:: دوره 5، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 5 شماره 1 صفحات 63-71 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه بین رهبری تحول آفرین با اشتیاق کاری در پرستاران
کوروش زارع1، اشرف السادات حکیم 2، عبدالازهرا نعامی3، محسن شفیعی4
1- دکترای پرستاری، دانشیار، ایران، اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماریهای مزمن.
2- کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، ایران، اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماریهای مزمن
3- دکترای روان شناسی، استاد، ایران، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه روانشناسی.
4- کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، ایران، اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.
چکیده:   (4557 مشاهده)

مقدمه: روشهای سنتی رهبری و مدیریت در شرایط پویا و متغیر امروزی مؤثر نیست. در همین راستا لزوم استفاده از شیوههای نوین رهبری مانند سبک تحول آفرین، در مدیریت پرستاری امری بدیهی است.
هدف: این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با اشتیاق کاری انجام گردید.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی که در سال 1395 انجام شد، 240 نفر از پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر اهواز برای بررسی اطلاعات مورد نیاز، با روش سرشماری انتخاب شدند و پرسشنامههای سبک رهبری چندعاملی و اشتیاق کاری را تکمیل کردند. دادهها با روش آماری ضریب همبستگی ساده و چندگانه و نرمافزار spss نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها: بر اساس نتایج مطالعه، روابط مثبت و معنیداری بین ابعاد رهبری تحول آفرین از جمله نفوذ آرمانی (97/5±19/19)، انگیزش الهامی (62/3±10)، برانگیختگی عقلانی (22/3±74/9) و ملاحظه فردی (24/3±88/8) با حیطههای اشتیاق به کار (نیرومندی، وقف، جذب) وجود دارد (001/0P<). همچنین یافتههای تحقیق نشان دادند که انگیزش الهامی، بیشترین نقش را در تبیین اشتیاق کاری برخوردار است (001/0P<).
بحث و نتیجهگیری: حمایت و هدایت کارکنان که از ویژگیهای سبک رهبری تحول آفرین است، میتواند امنیت روانشناختی پرسنل پرستاری را افزایش دهد و از این طریق اشتیاق کاری و دلبستگی به کار در آنان تقویت شود.

واژه‌های کلیدی: رهبری، تحول، اشتیاق کاری، پرستار.یان.
متن کامل [PDF 353 kb]   (1044 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/9/9 | پذیرش: 1397/3/5 | انتشار: 1397/5/24
فهرست منابع
1. Leithwood KA. the Move toward Transformational Leadership. J Educ leadership. 1992;49(5):8-12.
2. Liontos L, editor Trusting Transformational Principals. Annual Meeting of the American Educational Research Association; 1992.
3. Bass BM, Avolio BJ. Full Range Leadership Development: Manual for the Multifactor Leadership Questionnaire: Mind Garden Palo Alto, CA; 1997.
4. Spector PE. Industrial and organizational psychology: Research and practice: New York: John Wiley; 2004.
5. Moore JK. the Motivational Effects of Charismatic Leadership. Organ Sci. 2008;5:5-16.
6. Pillai R, Schriesheim CA, Williams ES. Fairness Perceptions and Trust as Mediators for Transformational and Transactional Leadership: A Two-Sample Study. J Manag. 2016;25(6):897-933. DOI: 10.1177/014920639902500606 [DOI]
7. Chan KY, Drasgow F. Toward a theory of individual differences and leadership: understanding the motivation to lead. J Appl Psychol. 2001;86(3):481-98. PMID: 11419808 [PubMed]
8. 612-620. WF. the Relationship between Transformational Leadership and Work Outcomes. J Occup Organ Psychol 2005;79:612-20.
9. Bass BM, Avolio BJ, Jung DI, Berson Y. Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership. J Appl Psychol. 2003;88.18-207:(2). PMID: 12731705 [PubMed]
10. Macey WH, Schneider B. the Meaning of Employee Engagement. Ind Organ Psychol. 2008;1(1):3-30.
11. Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. Annu Rev Psychol. 2001;52:397-422. DOI: 10/1146.annurev.psych.52.1.397 PMID: 11148311 [DOI] [PubMed]
12. Gonzalez-Roma V, Schaufli WB, Bakker AB, Lioret S. Burnout and Work Engagement. J Vocat Behav. 2006;68:165-74.
13. Langelaan S, Bakker AB, van Doornen LJP, Schaufeli WB. Burnout and Work Engagement: Do Individual Differences Make a Difference? Pers Individ Differences. 2006;40(3):521-32. DOI: 10.1016/j.paid.2005.07.009 [DOI]
14. Llorens S, Schaufeli W, Bakker A, Salanova M. Does a Positive Gain Spiral of Resources, Efficacy Beliefs and Engagement Exist? Comput Human Behav. 2007;23(1):825-41. DOI: 10.1016/j.chb.2004.11.012 [DOI]
15. Bakker AB, Demerouti E. Towards a Model of Work Engagement. Career Dev Int. 2008;13(3):209-23. DOI: 10.1108/13620430810870476 [DOI]
16. Schaufeli WB, Salanova M, González-romá V, Bakker AB. the Measurement of Engagement and Burnout. J Happ Stud. 2002;3(1):71-92. DOI: 10.1023/a:1015630930326 [DOI]
17. Salanova M, Agut S, Peiro JM. Linking Organizational Resources and Work Engagement to Employee Performance and Customer Loyalty: the Mediation of Service Climate. J Appl Psychol. 2005;90(6):1217-27. DOI: 10.1037/0021-9010.90.6.1217 PMID: 16316275 [DOI] [PubMed]
18. Latham GP, Pinder CC. Work motivation theory and research at the dawn of the twenty-first century. Annu Rev Psychol. 2005;56:485-516. DOI: 10.1146/annurev.psych.55.090902.142105 PMID: 15709944 [DOI] [PubMed]
19. Steers RM, Porter LW, Bigley GA. Motivation and Leadership of Work: New York: McGraw-Hill; 2004.
20. Brown SP. a Meta-Analysis and Review of Organizational Research on Job Involvement. Psychol Bull. 1996;120(2):235-55. DOI: 10.1037/0033-2909.120.2.235 [DOI]
21. Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, Schaufeli WB. the Job Demands-Resources Model of Burnout. J Appl Psychol. 2001;86(3):499-512. PMID: 11419809 [PubMed]
22. Bakker AB, Demerouti E, Euwema MC. Job Resources Buffer the Impact of Job Demands on Burnout. J Occup Health Psychol. 2005;10(2):170-80. DOI: 10.1037/1076-8998.10.2.170 PMID: 15826226 [DOI] [PubMed]
23. Bakker AB, Hakanen JJ, Demerouti E, Xanthopoulou D. Job Resources Boost Work Engagement, Particularly when Job Demands are High. J Educ Psychol. 2007;99(2):274-84. DOI: 10.1037/0022-0663.99.2.274 [DOI]
24. Soomro AA, Breitenecker RJ, Shah SAM. Relation of Work-Life Balance, Work-Family Conflict, and Family-Work Conflict with the Employee Performance-Moderating Role of Job Satisfaction. South Asian J Bus Stud. 20.46-129:(1)7;18. DOI: 10.1108/sajbs-02-2017-0018 [DOI]
25. Sattari F, Shokrkon H, Naami A. the Study of Simple and Complex Relations Between Major Personality Dimensions with Transformational and Transactional Leadership in Industry Ministry Managers: Shahid Chamran University of Ahvaz; 2002.
26. HJKSFLKCLAoMJ. Well-being in the workplace. Acad Manag J. 2003;34:766-72.
27. Kanungo RN. the Concepts of Alienation and Involvement Revisited. Psychol Bull. 1979;86(1):119-38. DOI: 2909,86,1,119-0033/10,11037 [DOI]
28. Kanungo RN. Work Alienation and Involvement: Problems and Prospects. J App Psychol. 1981;30(1):1-15. DOI: 10.1111/j.1464-0597.1981.tb00976.x [DOI]
29. Kanungo RN. Measurement of Job and Work Involvement. J App Psychol. 1982;67(3):341-9. DOI: 10.1037/0021-9010.67.3.341 [DOI]
30. Naami A, Zargar Y. Explore of Job Stressors and Relation these Factors with Work Happiness in an Industry Co. Psychol stud. 2008;4(1):9-30.
31. Yukl G. Leadership in Organizations 4th, editor: NJ: Pretice Hall; 1989.
32. 32. Stogdill RM. Manual for the Leader Behavior Description Questionnaire-form Xii: an Experimental Revision: Bureau of Business Research, College of Commerce and Administration, Ohio State University; 1963.
33. Fleishman EA, Harris EF. Patterns of Leadership Behavior Related to Employee Grievances and Turnover. Personnel Psychol. 1962;15(1):43-56. DOI: 10.1111/j.1744-6570.1962.tb01845.x [DOI]
34. Sagie A, Koslowsky M. Organizational Attitudes and Behaviors as a Function of Participation in Strategic and Tactical Change Decisions: an Application of Path–Goal Theory. J Organ Behav. 1994;15(1):37-47. DOI: 10.1002/job.4030150105 [DOI]
35. Ghani S. Relation between Leadership Style with Work Happiness and Job Function in Teachers of School in Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz; 1993.
36. Shokohi R, Shokrkon H, Naami A. the Study of Simple and Complex Leadership with Organizational Justice and Perceived Organizational Support in an Agro-Industry Company Personality Dimensions with Transformational and Transactional Leadership: Shahid Chamran University of Ahvaz; 2002.
37. Mirkamali SM, choupani H, hayat A, Gholamzade H. Investigation of the Impact Transformational Leadership on Organizational Citizenship Behavior Knowledge Workers' in Iranian National Oil Company. ORMR. 2012;2(1):138-55.
38. Hasani R, Tavakoli M, Zandi K. the Mediatory Role of Psychological Empowerment in Explaining Relationship Between Transformational Leadership and Job Engagement. 2.907-883:(3)14:016.
39. Taylor TM. the Relationship between Transformational Leadership and Staff and Faculty Work Engagement [Dissertation degree of Doctor Philosophy]: North Central University; 2014.
40. Vincent‐Höper S, Muser C, Janneck M. Transformational Leadership, Work Engagement, and Occupational Success. Career Dev Int. 2012;17(7):663-82. DOI: 10.1108/13620431211283805 [DOI]
41. May DR, Gilson RL, Harter LM. The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 2004;77(1):11-37. DOI: 10.1348/096317904322915892 [DOI]
42. Allameh SM, Heydari M, Davoodi SMR. Studying the Relationship between Transformational Leadership and Psychological Empowerment of Teachers in Abade Township. Procedia - Soc Behav Sci. 2012;31:224-30. DOI: 10.1016/j.sbspro.2011.12.046 [DOI]
43. Gill A, Fitzgerald S, Bhutani S, Mand H, Sharma S. the Relationship between Transformational Leadership and Employee Desire for Empowerment. Int J Contemp Hosp Manag. 2010;22(2):263-73. DOI: 10.1108/09596111011018223 [DOI]
44. Nistani M R CH, Gholamzadeh H, Zare Khalili M. Industrial Management. 2012; 7(20): 49 - 64. Investigating the Relationship between Transformational Leadership and Empowerment of Kaveh Tayer -Birjand Staff. Ind Manag. 2012;7(20):49-64.
45. Hassanpour A, Abbasi T, Norozi M. the Survey on the Role of Transformational Leadership in Employee Empowerment. IQBQ. 2011;15(1): 80-159.
46. Samadi Millar Kalei H, Aghajani HA. Investigating the Relationship between Transformational Leadership and Psychological Empowerment of Employees Case Study: Babolsar Education Administration. 2013;7(1):117-38. Lee SY, Brand JL. Effects of Control over Office Workspace on Perceptions of the Work Environment and Work Outcomes. J Environ Psychol. 2005;25(3):323-33. DOI: 10.1016/j.jenvp.2005.08.001 [DOI]
47. Brief AP, Weiss HM. Organizational Behavior: Affect in the Workplace. Annu Rev psychol. 2002;53(1):279-307.
48. Phipps ST, Prieto LC, Verma S. Holding the Helm: Exploring the Influence of Transformational Leadership on Group Creativity, and the Moderating Role of Organizational Learning Culture. J Organ Cult, Commun Confl. 201.135:(2);16:2.
49. Zhu W, Newman A, Miao Q, Hooke A. Revisiting the Mediating Role of Trust in Transformational Leadership Effects: Do Different Types of Trust Make a Difference? Leadership Q. 2013;24(1):94-105. DOI: 10.1016/j.leaqua.2012.08.004 [DOI]
50. Schaufeli WB, Bakker AB. Job Demands, Job Resources, and their Relationship with Burnout and Engagement: a Multi-Sample Study. J Organ Behav. 2004;25(3):293-315. DOI: 10.1002/job.248 [DOI]XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها