[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 3، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) ::
جلد 3 شماره 1 صفحات 1-9 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات تعقیبی چشم بر علائم اختلال استرس پس از سانحه جانبازان مرد
آناهیتا خدابخشی کولایی1، آرزو تکه ای معروف1، علی نویدیان2
1- دانشگاه خاتم، دانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره و روان شناسی.
2- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، مرکز تحقیقات پرستاری جامعه.
چکیده:   (12526 مشاهده)

مقدمه: با توجه به اینکه میزان اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در میان جانبازان شیوع بالایی دارد، از سوی دیگر، این اختلال مشکلات عدیدهای برای جانبازان و خانوادهها ایجاد میکند،

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر روش درمان حساسیت زدایی از طریق حرکات تعقیبی چشم (EMDR) بر علائم PTSD جانبازان مرد مقیم در آسایشگاه میباشد.

مواد و روشها: پژوهش حاضر، از نوع تحقیق نیمه آزمایشی با پیش و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش جانبازان مقیم در آسایشگاه کهریزک تهران (1394) بود. 20 جانباز به روش نمونهگیری در دسترس در دو گروه مداخله و کنترل تخصیص تصادفی شدند. گروه مداخله، EMDR گروهی را در طول ده جلسه (یک جلسه در هفته، 90 دقیقه) دریافت کردند. در این تحقیق از فهرست اختلال استرس پس از ضربه، ویرایش نظامی (PCL-M) استفاده شد. تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 20 و با روش آماری تحلیل کواریانس انجام شد.

یافتهها: نتایج نشان داد بین نمره کل ( F=1/05، sig=0/318) PTSD) و زیر مقیاسهای آن؛ تجربه مجدد حادثه آسیبزا (​​0/218=F=1/63، sig)، کرخی عاطفی و اجتناب ( 0/473=F=0/017، sig) و برانگیختگی شدید (F=0/641،sig=0/434) در جانبازان، قبل و بعد از درمان با EMDR تفاوت معناداری وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری: با توجه به اینکه کاربرد این مداخله، در کاهش علائم استرس پس از سانحه از جمله؛ تکرار خاطرات تجربه آسیبزا، اجتناب، کرختی عاطفی و برانگیختگی فیزیولوژیکی در جانبازان تأثیر چشمگیری دارد، لذا، میتوان گفت، EMDR با خلق فرصتی نو برای آموختن رفتارهای سازگارانه تازه به جانبازان یاری میکند تا بتوانند مهارتهای لازم برای حل مسائل جاری خود به دست آورند.

واژه‌های کلیدی: اختلال استرس پس از سانحه، جانبازان، حساسیت زدایی از طریق حرکات تعقیبی چشم.
متن کامل [PDF 297 kb]   (2142 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1394/9/5 | پذیرش: 1394/12/16 | انتشار: 1395/3/31
فهرست منابع
1. Seal KH, Shi Y, Cohen G, Cohen BE, Maguen S, Krebs EE, et al. Association of mental health disorders with prescription opioids and high-risk opioid use in US veterans of Iraq and Afghanistan. JAMA. 2012;307(9):940-7. DOI: 10.1001/jama.2012.234 PMID: 22396516 [DOI] [PubMed]
2. Bahreinian SAM, Borhani H. [Mental health in a group of war veterans and their spouses in Qom]. J Shaheed Beheshti Univ Med Sci. 2004;4(27):305-12.
3. Holowka DW, Marx BP, Gates MA, Litman HJ, Ranganathan G, Rosen RC, et al. PTSD diagnostic validity in Veterans Affairs electronic records of Iraq and Afghanistan veterans. J Consult Clin Psychol. 2014;82(4):569-79. DOI: 10.1037/a0036347 PMID: 24731235 [DOI] [PubMed]
4. Zatzick DF, Marmar CR, Weiss DS, Browner WS, Metzler TJ, Golding JM, et al. Posttraumatic stress disorder and functioning and quality of life outcomes in a nationally representative sample of male Vietnam veterans. Am J Psychiatry. 1997;154(12):1690-5. DOI: 10.1176/ajp.154.12.1690 PMID: 9396947 [DOI] [PubMed]
5. Nikmorad A, Soltaninejhad A, Anessi G, Panahi H, Kafrashi S, Barati H. Comparing the effectiveness of eye movement desensitiza-tion reprocessing and cognitive- behavioral therapy on re-ducing post traumatic stress disorder in war veterans. J Police Med. 2014;2(4):239-48.
6. Mohaghegh-Motlagh SJ, Momtazi S, Musavi-Nasab SN, Arab A, Saburi E. Post-traumatic stress disorder in male chemical injured war veterans compared to non-chemical war veterans. Med J Mashhad Uni Med Sci. 2014;56(6):361-8.
7. Barlow DH, Bullis JR, Comer JS, Ametaj AA. Evidence-based psychological treatments: an update and a way forward. Annu Rev Clin Psychol. 2013;9:1-27. DOI: 10.1146/annurev-clinpsy-050212-185629 PMID: 23245338 [DOI] [PubMed]
8. Pietrzak RH, Whealin JM, Stotzer RL, Goldstein MB, Southwick SM. An examination of the relation between combat experiences and combat-related posttraumatic stress disorder in a sample of Connecticut OEF-OIF Veterans. J Psychiatr Res. 2011;45(12):1579-84. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2011.07.010 PMID: 21816411 [DOI] [PubMed]
9. Belsher BE, Tiet QQ, Garvert DW, Rosen CS. Compensation and treatment: disability benefits and outcomes of U.S. veterans receiving residential PTSD treatment. J Trauma Stress. 2012;25(5):494-502. DOI: 10.1002/jts.21747 PMID: 23047625 [DOI] [PubMed]
10. Tyler Boden M, Bernstein A, Walser RD, Bui L, Alvarez J, Bonn-Miller MO. Changes in facets of mindfulness and posttraumatic stress disorder treatment outcome. Psychiatry Res. 2012;200(2-3):609-13. DOI: 10.1016/j.psychres.2012.07.011 PMID: 22858251 [DOI] [PubMed]
11. Trockel M, Karlin BE, Taylor CB, Manber R. Cognitive Behavioral Therapy for insomnia with Veterans: evaluation of effectiveness and correlates of treatment outcomes. Behav Res Ther. 2014;53:41-6. DOI: 10.1016/j.brat.2013.11.006 PMID: 24412462 [DOI] [PubMed]
12. Castillo DT, Lacefield K, C'De Baca J, Blankenship A, Qualls C. Effectiveness of Group-Delivered Cognitive Therapy and Treatment Length in Women Veterans with PTSD. Behav Sci (Basel). 2014;4(1):31-41. DOI: 10.3390/bs4010031 PMID: 25379266 [DOI] [PubMed]
13. Walter KH, Varkovitzky RL, Owens GP, Lewis J, Chard KM. Cognitive processing therapy for veterans with posttraumatic stress disorder: a comparison between outpatient and residential treatment. J Consult Clin Psychol. 2014;82(4):551-61. DOI: 10.1037/a0037075 PMID: 24911422 [DOI] [PubMed]
14. Shapiro F. EMDR 12 years after its introduction: past and future research. J Clin Psychol. 2002;58(1):1-22. PMID: 11748594 [PubMed]
15. Shapiro F, Laliotis D. EMDR therapy for trauma-related disorders. In: Schnyder U, Cloitre M, editors. Evidence based treatments for trauma-related psychological disorders. Switzerland: Springer; 2015. p. 205-28.
16. Shapiro F. Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. J Trauma Stress. 1989;2(2):199-223.
17. Hemati SA, Ahangarian Z, Ahmadpanah M. The comparison of pharmacotherapy, group cognitive therapy and desensitization byreprocessing eye movements on reducing depression in Iranian veterans. Sci J Hamadan Nurs Midwife Faculty. 2012;20(2):22-32.
18. Shapiro E. EMDR and early psychological intervention following trauma. Europ Rev Appli Psychol. 2012;62(4):241-51.
19. Narimani M, Rajabi S. [Comparison of efficacy of eye movement, desensitization and reprocessing and cognitive behavioral therapy methods in the treat-ment of stress disorder]. Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Branch. 2010;19:236-45.
20. Capezzani L, Ostacoli L, Cavallo M, Carletto S, Fernandez I, Solomon R, et al. EMDR and CBT for cancer patients: Comparative study of effects on PTSD, anxiety, and depression. J EMDR Pract Res. 2013;7(3):134-43.
21. Chen L, Zhang G, Hu M, Liang X. Eye movement desensitization and reprocessing versus cognitive-behavioral therapy for adult posttraumatic stress disorder: systematic review and meta-analysis. J Nerv Ment Dis. 2015;203(6):443-51. DOI: 10.1097/NMD.0000000000000306 PMID: 25974059 [DOI] [PubMed]
22. Corrigan FM, Hull AM. Neglect of the complex: why psychotherapy for post-traumatic clinical presentations is often ineffective. BJPsych Bull. 2015;39(2):86-9. DOI: 10.1192/pb.bp.114.046995 PMID: 26191439 [DOI] [PubMed]
23. McGuire TM, Lee CW, Drummond PD. Potential of eye movement desensitization and reprocessing therapy in the treatment of post-traumatic stress disorder. Psychol Res Behav Manag. 2014;7:273-83. DOI: 10.2147/PRBM.S52268 PMID: 25302027 [DOI] [PubMed]
24. Shapiro F. The role of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy in medicine: addressing the psychological and physical symptoms stemming from adverse life experiences. Perm J. 2014;18(1):71-7. DOI: 10.7812/TPP/13-098 PMID: 24626074 [DOI] [PubMed]
25. van der Kolk BA, Spinazzola J, Blaustein ME, Hopper JW, Hopper EK, Korn DL, et al. A randomized clinical trial of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), fluoxetine, and pill placebo in the treatment of posttraumatic stress disorder: treatment effects and long-term maintenance. J Clin Psychiatry. 2007;68(1):37-46. PMID: 17284128 [PubMed]
26. Halvgaard K. Single case study: Does EMDR psychotherapy work on emotional eating? J EMDR Pract Res. 2015;9(4):188-97.
27. Amano T, Toichi M. Effectiveness of the on-the-spot-EMDR method for the treatment of behavioral symptoms in patients with severe dementia. J EMDR Pract Res. 2014;8(2):50-65.
28. Mosquera D, Leeds A, Gonzalez A. Application of EMDR therapy for borderline personality disorder. J EMDR Pract Res. 2014;8(2):74-89.
29. Morrissey M. EMDR as an integrative therapeutic approach for the treatment of separation anxiety disorder. J EMDR Pract Res. 2013;7(4):200-7.
30. Mojahed A, Kalantari M, Molavi H, Neshat-Doost HT, Bakhshani NH, Shakiba M. Comparative investigation of mental health status of spouses of war handicaps in accordance with husband's disability. Zahedan J Res Med Sci. 2011;12(4):38-42.
31. Blanchard EB, Jones-Alexander J, Buckley TC, Forneris CA. Psychometric properties of the PTSD Checklist (PCL). Behav Res Ther. 1996;34(8):669-73. PMID: 8870294 [PubMed]
32. Acarturk C, Konuk E, Cetinkaya M, Senay I, Sijbrandij M, Cuijpers P, et al. EMDR for Syrian refugees with posttraumatic stress disorder symptoms: Results of a pilot randomized controlled trial. Eur J Psychotraumatol. 2015;6:27414. DOI: 10.3402/ejpt.v6.27414 PMID: 25989952 [DOI] [PubMed]
33. Haagen JF, Smid GE, Knipscheer JW, Kleber RJ. The efficacy of recommended treatments for veterans with PTSD: A metaregression analysis. Clin Psychol Rev. 2015;40:184-94. DOI: 10.1016/j.cpr.2015.06.008 PMID: 26164548 [DOI] [PubMed]
34. Rahnejat AM, Rabiei M, Salimi SH, Fathi Ashtiani A, Donyavi V, Mirzai J. Causal metacognitive model war-related chronic posttraumatic stress disorder. Iran J Psychia Clin Psychol. 2015;20(4):317-25.
35. Shapiro F, Laliotis D. EMDR and the adaptive information processing model: Integrative treatment and case conceptualization. Clin Soc Work J. 2011;39(2):191-200.
36. Renfrey G, Spates CR. Eye movement desensitization: a partial dismantling study. J Behav Ther Exp Psychiatry. 1994;25(3):231-9. PMID: 7852605 [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

A K K, A T M, A N. Efficacy of Eye movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) on Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) among male veterans. MCS. 2016; 3 (1) :1-9
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-106-fa.html

خدابخشی کولایی آناهیتا، تکه ای معروف آرزو، نویدیان علی. بررسی اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات تعقیبی چشم بر علائم اختلال استرس پس از سانحه جانبازان مرد. علوم مراقبتی نظامی. 1395; 3 (1) :1-9

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-106-fa.htmlدوره 3، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256