[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 108-101 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط ترس از خواب با اضطراب مرگ در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه جنگی
نگار رنجبر1 ، علی خدمتگزار2، مائده صادقی گل افشانی*3، سکینه فرهادی4 ، حمید حجتی5
1- کارشناس ارشد پرستاری، مربی، گروه پرستاری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.
2- کارشناس پرستاری، گروه پرستاری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.
3- کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، بیمارستان رازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، قائمشهر، ایران.
4- کارشناس ارشد پرستاری، مربی، گروه پرستاری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.
5- دکترای پرستاری، استادیار، گروه پرستاری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.
چکیده:   (545 مشاهده)
مقدمه: ترس از خواب یکی از اختلالات جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه جنگی میباشد.
هدف: با توجه به اهمیت بررسی عوامل مرتبط با ترس از خواب، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط ترس ازخواب با اضطراب مرگ در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه جنگی انجام گرفت.
مواد روشها: این مطالعه توصیفی همبستگی بر روی 125 نفر از جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه جنگی استان گلستان در سال 1398 انجام شد. روش نمونهگیری این مطالعه سرشماری میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ترس از خواب Sleep Inventory-Short Form (FOSI-SF) و پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (Tmpler) میباشد. اطلاعات بعد از جمعآوری با نرمافزار آماری SPSS نسخه 21 آزمون آماری (ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس) تجزیه تحلیل شد.
یافتهها: میزان ترس از خواب 14/27±47/52 و میزان اضطراب مرگ 2/56±9/69 بود. آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط معنیداری را نشان داد (0/002= P، 0/27= r). طوری که با افزایش ترس از خواب میزان اضطراب مرگ افزایش پیدا میکرد.
بحث و نتیجهگیری: نتایج این مطالعه نشان داد با کاهش ترس از خواب میزان اضطراب مرگ کاهش پیدا مینماید. لذا، ضرورت دارد به بهداشت خواب جانبازان مبتلا به استرس پس از سانحه توجه بیشتری شود.
واژه‌های کلیدی: استرس پس از سانحه جنگی، اضطراب مرگ، ترس از خواب
متن کامل [PDF 367 kb]   (150 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش پرستاری
دریافت: 1399/10/20 | پذیرش: 1400/1/26 | انتشار: 1400/8/10
فهرست منابع
1. Sarbanan A, Alimohammadzadeh K, Hojjati H. Relationship between self-efficacy and perceived stress in spouses of veterans with post-traumatic stress disorder. Military Caring Sciences. 2017; 4(2): 102-10. [DOI]
2. Hojjati H, Habibi K, Alimohammadzadeh K. Effectiveness of reality therapy on empathy of the spouses of veterans with post-traumatic stress disorder. Military Caring Sciences. 2020;7(1):1-7. [DOI]
3. Aloustani S, Bekmaz K, Sadeghloo A, Hojjati H. The comparison of social support against the life quality of The spinal cord injury under stress. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. 2020. [DOI]
4. Hamzeh M, Hojjati H, Akhondzadeh G. The relationship between post-secondary stress and academic motivation in the children of veterans of mazandaran province. Military Caring Sciences. 2020; 7(3): 207-14. [DOI]
5. Habibi K, Alimohammadzadeh K, Hojjati H. The effect of group reality therapy on the coping of spouses of veterans with post-traumatic stress disorder. Journal of Health Promotion Managment. 2018; 6(6): 1-7. [DOI]
6. Meshkinyazd A, Heydari A. The effectiveness of group logo-therapy training on the quality of life of spouses of veterans with post-traumatic stress disorder. Journal of military medicine. 2020; 22(8): 829-36.
7. Hojjati H, Ebadi A, Akhoondzadeh G, Zarea K, Sirati M, Heravi M, et al. Sleep quality in spouses of war veterans with post-traumatic stress: A qualitative study. Military Caring Sciences. 2017; 4(1): 1-9. [DOI]
8. Saconi B, Polomano RC, Compton PC, McPhillips MV, Kuna ST, Sawyer AM. The influence of sleep disturbances and sleep disorders on pain outcomes among veterans: A systematic scoping review. Sleep Med Rev. 2021; 56: 101411. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33348172 [DOI]
9. Raskind MA, Peskind ER, Chow B, Harris C, Davis-Karim A, Holmes HA, et al. Trial of prazosin for post-traumatic stress disorder in military veterans. N Engl J Med. 2018; 378 (6): 507-17. [DOI] [PubMed]
10. Mohamadi S, Hojjati H. The effect of continuous care model on sleep quality in veterans with post-traumatic stress disorder referred to psychiatric clinics of Alborz province. Journal of Military Medicine. 2019; 21(4): 418-24.
11. Werner GG, Riemann D, Ehring T. Fear of sleep and trauma-induced insomnia: A review and conceptual model. Sleep Med Rev. 2021;55:101383. [DOI] [PubMed]
12. Pruiksma KE, Taylor DJ, Ruggero C, Boals A, Davis JL, Cranston C, et al. A psychometric study of the Fear of Sleep Inventory-Short Form (FoSI-SF). J Clin Sleep Med. 2014; 10(5): 551-8. [DOI] [PubMed]
13. Hamama-Raz Y, Mahat-Shamir M, Pitcho-Prelorentzos S, Zaken A, David UY, Ben-Ezra M, et al. The link between death anxiety and post-traumatic symptomatology during terror: Direct links and possible moderators. Psychiatry Res. 2016; 245: 379-86. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2016.08.059 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27591947
14. Dadgari F, Rouhi M, Farsi Z. Death anxiety in nurses working in critical care units of Aja hospitals. Military Caring Sciences. 2015; 2(3): 150-7. [DOI]
15. Salehi F, Mohsenzade F, Arefi M, Salehi Zahabi S, Amirifard N. Death anxiety in patients with cancer in kermanshah. Iranian Journal of Cancer Care. 2019; 1(1): 24-9. [DOI]
16. Mavrogiorgou P, Haller K, Juckel G. Death anxiety and attitude to death in patients with schizophrenia and depression. Psychiatry Res. 2020; 290: 113148. [DOI] [PubMed]
17. Eggen AC, Reyners AKL, Shen G, Bosma I, Jalving M, Leighl NB, et al. Death anxiety in patients with metastatic non-small cell lung cancer with and without brain metastases. J Pain Symptom Manage. 2020; 60(2): 422-9 e1. h [DOI] [PubMed]
18. Drexl K, Kunze AE, Werner GG. The german version of the fear of sleep inventory - short form: A psychometric study. European Journal of Trauma & Dissociation. 2019; 3(4): 221-8. [DOI]
19. Dehdari T, Taatti R, Chaboksavar F. The relationship between sleep quality and psychological condition in college students. Rahavard Salamat Journal. 2016; 2(1): 1-9.
20. Templer DI, Awadalla A, Al-Fayez G, Frazee J, Bassman L, Connelly HJ, et al. Construction of a death anxiety scale–extended. OMEGA - Journal of Death and Dying. 2016; 53(3): 209-26. [DOI]
21. Ranjbar Hajabadi N, Ebrahimi R, Farhadi S, Hamid H, Tabrs M. The relationship between frequency of prayer and death anxiety in cancer patients. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. 2020. h [DOI]
22. Zahedi Bidgol Z, Tagharrobi Z, Sooki Z, Sharifi K. Death anxiety and its predictors among older adults. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. 2020: 101-10. [DOI]
23. Jafari A, Heidari-soureshjani R, Zarea K. Investigation of relationship between sleep quality and stress, anxiety and depression among students in the shoushtar faculty of medical sciences. Educational Development of Judishapur .2018; 9(3):197-205.
24. Farzaneh F, Momayyezi M, Lotfi MH. Relationship between quality of sleep and mental health in female students of Shahid Sadoughi University of medical sciences (2015). Journal of Fundamentals of Mental Health. 2018; 20(2): 167-71.
25. Russell DW, Cohen GH, Gifford R, Fullerton CS, Ursano RJ, Galea S. Mental health among a nationally representative sample of united states military reserve component personnel. soc psychiatry psychiatr epidemiol. 2015; 50(4): 639-51. [DOI] [PubMed]
26. Hoelterhoff M, Chung MC. Self-efficacy as an agentic protective factor against death anxiety in PTSD and psychiatric co-morbidity. Psychiatr Q. 2020; 91(1): 165-81. [DOI] [PubMed]
27. Bosch J, Weaver TL, Neylan TC, Herbst E, McCaslin SE. Impact of engagement in exercise on sleep quality among veterans with posttraumatic stress disorder symptoms. Mil Med. 2017;182(9):e1745-e50. [DOI] [PubMed]
28. Waits A, Tang YR, Cheng HM, Tai CJ, Chien LY. Acupressure effect on sleep quality: A systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev. 2018; 37: 24-34. [DOI] [PubMed]
29. Taheri Tanjani P, Khodabakhshi H, Etemad K, Mohammadi M. Effect of sleep hygiene education on sleep quality and general health of elderly women with sleep disorders living in Birjand City, Iran, in 2016. Iranian Journal of Ageing. 2019; 14(2): 248-59.
30. Ebadi A, Fallahi Khoshknab M, Tavallaie A. Consequences of living with posttraumatic stress disorder: A qualitative study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2012; 1(2): 92-101.
31. Hojjati H, Ebadi A, Zare K, Akoundzadeh G, Alostani J, Nouhi E. Relationship between social support and quality of life dimensions of spouses of veterans with posttraumatic stress disorder. 2017.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.IAU.CHALUS.REC.1398.003


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ranjbar N, Khedmatgozari A, Sadeghigolafshanl M, Farhadi S, Hojjati H. The Relationship between Fear of Sleep and Death Anxiety in Veterans of Post-Traumatic Stress Disorder. MCS. 2021; 8 (2) :101-108
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-438-fa.html

رنجبر نگار، خدمتگزار علی، صادقی گل افشانی مائده، فرهادی سکینه، حجتی حمید. ارتباط ترس از خواب با اضطراب مرگ در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه جنگی. علوم مراقبتی نظامی. 1400; 8 (2) :108-101

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-438-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4410