:: دوره 3، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) ::
جلد 3 شماره 4 صفحات 257-263 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی آگاهی از نیازهای آموزشی سلامت دوران بلوغ دختران نوجوان نابینای شهر تهران
خانم رزا بهاری شرق1، فرخنده امین شکروی2، منیره انوشه3، اعظم گودرزی1
1- ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی.
2- ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه آموزش بهداشت
3- ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه پرستاری.
چکیده:   (9817 مشاهده)

مقدمه: دوران بلوغ در نوجوانان همواره با تغییرات جسمی و روحی زیادی همراه است و نوجوان در این دوران از زندگی نیازمند آموزش میباشند.از آنجایی که فقدان بینایی در دختران نوجوان نیاز به آموزش را در آنها حساستر میکند.

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی نیازهای آموزش سلامت دوران بلوغ در دختران نوجوان نابینای مراکز استثنائی شهر تهران صورت گرفته است.

مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی میباشد که 100 نفر از دختران نابینای 9 تا 19 سال بر اساس نمونهگیری آسان مبتنی بر معیارهای ورود در سال تحصیلی 92-91 وارد مطالعه شدند . ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 30 سؤال بوده که بعد از تأیید روایی و پایایی در اختیار نمونهها قرار گرفت. برای آنالیز دادهها از نرمافزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.

یافتهها: میزان آگاهی مطلوب در خصوص بهداشت جسمانی و روانی به ترتیب 12% و 28% بود و مهمترین منبع کسب اطلاعات، مادران دختران نابینا با فراوانی 42 (42%) بودند.

بحث و نتیجهگیری: آموزش دوران بلوغ به منظور افزایش میزان آگاهی دختران نابینا در ارتباط با بهداشت جسمانی و روانی، یک ضرورت میباشد. از آنجایی که نوجوانان نابینا مهمترین منبع کسب اطلاعات در زمینه آگاهی بهداشت دوران بلوغ خود را مادرانشان ذکر کردهاند، بنابراین با آموزش مادران این افراد، بر اساس نیازهای نوجوانان میتوان به نتایج مثبتی دست یافت.

واژه‌های کلیدی: دختران نوجوان نابینا، دوران بلوغ، نیازهای بهداشتی.
متن کامل [PDF 263 kb]   (2287 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/11/26 | پذیرش: 1395/8/2 | انتشار: 1395/12/23
فهرست منابع
1. Khalili S, Bajhtiyari A. [Psychology approach to girls puberty]. Women Guid Stud Quart Paper. 2008;41(2):197.
2. Greydanus DE, Omar HA, Tsitsika AK, Patel DR. Menstrual disorders in adolescent females: current concepts. Dis Mon. 2009;55(2):45-113. DOI: 10.1016/j.disamonth.2008.10.004 PMID: 19154850 [DOI] [PubMed]
3. Rees M. Presence or absence of menstruation in young girls. Ann N Y Acad Sci. 2006;1092:57-65. DOI: 10.1196/annals.1365.005 PMID: 17308133 [PubMed]
4. Maleki A, Delkhoush M, Ebadi A, Ahmadi K, Ajali A. Effect of puberty health education through reliable sources on health behaviors of girls. Int J Behav Sci. 2010;4(2):155-61.
5. Bruzzi P, Predieri B, Corrias A, Marsciani A, Street ME, Rossidivita A, et al. Final height and body mass index in adult survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia treated without cranial radiotherapy: a retrospective longitudinal multicenter Italian study. BMC Pediatr. 2014;14:236. DOI: 10.1186/1471-2431-14-236 PMID: 25245636 [DOI] [PubMed]
6. Soory H, Javadi MA, Rafaty N. [Investigating the blindness and little–sighting prevalencing causes in Tehran province,(2004-2005)]. Bina Ophthalmol Mag. 2005;11(2):151-63.
7. Boromand-far KH, Abedi M, Hasanzadeh A. [Investigation of high school boys' educational needs concerning adolescence period]. Iran J Med Educ. 2002;2(2):17-21.
8. Erol S, Ergun A. Hopelessness and social comparison in Turkish adolescent with visual impairment. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2013;20(3):222-7. DOI: 10.1111/j.1365-2850.2011.01805.x PMID: 22070767 [DOI] [PubMed]
9. Fathizadeh N, Takfallah L, Badrali N, Shiran E, Esfahani MS, Akhavan H. [Experiences of blind children caregivers]. Iran J Nurs Midwif Res. 2012;17(2 Suppl1):S143.
10. Camfield L, Woodhead M, Streuli N. What's the use of 'well-being' in contexts of child poverty? approaches to research, monitoring and children's participation. The Int J Children's Right. 2009;17(1):65-109. DOI: 10.1163/157181808x357330 [DOI]
11. Wiksten-Almstromer M, Hirschberg AL, Hagenfeldt K. Menstrual disorders and associated factors among adolescent girls visiting a youth clinic. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(1):65-72. DOI: 10.1080/00016340601034970 PMID: 17230292 [DOI] [PubMed]
12. Rezapoor S. [The effect of blind girls high school students in relation to adolescent health dissertation]. Tehran: Tehran University of medical Sciences; 2003.
13. Tucker D. Premature ovarian failure. Abnorm Menstrual Cycle. 2005;8(2):111-22. DOI: 10.3109/9780203493038-9 [DOI]
14. Adams Hillard PJ, Deitch HR. Menstrual disorders in the college age female. Pediatr Clin North Am. 2005;52(1):179-97, ix-x. DOI: 10.1016/j.pcl.2004.10.004 PMID: 15748930 [DOI] [PubMed]
15. Fujiwara T, Nakata R. Young Japanese college students with dysmenorrhea have high frequency of irregular menstruation and premenstrual symptoms. Open Med Inform J. 2007;1:8-11. DOI: 10.2174/1874431100701010008 PMID: 19415130 [DOI] [PubMed]
16. Takfallah L, Najafi A, Heidari T, Hamidzadeh A. [An assessment of menstrual disorder 3 years after menarche in blindness girls in Rasht city]. Sci J Hamadan Nurs Midwif Facul. 2010;18(1):31-41.
17. Shirzadi S, Shojaeezadeh D, Taghdisi MH, Hosseini AF. [The effect of education based on health belief model on promotion of physical puberty health among teen girls in welfare boarding centers in Tehran]. J Sch Pub Health Inst Public Health Res. 2012;10(2):59-71.
18. Jaskiewicz MG. An Integrative Review of the Health Care Needs of Female Adolescents. J Nurs Pract. 2009;5(4):274-83. DOI: 10.1016/j.nurpra.2008.05.016 [DOI]
19. Agarwal AK, Agarwal A. A study of dysmenorrhea during menstruation in adolescent girls. Indian J Community Med. 2010;35(1):159-64. DOI: 10.4103/0970-0218.62586 PMID: 20606943 [DOI] [PubMed]
20. Ali TS, Rizvi SN. Menstrual knowledge and practices of female adolescents in urban Karachi, Pakistan. J Adolesc. 2010;33(4):531-41. DOI: 10.1016/j.adolescence.2009.05.013 PMID: 19589587 [DOI] [PubMed]
21. do Amaral MC, Hardy E, Hebling EM. Menarche among Brazilian women: memories of experiences. Midwifery. 2011;27(2):203-8. DOI: 10.1016/j.midw.2009.05.008 PMID: 19775784 [DOI] [PubMed]
22. Clark LR, Barnes-Harper KT, Ginsburg KR, Holmes WC, Schwarz DF. Menstrual irregularity from hormonal contraception: a cause of reproductive health concerns in minority adolescent young women. Contraception. 2006;74(3):214-9. DOI: 10.1016/j.contraception.2006.03.026 PMID: 16904414 [DOI] [PubMed]
23. Khosravan S, Salehi S, Ahmadi F, Mansoorian MR. [Social support: The most important need of young Iranian single‐parent widows on their path to widowhood]. Int J Nurs Pract. 2013;19(3):274-80.
24. Houston AM, Abraham A, Huang Z, D'Angelo LJ. Knowledge, attitudes, and consequences of menstrual health in urban adolescent females. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2006;19(4):271-5. DOI: 10.1016/j.jpag.2006.05.002 PMID: 16873031 [DOI] [PubMed]XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها