[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 3، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) ::
جلد 3 شماره 3 صفحات 165-173 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه وضعیت استرس شغلی و رضایت شغلی بین پرستاران بخشهای داخلی، جراحی، مراقبتهای ویژه و اورژانس
صدیقه معلمی1، مهدیه آدروم1
1- ایران، زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
چکیده:   (11378 مشاهده)

مقدمه: استرس و رضایت شغلی ازجمله عوامل تأثیرگذار در کارایی پرستاران میباشد در کنار همه عوامل، شرایط متفاوت کاری در بخشهای مختلف بیمارستانها از مسائل قابل توجه میباشد.

هدف: از این رو پژوهش حاضر به مقایسه وضعیت استرس شغلی و رضایت شغلی در بین پرستاران 4 بخش داخلی، جراحی، مراقبتهای ویژه، اورژانس پرداخته است.

مواد و روشها: این تحقیق از نوع توصیفی در سال 1393 بین پرستاران بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان تأمین اجتماعی زاهدان انجام شده است. جامعه آماری 523 نفر بود که 103 نفر با نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند. از پرسشنامههای رضایت شغلی سینک و مقیاس استرس پرستاری گری تافت و اندرسون استفاده شد. دادهها با SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمونهای آماری ANOVA تحلیل شدند.

یافتهها: در بین بخشهای مختلف در نمره استرس شغلی و بعضی از خرده مقیاسهای آن تفاوت معنادار مشاهده شد (0/05P≤). استرس مربوط به مرگ و مردن (2/24) بیشترین میزان و سپس به ترتیب استرس حجم کار (2/21)، عدم اطمینان به درمان (2/20) در رتبههای بعدی قرار داشتند و کمترین استرس مربوط به تبعیض (1/34) محاسبه شد. همچنین بر اساس نتایج پرستاران بخشهای داخلی و اورژانس در نمره کلی استرس و بیشتر خرده مقیاسهای استرس نمرات بالایی را نشان دادند. با توجه به نتایج بین رضایت شغلی پرستاران بخشهای مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/64=P) و به طور کلی رضایت و استرس شغلی پرستاران در هر دو مورد در حد متوسط مشاهده شد (استرس شغلی =57/89؛ رضایت شغلی =17/56).

بحث و نتیجهگیری: جهت کاهش استرس در ارتباط با مرگ بیمار میتوان به داشتن جلسات مشاوره بعد از مواجهه با مرگ بیمار و به طور کلیتر توجه به پرستاران بخش اورژانس و داخلی، تنظیم حجم کاری، دادن آموزشهای لازم و کافی در زمان کارورزی (با توجه به متغیر عدم اطمینان به درمان) ضروری به نظر میرسد.

واژه‌های کلیدی: استرس روانشناختی، بخشهای بیمارستان، پرستار، رضایت شغلی.
متن کامل [PDF 314 kb]   (3076 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/12/9 | پذیرش: 1395/5/23 | انتشار: 1395/10/1
فهرست منابع
1. Ghaleei A, Mohajeran B, Mahmoodzadeh M. [The Relationship among spiritual intelligence, mental health and job stress in nurses in Imam Khomeini Hospital of Mahabad]. Sci J Hamadan Nurs Midwif Facul. 2016;23(4):125-36.
2. Ghassemi-Pirbalouti A, Alavi-Eshkaftaki S. [Association of organizational culture and job stress with mental health in nurses in Hajar and Kashani hospitals of Shahrekord city]. J Clinl Nurs Midwif. 2013;2(3):53-63.
3. Toubaei SH, Sahraeian A. [Burnout and job satisfaction of nurses working in internal, surgery, psychiatry burn and burn wards]. J Med Sci Hygine Serv Gonabad. 2005;12(4):40-6.
4. Pouraboli B, Esfandiari S, Ramezani T, Miri S, Jahani Y, Sohrabi N. [The efficacy of psychological empowerment skills to job stress in nursing staff in intensive care wards in center of Shahid Rajaee Hospital in Shiraz in 2013]. J Clin Nurs Midwifery. 2016;5(1):23-35.
5. Bahrami A, Akbari H, Moosavi G, Hanani M, Ramezani Y. [Job stress among nurses of hospitals in Kashan city Iran]. Feyz. 2011;15(4):366-73.
6. Aghilinejad M, Attarchi M, Golabadi M, Chehregosha H. [Comparing stress level of woman nurses of different units of Iran university hospitals in autumn 2009]. Annal Milit Health Sci Res. 2010;8(1):44-8.
7. Amini F, Farahbakhsh K, Nikoozade Kordmirza A. [Comparision of life satisfaction and haediness between intencine care and others units in]. Nurs Manage J. 2012;1(4):12-6.
8. Mortazavi S, Meybodi AR. Effect of job satisfaction on turnover by organizational and personal norm breaking behaviors in nurses. Qom Univ Med Sci J. 2013;17(1):55-60.
9. Baernholdt M, Mark BA. The nurse work environment, job satisfaction and turnover rates in rural and urban nursing units. J Nurs Manag. 2009;17(8):994-1001. DOI: 10.1111/j.1365-2834.2009.01027.x PMID: 19941573 [DOI] [PubMed]
10. AbuAlRub RF, Omari FH, Abu Al Rub AF. The moderating effect of social support on the stress-satisfaction relationship among Jordanian hospital nurses. J Nurs Manag. 2009;17(7):870-8. DOI: 10.1111/j.1365-2834.2009.01007.x PMID: 19793244 [DOI] [PubMed]
11. Boyle DK, Miller PA, Gajewski BJ, Hart SE, Dunton N. Unit type differences in RN workgroup job satisfaction. West J Nurs Res. 2006;28(6):622-40. DOI: 10.1177/0193945906289506 PMID: 16946106 [DOI] [PubMed]
12. Asghari E, Khaleghdoost Mohammadi T, Kazem Nezhad E. [Effective factors on nurses' job satisfaction]. Gillan J Nurs Midwif. 2013;2(64):1-7.
13. Rouhi G, Asayesh HHR, Abdollahi A. [Comparison of nurses' job satisfaction and organizational commitment in intensive care and general wards of Golestan university of medical sciences]. J Gorgan Bouyeh Facul Nurs Midwif. 2011;7(2):23-32.
14. Ravari A, Vanaki Z, Mirzaee T, Kazemnezhad A. [Spiritual approach to job satisfaction in nurses]. Payesh J. 2012;10(2):231-41.
15. Gray-Toft P, Anderson JG. The Nursing Stress Scale: Development of an instrument. J Behav Assess. 1981;3(1):11-23. DOI: 10.1007/bf01321348 [DOI]
16. Samadpour Amlashi T, Kiyanmehr J. [Nurses occupational stressors at medical-surgical wards of teaching hospitals in Zanjan]. Nurs Midwif J Shahid Beheshti Univ. 2006;16(55):37-45.
17. Burgess L, Irvine F, Wallymahmed A. Personality, stress and coping in intensive care nurses: a descriptive exploratory study. Nurs Crit Care. 2010;15(3):129-40. DOI: 10.1111/j.1478-5153.2009.00384.x PMID: 20500651 [DOI] [PubMed]
18. KordTamini B, Porghaz AV, Khaneghaei S. Job satisfaction as a function of organization of commitment and mental health. J Subcontinent Res. 2011;3(11):53-70.
19. Nabirye RC, Brown KC, Pryor ER, Maples EH. Occupational stress, job satisfaction and job performance among hospital nurses in Kampala, Uganda. J Nurs Manag. 2011;19(6):760-8. DOI: 10.1111/j.1365-2834.2011.01240.x PMID: 21899629 [DOI] [PubMed]
20. Toh SG, Ang E, Devi MK. Systematic review on the relationship between the nursing shortage and job satisfaction, stress and burnout levels among nurses in oncology/haematology settings. Int J Evid Based Healthc. 2012;10(2):126-41. DOI: 10.1111/j.1744-1609.2012.00271.x PMID: 22672602 [DOI] [PubMed]
21. Wang L, Tao H, Ellenbecker CH, Liu X. Job satisfaction, occupational commitment and intent to stay among Chinese nurses: a cross-sectional questionnaire survey. J Adv Nurs. 2012;68(3):539-49. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2011.05755.x PMID: 21722170 [DOI] [PubMed]
22. Yun H, Jie S, Anli J. Nursing shortage in China: State, causes, and strategy. Nurs Outlook. 2010;58(3):122-8. DOI: 10.1016/j.outlook.2009.12.002 PMID: 20494686 [DOI] [PubMed]
23. Lu DM, Sun N, Hong S, Fan YY, Kong FY, Li QJ. Occupational stress and coping strategies among emergency department nurses of China. Arch Psychiatr Nurs. 2015;29(4):208-12. DOI: 10.1016/j.apnu.2014.11.006 PMID: 26165974 [DOI] [PubMed]
24. Lavasani M, Keyvanzade M, Arjmand N. [Spirituality, job stress, organizational commitment, and job satisfaction among nurses in Tehran]. J Contemp Psychol. 2008;3(2):61-73.
25. Manookiyan A, Razi S, Monjamed Z, Faghihzade S. [Job satisfaction in nourses of cancer and pregnancy parts]. J Nurs Midwif Sch Tehran Univ Med Sci. 2008;13(3):49-55.
26. Monjamed Z, Ghorbani T, Mostofian OR, Nakhost Pandi S, Mahmody M. [Evaluation of job satisfaction in nursing group in Educational and cure centers in whole countery]. Hayat. 2003;10(23):39-48.
27. Baghcheghi N, Abedsaiidi J, Ghezelbash A, Alavimajd H. [Determining the association between low back pain and occupational stress in nurses]. Arak Med Univ J. 2006;9(3):73-81.
28. Joolaee S, Jalili HR, Rafii F, Hajibabaee F, Haghani H. [Relationship between moral distress and job satisfaction among nurses of Tehran University of Medical Sciences Hospitals]. J Hayat. 2012;18(1):42-51.
29. Pelosi P, Caironi P, Vecchione A, Trudu G, Malacrida R, Tomamichel M. [Anxiety and stress in the nursing staff. A comparative study between intensive care and general wards]. Minerva Anestesiol. 1999;65(5 Suppl 1):108-15. PMID: 10389438 [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

S M, M A. Comparison of Job Stress and Job Satisfaction Amongst Nurses of Different Units. MCS. 2016; 3 (3) :165-173
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-121-fa.html

معلمی صدیقه، آدروم مهدیه. مقایسه وضعیت استرس شغلی و رضایت شغلی بین پرستاران بخشهای داخلی، جراحی، مراقبتهای ویژه و اورژانس. علوم مراقبتی نظامی. 1395; 3 (3) :165-173

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-121-fa.htmlدوره 3، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162