[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 1-7 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر واقعیت درمانی بر همدلی همسران جانبازان دچار اختلال استرس پس از سانحه جنگی
حمید حجتی1 ، کاملیا حبیبی2 ، خلیل علی محمدزاده* 3
1- دکترای پرستاری، استادیار، دانشکده پرستاری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول ، ایران .
2- کارشناسی ارشد، گروه پرستاری، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3- دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:   (780 مشاهده)
مقدمه: همسران جانبازان دچار اختلال استرس پس از سانحه جنگ به دلیل تماس مکرر در طول زندگی با همسران خود دچار مشکلات عاطفی و روحی زیادی میشوند که اغلب در زندگی آنها عشق و همدلی مفهومی گنگ دارد.
هدف: با توجه به ماهیت نظریه واقعیت درمانی گلاسر بر بهبود روابط زناشویی این مطالعه با هدف تأثیر واقعیت درمانی بر همدلی همسران جانبازان اختلال استرس پس از سانحه جنگی انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه تجربی با روش نمونهگیری تصادفی ساده بر روی 34 نفر از همسران جانبازان (17 آزمون) و (17 کنترل) در بیمارستان نیایش تهران در سال 1395 انجام شد. در گروه آزمون 8 جلسه 90 تا 120 دقیقه واقعیت درمانی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر اجرا شد که اطلاعات در دو گروه قبل و بعد از مداخله توسط پرسشنامه استاندارد همدلی (دیویس) جمعآوری شد. سپس توسط آزمون تی زوجی و مستقل آنالیز گردید.
یافتهها: میزان همدلی قبل مداخله در گروه واقعیت درمانی 015/01±61/0 و گروه کنترل 13/01±53/52 بود و آزمون تی مستقل اختلاف معنیداری را نشان نداد (0/13=P) ولی میزان همدلی بعد از مداخله در گروه آزمون 9/2±73/47 و گروه کنترل 1/7±59/29 بود و آزموتی تی مستقل اختلاف معنیداری را نشان داد (0/003=P) به طوری که میزان همدلی در گروه آزمون بیشتر از گروه کنترل بود.
بحث و نتیجهگیری: نظر به اثربخشی این رویکرد در افزایش همدلی همسران جانبازان پیشنهاد میگردد، مسئولین و دستاندرکاران نظام بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاران با درک نیاز همسران و خانوادههای جانبازان و برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی و جلسات گروه درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی ضمن تقویت روابط زناشویی، موجب بهبود کیفیت زندگی در خانواده همسران جانبازان شوند.
کد کارآزمایی بالینی: IRCTN1R229059
واژه‌های کلیدی: اختلال استرس پس از سانحه جنگی، واقعیت درمانی، همدلی، همسران جانبازان.
متن کامل [PDF 814 kb]   (299 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/7/23 | پذیرش: 1398/8/18 | انتشار: 1399/2/10
فهرست منابع
1. Tsai J, Harpaz-Rotem I, Pietrzak RH, Southwick SM. The role of coping, resilience, and social support in mediating the relation between PTSD and social functioning in veterans returning from Iraq and Afghanistan. Psychiatry. 2012; 75(2): 135-49. DOI: 10.1521/psyc.2012.75.2.135. [DOI]
2. Renshaw KD, Allen E, Carter S, Markman HJ, Stanley SM. Partners' attributions for service members' symptoms of combat-related posttraumatic stress disorder. Behav Ther. 2014; 45(2): 187-98. DOI: 10.1016/j.beth.2013.10.005 [DOI]
3. Akoondzadeh G, Ebadi A, Nouhi E, Hojjati H. Threatened Health in Women: A Qualitative Study on the Wives of War Veterans with Post-Traumatic Stress. Global J Health Scie. 2017; 9(3): 176-7. DOI:10.5539/gjhs.v9n3p176 [DOI]
4. Peraica T, Vidović A, Petrović ZK, Kozarić-Kovačić D. Quality of life of Croatian veterans' wives and veterans with posttraumatic stress disorder. Health Qual Life Outcomes. 2014; 12(1): 136.
5. Wolf EJ, Harrington KM, Reardon AF, Castillo D, Taft CT, Miller MW. A dyadic analysis of the influence of trauma exposure and posttraumatic stress disorder severity on intimate partner aggression. J Trauma Stress. 2013; 26(3): 329. DOI: 10.1002/jts.21805. [DOI]
6. Verdeli H, Baily C, Vousoura E, Belser A, Singla D, Manos G. The case for treating depression in military spouses. J Fam Psychol.2011; 25(4): 488-96. DOI:10.1037/a0024525 [DOI]
7. Sirati Nir M, Ebadi A, Fallahi Khoshknab M, Tavallaie A. Consequences of living with Posttraumatic Stress Disorder: A Qualitative Study. J Qual Res Health Sci. 2012; 1(2): 92-101. (Persian)
8. Klarić M, Frančišković T, Obrdalj EC, Petrić D, Britvić D, Zovko N. Psychiatric and health impact of primary and secondary traumatization in wives of veterans with posttraumatic stress disorder. Psychiatr Danub. 2012; 24(3): 280-6. PMID: 23013633 [PubMed]
9. Moghanloo M, Hosseini S. Prediction of Emotional Empathy in the Wives of Veterans by Cognitive Emotion Regulation Strategies and Resilience. Iran J War Public Health. 2019; 11 (2):93-99. (Persian)
10. Monson CM, Taft CT, Fredman SJ. Military-related PTSD and intimate relationships: From description to theory-driven research and intervention development. Clin Psychol Rev. 2009; 29(8):707-14. DOI: 10.1016/j.cpr.2009.09.002. (Persian) [DOI]
11. ZintyAfkham A, Sohrabi F, Borjali A. The effectiveness of imagery receipting and reprocessing therapy on reduction of subjective units of distress and recurrent images on war disabled with post traumatic stress disorder. J Mil Psychol, 2010; 1(3): 1-12.(Persian)
12. Yambo T, Johnson M. An integrative review of the mental health of partners of veterans with combat-related posttraumatic stress disorder. J Am Psychiatr Nurses Assoc. 2014; 20(1):31-41. DOI: 10.1177/1078390313516998. [DOI]
13. Abbasi H, Ahmadi SA, Fatehi zadeh M, Bahrami F. The Effect of Glaser's Reality Therapy on Personal Commitment of Couples. Family Pathology, Counseling & Enrichment Journal. 2016; 2(1): 40-65. (Persian)
14. Sedaghat M, Sahebi A, Shahabi Moghaddam S. The Effectiveness of Individualized Reality Therapy on Major Depression Patients with Suicide Attempt History. Journal of Police Medicine. 2017; 5(5): 317-27. (Persian)
15. Mohammadi S, Ghamari M, Jaafari A. The effectiveness of group counseling based on reality therapy Reduce conflict in the parent of the same sex school girls. Journal of Women and Family. 2013; 7(23): 317-27. (Persian)
16. Ghorbani N, Watson PJ, Hamzavy F, Bart L. Self-Knowledge and Narcissism in Iranians: Relationships with Empathy and Self-Esteem. Current Psychology. 2010; 29(2): 134-143. DOI: 10.1007/s12144-010-9079-5. (Persian) [DOI]
17. Yoysefikia M, Khoshkonesh A, Falahzadeh H. The effectiveness of reality therapy to decreasethe marital conflict and despair in women with multiple sclerosis. Armaghane danesh. 2018; 23(3): 364-77.(Persian)
18. Dizjani F, Kharamin Sh. Reality therapy effect on marital satisfaction and women’s quality of life. Armaghane danesh. 2016; 21(1): 187-99. (Persian)
19. Boromand R, Sadeghifard M, Samavi SA. The Effectiveness of group counseling based on the choice theory on reducing marital conflicts. Am J Life Sci Res 2013; 1(1):187-99
20. Ramzi Eslambooli L, Alipour A, Sepehri Shamloo Z, Zareh H. The Effectiveness of Group Therapy based on Reality Therapy on Rebuild of Relationship Beliefs in Working Married Women of Mashhad. Family Research. 2015; 10(4): 493-509. (Persian)
21. Toozandehjani H, Soltanzadeh Mezreji H. Efficacy of group reality therapy on depression in infertile women before treatment with assisted reproductive techniques IUI. J Res Behave Sci 2014; 12(2): 184-93. (Persian)
22. Prenzlau S. Using Reality Therapy to Reduce PTSD-Related Symptoms. Int j real therapy 2006; 25(2): 23-9.
23. Pasha GH, Amine S. Effect io expectancy and anxious wives of martyrs. New finding in the Journal of Psychology. 2008; 3(9): 37-51. (Persian)
24. Seadatee shamir A, Najmi M, Haghshenas rezaeeyeh M. The Effectiveness of Reality Therapy Training on Marital Engagement and Marital Engagementin Married Students in Azad University. Journal of of research in medical system. 2018;12(Special Issue). 653-69. (Persian)
25. Gharibpour S, Hojati H. The effect of reality therapy on self-efficacy in mothers of children with Down syndrome. Iranian Journal of Nursing Research. 2019; 13(6): 63-7. (Persian)
26. Ghorbanalipour M, Najafi M, Alireza Z. Effectiveness health on happiness and hope in fact divorced women. Journal of a psychotherapy and counseling family. 2014; 4(2): 298-304. (Persian)
27. Amiri M, Aghamohammadian Sherbaf H, kimeie A. Effectiveness of reality therapy on locus of control and coping strategies. Thought & Behavior in Clinical Psychology. 2012; 6(24): 50-60. (Persian)
28. Ebnosharieh J, Aghili SM. Effectiveness of group based reality therapy based on Glasser choice theory on the general health and obsessive beliefs of divorced women. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2019; 20(4):53-60. (Persian)
29. Saghaian AS, Bahmani B, Eskandari M, Asgari A. Effectiveness reality therapy being of female-headed households. Research in Clinical Psychology and Counseling. 2016; 5(2). (Persian)
30. Asmkhany Akbarnejad H, Etemadian A, Nasiri Nejad F. Effectiveness of reality therapy in group exercise on anxiety in women. Journal of Psychological Studies. 2014; 10(2):75-9. DOI: 10.22051/psy.2014.1773. (Persian)
31. Moshirian Farahi SM, Moshirian Farahi SMM, Aghamohammadian Sharbaf H R, Sepehri Shamloo Z. The Effectiveness of Group Reality Therapy Based on Choice Theory on Quality of Life in People with Aggression. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2017; 5 (1):47-53. DOI: 10.21859/ijpn-05017. (Persian) [DOI]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.IAU.TUM REC.1395.36
Clinical trials code: IRCTN1R229059XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hojjati H, Habibi K, Alimohammadzadeh K. Effectiveness of Reality Therapy on Empathy of the Spouses of Veterans With Post-Traumatic Stress Disorder. MCS. 2020; 7 (1) :1-7
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-211-fa.html

حجتی حمید، حبیبی کاملیا، علی محمدزاده خلیل. تأثیر واقعیت درمانی بر همدلی همسران جانبازان دچار اختلال استرس پس از سانحه جنگی. علوم مراقبتی نظامی. 1399; 7 (1) :1-7

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-211-fa.htmlدوره 7، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4312