرستاران را به طور جدی به مخاطره میاندازد، در این تحقیق تلاش شده تا با استفاده از روش آموزش ایمنسازی در برابر استرس (Stress Inoculation Training یا SIT) که یکی از روشهای کاهش و مدیریت استرس است، به کاهش استرس شغلی پرستاران کمک نماید.
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش ایمنسازی در برابر استرس بر استرس شغلی پرستاران مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی تصادفی شده، دو گروهی (گروه مداخله و کنترل) با پیش آزمون و پسآزمون میباشد. نمونه پژوهش شامل تعداد 50 نفر از پرستاران شاغل در دو بیمارستان منتخب نظامی که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند و به شیوه نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند. مداخله شامل آموزش ایمن سازی در برابر استرس به صورت پنج جلسه آموزش 2 ساعته برای گروه آزمون انجام شد. در این مطالعه از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استرس شغلی تافت و اندرسون استفاده شد. دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS نسخهی 16 و آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 0/05P< به عنوان سطح معنیداری در نظر گرفته شد.
یافتهها: میزان استرس اکثر پرستاران هر دو گروه، قبل از مداخله در سطح متوسط قرار داشت و دوگروه همگن بودند (0/063P=). پس از آموزش ایمنسازی در برابر استرس، سطح استرس پرستاران گروه مداخله از 76 درصد به 60 درصد کاهش یافت، اما از نظر آماری اختلاف بین دو گروه معنادار نبود (0/115P=)
بحث و نتیجهگیری: نتایج این تحقیق همخوانی چندانی با بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه استرس شغلی نداشت و از جمله علل آن میتوان، برگزاری تعداد جلسات بیشتر در مطالعات گذشته و از طرفی مقررات حاکم در بیمارستانهای نظامی اشاره نمود.
واژه‌های کلیدی: آموزش، استرس شغلی، پرستاران، نظامی.
متن کامل [PDF 513 kb]   (241 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/8/11 | پذیرش: 1398/9/24 | انتشار: 1399/2/10
فهرست منابع
1. Burke ME, LeBlanc RG, Henneman EA. ABCDs of Professional Introductions: Teaching nursing students the most fundamental of all communication skills. Nurse Educ. 2016; 41(3): 115-6. DOI: 10.1097/NNE.0000000000000216 PMID:26402911 [DOI] [PubMed]
2. Dinh M, Walker A, Parameswaran A, Enright N. Evaluating the quality of care delivered by an emergency department fast track unit with both nurse practitioners and doctors. Australas Emerg Nurs J . 2012;1 5(4): 188-94. DOI: 10.1016/j.aenj.2012.09.001 [DOI]
3. Farhadi M, Hemmati Maslakpak M, KHalkhali H. Job stressors in critical care nurses. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2014; 11(11): 875-83. (Persian)
4. Shareinia H, Khuniki F, Bloochi Beydokhti T, Eydi zeynabad A, Hosseini M. Comparison between job stress among emergency department nurses with nurses of other departments. Quarterly Journal of Nersing Management. 2018; 6(3): 48-56. (Persian) DOI: 10.29252/ijnv.6.3.4.48 [DOI]
5. Edwards D, Burnard P. A systematic review of stress and stress management interventions for mental health nurses. J Adv Nurs. 2003; 42(2): 169-200. DOI:10.1046/j.1365-2648.2003.02600.x [DOI]
6. Raiger J. Applying a Cultural Lens to the Concept of Burnout. J. Transcult. Nurs. 2005; 16(1): 71-6. DOI: 10.1177/1043659604270980 [DOI]
7. Ghasemi A, Attar M. The Survey intensity of Occupational stressor nurses in Hospital of Cities Babol, Sari and Behshahr. 2007. Available from: www betsa ir. (Persian)
8. Payamani S. Stressors and Adaptive Methods in Nurses in Khorramabad Educational Hospitals. scientific magazine yafte. 2001; 9(3): 49-52. (Persian)
9. Darban F, Mazloum SR. The effect of mental health nurses' program on stress on their job satisfaction.Nurs Manage .2012; 1(2): 46-54. (Persian)
10. Gholami jam F, Kheftan P, Eghlima M, Sepiddam M. Stress management techniques and its effects on health promotion. Quarterly Journal of Social Work. 2015; 4(3): 18-27. (Persian)
11. Sheehy RE. Effects of stress inoculation training for first-year law students: Arizona State University. Int J Stress Manag ;2004. 11(1), 41–55. DOI: 10.1037/1072-5245.11.1.41 [DOI]
12. Jackson S, Baity MR, Bobb K, Swick D, Giorgio J. Stress inoculation training outcomes among veterans with PTSD and TBI. Psychol Trauma: Theory, research, practice, and policy. 2019. 11(8): 842–850. DOI: 10.1037/tra0000432 PMID: 30896224 [DOI] [PubMed]
13. Ardelia N, Hartini N. Efektivitas Stress Inoculation Training Untuk Menurunkan Stres Pada ODAPUS. Persona: Jurnal Psikoligi Indonesia. 2019; 8(1): 1-15. DOI: 10.30996/persona.v8i1.2471 [DOI]
14. Ningtias DASA, Wibowo MEWME, Purwanto EPE. The Effectiveness of CBT Group Counseling with Stress Inoculation Training and Cognitive Restructuring Techniques to Reduce Students’ Academic Stress. Jurnal Bimbingan Konseling. 2020: 9(2) 159-64. DOI: /10.15294/jubk.v9i2.32586 [DOI]
15. Khorsandi M, Vakilian K, Salehi B, Goudarzi MT, Abdi M. The effects of stress inoculation training on perceived stress in pregnant women. J Health Psychol. 2016; 21(12): 2977-82. (Persian) DOI: 10.1177/1359105315589800 PMID: 26150431 [DOI] [PubMed]
16. Hourani L, Tueller S, Kizakevich P, Strange L, Lewis G, Weimer B, et al. Effect of stress inoculation training with relaxation breathing on perceived stress and posttraumatic stress disorder in the military: A longitudinal study. Int J Stress Manag. 2018; 25(S1): 124. DOI: 10.1037/str0000082 [DOI]
17. Salmaani Barough N, Taghavi Larijani T, Monjamed Z, Sharifi ND, Bahrani N. Coping with stress. Hayat. 2005; 10(4): 21-7. (Persian)
18. Mazlom Sr, Darban F, Vaghei S, Modarres gharavi M, Kashani lotfabadi M, Shad M. The effect of Stress Inoculation Program (SIP) on nurses’ Perceived stress in psychiatric wards. Journal Evidence Based Care. 2012; 2(1): 35-44. (Persian) DOI:10.22038/EBCJ.2012.388 [DOI]
19. Pamela Gray-Toft, James G. Anderson. The Nursing Stress Scale: Development of an instrument. Journal of Behavioral Assessment. 1981; 3(1): 11–23. DOI:10.1007/BF01321348. [DOI]
20. Rezaee N, Behbahany N, Yarandy A, Hosseine F. Correlation between Occupational Stress and Social Support among Nurses. Iran Journal of Nursing. 2006; 19 (46): 71-8. (Persian)
21. Rahgooi A, Falahi M, Karimlou M, gaeeni M. Effect of strees inoculation training on stress of nurses. J Rehabil. 2006; 7(2): 61-5. (Persian)
22. Afsari M. frequency of occupational stress and its causing factors in nurses of qazvin university of medical sciences [MSc thesis]. Qazvin: Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran; 2016. DOI:10.19082/6010 (Persian) [DOI]
23. Kashani F, Kashani P, Moghimian M, Shakour M. Effect of stress inoculation training on the levels of stress, anxiety, and depression in cancer patients. Iran J Nurs Midwifery Res 2015; 20(3): 359-64. (Persian) PMID: 26120337 PMCID: PMC4462062 [PMCID] [PubMed]
24. Shanholtz CE, Messer D, Davidson RD, Randall AK, Horan JJ. A Randomized Clinical Trial of Online Stress Inoculation for Adult Children of Divorce. J Divorce Remarriage. 2017; 58(8): 599-613. DOI: 10.1080/10502556.2017.1354278 [DOI]
25. Hedman DB. Effect of a Stress Inoculation Training Intervention on Student Registered Nurse Anesthetist Performance in a Crisis Simulation [Ph.D of Nursing Practice (DNP) Scholarship Projects (public)]. New York: University at Buffalo, School of Nursing; 2018.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.AJAUMS.REC.1398.046XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khatoni S, Teymouri. F, Pishgooie S A H, Khodabakhsh M R. Determining the Effectiveness of Stress Inoculation Training on Nurses’ Job Stress at Selected Military Hospitals  . MCS. 2020; 7 (1) :26-34
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-341-fa.html

خاتونی سمیه، تیموری فاطمه، پیشگویی سید امیر حسین، خدابخش محمدرضا. تعیین اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر سطح استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب نظامی. علوم مراقبتی نظامی. 1399; 7 (1) :26-34

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-341-fa.htmlدوره 7، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4312