:: دوره 2، شماره 4 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 4 صفحات 214-220 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه سلامت معنوی و ابعاد دعا با عزت نفس در بیماران تحت درمان با دیالیز استان ایلام
سیدعلی مرعشی1، طاهره محرابیان2
1- دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی بالینی.
2- دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه روانشناسی بالینی .
چکیده:   (12396 مشاهده)

مقدمه: از آنجایی که بیماریهای مزمن و ناراحتیهای روانی در سراسر عمر اتفاق میافتند و یکی از این بیماریهای پرتنش نارسایی کلیوی است، میتوان گفت که ایجاد و حفظ بهزیستی معنوی نقش حیاتی در سازگاری با فشارها دارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سلامت معنوی و ابعاد دعا با عزت نفس در بیماران تحت درمان یا دیالیز استان ایلام در سال 1393 انجام گرفت.

مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی، تعداد 139 نفر از بیماران مراجعهکننده به کلینیکهای تخصصی و بیمارستانهای سطح استان ایلام به صورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و 3 پرسشنامهی سلامت معنوی پالوتزیان و الیسون، پرسشنامه دعای پولوما و پندلتون و مقیاس عزت نفس روزنبرگ را تکمیل نمودند. دادههای پژوهش با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.

یافتهها: یافتههای پژوهش نشان داد که بین تمام ابعاد سلامت معنوی با عزت نفس در بیماران کلیوی رابطه مثبت معناداری وجود دارد، همچنین بین تمام ابعاد دعا با عزت نفس رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بالاترین ضریب همبستگی مربوط به سلامت وجودی است که مهمترین متغیر پیشبین در این پژوهش میباشد. ضرایب تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر برای ترکیب خطی متغیرهای سلامت معنوی و ابعاد دعا با نمره عزت نفس در سطح 0/001<P معنیدار بود.

بحث و نتیجهگیری: یافتههای پژوهش از وجود رابطه بین سلامت معنوی و ابعاد دعا با عزت نفس در بیماران کلیوی حمایت میکند. با توجه به نتایج این مطالعه، توجه به این مؤلفهها برای ارتقای سلامت عمومی بیماران اهمیت دارد.

واژه‌های کلیدی: ابعاد دعا، دیالیز، سلامت معنوی، عزت نفس.
متن کامل [PDF 461 kb]   (2989 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/3/4 | پذیرش: 1394/10/22 | انتشار: 1394/12/18
فهرست منابع
1. Hojjati H, Qorbani M, Nazeri R, Sharifnia S, Akhundzadeh G. [The relationship between prayer frequency and spiritual health in patients under hemodialysis]. Fundam Ment Health. 2010;12:514-21.
2. Ghasemzadeh A, Youneci Hamzeh Khanlou RA. [Comparative Study of Mental Health and Self-Esteem of Freshman and Junior Students‎]. J Educ Psychol. 2010;1:39-58. [SID]
3. Rajabi G, Buhlul N. [Assess the reliability and validity of the scale of self_esteem in First Year Students martyr Chamran University]. Educational and Psychological researches. 2008;3:48-33.
4. Rezaei L. [The Effect of self-esteem on mental health in employed women working in Zimens factory and unemployed women]. Journal of Modern Industrial/Organization Psychology. 2010:19-27.
5. Hojati H, Taheri N, Sharifnia S. [Investigation of mental health and physical health among Night-shift nurses]. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2010;8:144-9.
6. Dastgheib Z, Gharlipour Z, Ghobadi Dashdebi K, Hoseini F, Vafaee R. [Association of between mental health and spiritual health among students in Shiraz University]. J Nurs Midwifery Shahid Beheshti Univ Med Sci. 2013;24:53-9.
7. Marashi A. [Mental health and the role of religion]. cultural_ publications. 2008.
8. Khalili F, Sam S, Asayesh H. [Spiritual health status in elderly in Isfahan]. Iran J Ageing. 2013;8:16-23.
9. Tsuang MT, Williams WM, Simpson JC, Lyons MJ. Pilot study of spirituality and mental health in twins. Am J Psychiatry. 2002;159:486-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11870019 [PubMed]
10. Jaafari A, Dehshiri G, Sohrabi F, Najafi M. [Investigate the relationship between spiritual well-being and mental health]. counseling News and Research. 2009;8:33-48.
11. Rippentrop EA, Altmaier EM, Chen JJ, Found EM, Keffala VJ. The relationship between religion/spirituality and physical health, mental health, and pain in a chronic pain population. Pain. 2005;116:311-21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15979795 [PubMed]
12. Chlan KM, Zebracki K, Vogel LC. Spirituality and life satisfaction in adults with pediatric-onset spinal cord injury. Spinal Cord. 2011;49:371-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20603633 [PubMed]
13. Sadri M. The effect of trust in god to provide mental health of student 19-23 years of Isfahan. Isfahan Behav Sci Res. 2004;1:43-5.
14. Wachholtz AB, Sambamthoori U. National trends in prayer use as a coping mechanism for depression: changes from 2002 to 2007. J Relig Health. 2013;52:1356-68. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23054479 [PubMed]
15. Poloma MM, Pendleton BF. Exploring types of prayer and quality of life: A research note. Review of Religious Research. 1989:46-53. [Article]
16. Amirfakhraei A, Alinaghizadeh A. [The impact of praying and fasting on the mental health of students attending the Bandar Abbas Branch of Islamic Azad University in Iran]. Life Sci. 2012;9:2179-84.
17. Delaware A. [Theoretical and practical research in the humanities and social sciences]. Roshd. 2003. 18. Genia V. Evaluation of the spiritual well-being scale in a sample of college students. The International Journal for the Psychology of Religion. 2001;11:25-33.
18. Sayedfatemi N, Rezaei M, Givari A, Hosseini F. [Spiritual effects of prayer on patients with cancer]. Payesh. 2006;5:295-306.
19. Shin KR. Correlates of depressive symptomatology in Korean-American women in New York City: ProQuest Information & Learning; 1992.
20. Khodabakhshi S, Rahimi kia A, Jaafari H. [Identify the relationship between spiritual intelligence and mental health in Lorestan University of Medical Sciences]. Yafteh. 2014;1:58-65.
21. Safaei E, Karimi L, Shomosi N, Ahmadi M. [The relationship between spiritual well-being and mental health of students]. J Sabzevar Univ Med Sci. 2010;17:274-80.XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 4 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها