[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 116-109 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین سواد سلامت و رفتارهای پیشگیرانه سربازان
جواد عظیم زاده1 ، مریم نظام زاده* 2، فاطمه کلروزی3 ، سید امیرحسین پیشگویی4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، گروه پرستاری ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
3- دکترای پرستاری، مربی، گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
4- دکتری پرستاری، دانشیار، گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
چکیده:   (546 مشاهده)
مقدمه: میزان پایبندی به رفتارهای پیشگیرانه افراد جامعه بر سلامت مردم آن جامعه مؤثراست. انجام این رفتارها و تعیین عوامل پیش بینی کنندهی آنها در سربازان به خاطر موقعیت و شرایطی که در آن قرار میگیرند از اهمیت بسزایی برخوردار است.
هدف: مطالعهی حاضر با هدف تعیین رابطه بین سواد سلامت و رفتارهای پیشگیرانه سربازان انجام شده است.
مواد و روشها: مطالعهی حاضر یک مطالعهی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که جامعهی پژوهشی آن را سربازان در دوره خدمت ضرورت پادگانهای نیروهای مسلح شمال غرب کشور در نیمهی اول سال 1399 تشکیل دادند. 300 نفر از سربازان واجد شرایط به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامههای اطلاعات دموگرافیک سربازان، سواد سلامت جمعیت بزرگسال ایرانی و رفتارهای پیشگیرانه محقق ساخته استفاده شد. دادهها با نرمافزار آماری SPSS نسخهی 23 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها: 84/3 درصد واحدهای مورد پژوهش مجرد، 38/8 درصد تحصیلات زیر دیپلم، 80 درصد غیربومی با میانگین سنی 3/24±22/16 سال بودند. میزان سواد سلامت سربازان (12/93±62/08) در حد نه چندان کافی و میزان رفتارهای پیشگیرانه (5/66±12/69) در حد پایین بود. بر اساس نتایج ارتباط سواد سلامت و رفتارهای پیشگیرانه (0/006=P, 0/163= r) و ارتباط بین وضعیت تأهل (0/046=P) و سابقه بستری (0/049=P) با سواد سلامت معنیدار بود و سواد سلامت سربازان متأهلی که سابقه بستری داشتند بالاتر بود.
بحث و نتیجهگیری: با توجه به اهمیت سواد سلامت در پیش بینی رفتارهای بهداشتی و ارتباط مستقیم و معنیدار آن با رفتارهای پیشگیرانه، پیشنهاد میشود سواد سلامت در شروع دوران سربازی برای تمام سربازان سنجیده و در موارد پایین برای ارتقای آن برنامههای آموزشی در نظر گرفته شود
واژه‌های کلیدی: پرسنل نظامی، سواد سلامت، رفتار
متن کامل [PDF 420 kb]   (170 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1399/9/21 | پذیرش: 1399/10/30 | انتشار: 1400/8/10
فهرست منابع
1. Rahimi A, Ahmadian Majin N. Investigating health literacy level and relation to demographic factors of nurses in teaching hospitals of at west cities of Iran: 2016. J Health Literacy. 2017; 2(1): 54-61. [DOI]
2. Khodabakhshi-Kolaee A. The comparison of health literacy and lifestyle among retired and homemaker older adults’ women. J Health Literacy. 2016; 1(3): 155-63.
3. Shum J, Poureslami I, Wiebe D, Doyle-Waters MM, Nimmon L, FitzGerald JM, et al. Airway diseases and health literacy (HL) measurement tools: A systematic review to inform respiratory research and practice. Patient Educ Couns. 2018; 101(4): 596-618. [DOI] [PubMed]
4. Naghibi A, Chaleshgar M, Kazemi A, Hosseini M. Evaluation of health literacy level among 18-65 year-old adults in Shahriar, Iran. J Health Res Commun . 2017; 3(2): 17-25.
5. Reisi M, Javadzade SH, Heydarabadi AB, Mostafavi F, Tavassoli E, Sharifirad G. The relationship between functional health literacy and health promoting behaviors among older adults. J Educ Health Promot. 2014; 3:119. [DOI] [PubMed]
6. Chen X, Hay JL, Waters EA, Kiviniemi MT, Biddle C, Schofield E, et al. Health Literacy and Use and Trust in Health Information. J Health Commun. 2018; 23(8): 724-34. [DOI] [PubMed]
7. World Health Organization. Health literacy [Internet]. 2020.
8. Delavar F, Pashaeypoor S, Negarandeh R. Health literacy index: A new tool for health literacy assessment. Journal of hayat. 2018;24(1):1-6. (Persian)
9. Marzangi A, Ahangarzadeh Rezaei S, Ghareagaji Asl R. Health literacy in heart disease community that covered by health services centers in south of west azarbaijan province. Nurs Midwifery J. 2018; 16(1): 45-54. (Persian)
10. Powers BJ, Trinh JV, Bosworth HB. Can this patient read and understand written health information? JAMA. 2010;304(1):76-84. [DOI] [PubMed]
11. Izadirad H, Zareban I. The relationship of health literacy with health status, preventive behaviors and health services utilization in baluchistan, Iran. J Educ Community Health. 2015;2(3):43-50. (Persian) [DOI]
12. Kasl SV, Cobb S. Health behavior, illness behavior, and sick role behavior. I. Health and Illness Behavior . Archives of Environmental Health. 1966; 12(2): 246-66. [DOI] [PubMed]
13. Fernandez DM, Larson JL, Zikmund-Fisher BJ. Associations between health literacy and preventive health behaviors among older adults: Findings from the health and retirement study. BMC Public Health. 2016; 16: 596. [DOI] [PubMed]
14. Panahi R, Ramezankhani A, Tavousi M. Health literacy and preventive behaviors. J Research Health. 2018; 8(2): 93-4. (Persian) [DOI]
15. Ahmadi G, SohrabiI F, Borjali A. Effectiveness of emotion regulation training on reappraisal and emotional suppression in soldiers with opioid use disorder. Culture Counseling and Psycotherapy. 2018; 9(34):191-209. (Persian) [DOI]
16. Effati Daryani F, Zarei S. Sociodemographic predictors of mental health in Tehran's soldiers 2012-2013. J Mil Med. 2015; 17(2): 81-7. (Persian)
17. Mehrabitavana A, Esmi N, Khoobdel M. Soldiers' awareness of health issues in one of the military training centers. Military Sciences Journal. 2009; 10(4): 293-7. (Persian)
18. Nouri R, Ashtiani A, Ahmadi K, Gholamalilavasani M. Status general and mental health in basic combat training Soldiers. J mil Psychol. 2014; 5(18): 5-14. (Persian)
19. Jahed G, Golestanifar H, Vesoghi M, Pahlavanzadeh B, Dargahi A. Survey on attitude and knowledge of food safety and sanitation among soldiers of Arak Malek- Ashtar Garrison. Journal of Food Hygiene. 2012; 2(6): 91-106. (Persian)
20. Choi Y, Jeong GH. Army soldiers' knowledge of, attitude towards, and preventive behavior towards tuberculosis in korea. Osong Public Health Res Perspect. 2018; 9(5): 269-77. [DOI] [PubMed]
21. Jalali M, Khodabakhshi Koolaee A. Relationship between health literacy and general health among patients with leukemia before bone marrow transplant. Iranian Journal of Cancer Care. 2019; 1(1): 1-7. (Persian) [DOI]
22. Salehi Z, Nourozitabrizi K, Hosseini M, Akhlaghi M, Rezasoltani P. Health literacy and its relationship with medication adherence and quality of life in patients with rheumatoid arthritis shariati hospital Tehran. University of social welfare and Rrehabilitation sciences. 2016. (Persian)
23. Montazeri A, Tavousi M, Rakhshani F, Azin SA, Jahangiri K, Ebadi M, et al. Health Literacy for Iranian Adults (HELIA): development and psychometric properties. Payesh (Health Monitor). 2014; 13(5): 589-99. (Persian)
24. Panahi R, Dehghankar L, Abdollahi F, Anbari M, Hosseini N. Health Literacy and Breast Cancer Preventive Behaviors among Students. Payesh (Health Monitor). 2019; 18(6): 547-57. (Persian)
25. Mahdavi Z, Ramezani A, Ghanbari S, Khodakarim L. Relationship between health literacy and female cancers preventive behaviors. Payesh (Health Monitor). 2017;16(5):613-25. (Persian)
26. Aghamolaei T, Hosseini Z, Hosseini F, Ghanbarnejad A. The relationship between health literacy and health promoting behaviors in students. Journal of Preventive Medicine. 2016;3(2):36-43. (Persian)
27. Mohammadpour M, Zarifinezhad E, Armand R. A Study of Correlation between Applied Health Literacy and Self-Care Behaviors in Hypertensive Patients of Gachsaran City, 2016 (Iran). Qom Univ Med Sci J. 2018; 12(10): 55-65. [DOI]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.AJAUMS.REC.1399.159


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Azimzadeh J, Nezamzadeh M, Kalroozi F, Pishgooie S A H. The Relationship between Health Literacy and Preventive Behaviors of Soldiers. MCS. 2021; 8 (2) :109-116
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-434-fa.html

عظیم زاده جواد، نظام زاده مریم، کلروزی فاطمه، پیشگویی سید امیرحسین. بررسی رابطه بین سواد سلامت و رفتارهای پیشگیرانه سربازان. علوم مراقبتی نظامی. 1400; 8 (2) :116-109

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-434-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4410