[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 3، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) ::
جلد 3 شماره 3 صفحات 141-148 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر آموزش تریاژ به روش الگوی پیش سازمان دهنده بر آگاهی پرسنل پرستاری تیم های بحران بیمارستان های منتخب آجا
محمد جواد رستم پور1، فاطمه کلروزی2، سید امیرحسین پیشگویی3، شهلا علیاری4
1- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه کودکان.
3- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه داخلی و جراحی.
4- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت مادر و نوزاد.
چکیده:   (12346 مشاهده)

مقدمه: در هنگام بروز بحرانهای سلامت عملکرد مطلوب پرسنل تیمهای بحران ضروری و قابل انتظار میباشد. تریاژ به عنوان کلید موفقیت در مدیریت تعداد بالای مصدومین با منابع محدود محسوب میگردد. از این رو آموزش تریاژ به پرستاران تیمهای بحران امری بسیار حائز اهمیت است.

هدف: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش تریاژ در بحران به روش الگوی پیش سازمان دهنده بر آگاهی پرستاران تیمهای بحران بیمارستانهای منتخب آجا میباشد.

مواد روشها: در این مطالعه نیمه تجربی در سال 1394 دو بیمارستان منتخب آجا بر اساس مرکزیت بحران به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شدند و به روش تخصیص تصادفی به گروههای مداخله و کنترل تقسیم شدند، 50 پرستار این دو بیمارستان به صورت در دسترس انتخاب گردیدند. محتوی آموزشی تریاژ در بحران به روش الگوی پیش سازمان دهنده، در گروه آزمون در دو جلسه به مدت یک ساعت و نیم، آموزش داده شد و در گروه کنترل مداخلهای انجام نشد. جمعآوری اطلاعات در هر دو گروه به صورت پیش آزمون و پس آزمون با پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامهی سنجش آگاهی انجام شد. در نهایت دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی توسط نرمافزار spss نسخه 22 تجزیه و تحلیل شدند.

یافتهها: نتایج نشان داد میانگین نمره سطح آگاهی پرستاران قبل از مداخله در گروه آزمون 1/65 ± 8/66 و در گروه کنترل 1/19 ±  5/7 بود (264/0=P) که پس از مداخله در گروه آزمون به 02/1  ± 66/15 و در گروه کنترل به 0/92 ± 8/03 افزایش یافت، آزمون آماری تی مستقل نشان داد این اختلاف در مرحلهی پس آزمون بین دو گروه به لحاظ آماری، معنادار بود (0/001P<).

بحث و نتیجهگیری: با توجه به نتایج مثبت الگوی پیش سازمان دهنده بر ارتقاء سطح آگاهی پرستاران تیمهای بحران، بهکارگیری این روش آموزش در ارائه موضوع تریاژ در بحران در دانشکدههای پرستاری و کارگاههای بازآموزی توصیه میگردد.

واژه‌های کلیدی: آموزش، پرستار، تریاژ، روش پیش سازمان دهنده، یاددهی.
متن کامل [PDF 276 kb]   (2176 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/2/7 | پذیرش: 1395/6/16 | انتشار: 1395/10/1
فهرست منابع
1. Greaves J, Porter K, Hodges’s T, Willard M. Emergency care a textbook for paramedics. 2nd ed. Saunders Elsevier C: Edinburgh; 2006.
2. Brussels B. University tecatholique de louvain centre for research on the epidemiology of disasters 2012. Available from: http://www.cred.be.
3. Kahn C, Schultz C, Miller K, Anderson C. Does START Triage Work? An Outcomes Assessment After a Disaster. Ann Emerge Med. 2009;54(3):424-30. DOI: 10.1016/j.annemergmed.2008.12.035 [DOI]
4. Vafaei A. Hospital disaster planning dissertation. Tehran: Tehran: Shahid Beheshti Medical University; 2010; 2010.
5. Hajian A, Daneshvar S, Foroughi Zad F, Bidar N, editors. Nurse role in the crisis disaster with Massive casualties. Third international congress of health and Disaster Management in Disaster; 2006.
6. Djalali A, Khankeh H, Öhlén G, Castrén M, Kurland L. Facilitators and obstacles in pre-hospital medical response to earthquakes: a qualitative study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2011;19(1):30. DOI: 10.1186/1757-7241-19-30 [DOI]
7. Veenema T. Disaster nursing and emergency preparedness. 2nd ed. United States: Elsevier Science; 2008.
8. Zare M. [Triage in the emergency department. triage to a manchester band method]. 1st ed. Tehran: Teymorzadeh; 2009.
9. Örtenwall P. Emergency criteria--walking a tightrope. Trauma teams should be registered and analyzes for better pre-hospital triage. Läkartidningen. 2012;109(4):145.
10. Parenti N, Manfredi R, Bacchi Reggiani ML, Sangiorgi D, Lenzi T. Reliability and validity of an Italian four-level emergency triage system. Emergency Medicine Journal. 2010;27(7):495-8. DOI: 10.1136/emj.2008.070193 [DOI]
11. Sasser S, Varghese M, Kellerman A. Pre hospital trauma care systems. Geneva: World Health Organization; 2005.
12. Báez AA, Sztajnkrycer MD, Smester P, Giraldez E, Vargas LE. Effectiveness of a simple internet-based disaster triage educational tool directed toward latin-american EMS providers. Prehospital Emergency Care. 2009;9(2):227-30. DOI: 10.1080/10903120590924555 [DOI]
13. Manojlovich M. Promoting nurses' self‐efficacy: a leadership strategy to improve practice. J Nurs Adm. 2005;35(5):271-8.
14. Bandura A. Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist. 1982;37(2):122-47. DOI: 10.1037/0003-066x.37.2.122 [DOI]
15. Fatemi S, editor Disaster reduction and management in natural disasters. Nationwide Conference promotion strategies for crisis management in unexpected accidents; 2006.
16. Ghanbari V. [Effectiveness of preparedness plan on preparedness of nurses 's for responding to probable disaster at razi psychiatric hospital.]: University of Social Welfare and Rehabilitation; 2009.
17. Brannigan L, Witwer S, Rudel P, Young A. Simulation education in mass-casualty incident preparedness. Clinical Simulation in Nursing. 2006;2(2):e69-e74. DOI: 10.1016/j.ecns.2009.05.027 [DOI]
18. Secretariat of the council for education in medical basic sciences, P.H.a.p.G.: Deputy Ministry For Education; 2010. Available from: http://mbs.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=176&pageid=28016.
19. Installation instructions hospital triage system in the emergency department ministry of health and medical education spring 2011. Available from: http://medcare.behdasht.gov.ir/uploads/312.
20. Khodabakhshi M. [Emergency nurses performance on triage in teaching hospitals of the Iran university of medical sciences]. Tehran: Iran University of Medical Sciences; 2008.
21. Taheri N, Kohan S, Forough Ameri G, Haghdoost A. The Survey of knowledge and performance of nurses in hospitals affiliated to Kerman university of medical sciences about triage. Kerman: Kerman University of Medical Sciences; 2007.
22. Natural disasters home page on the internet 2009. Available from: http://www.articlesbase.com/languagesarticles/Natural-disasters-1440825.html.
23. Magnussen L, Ishida D, Itano J. The impact of the use of inquiry-based learning as a teaching methodology on the development of critical thinking. J Nurs Educ. 2000;39(8):360-4.
24. Considine J, Botti M, Thomas S. Do knowledge and experience have specific roles in triage decision‐making? Acad Emerg Med 2007;14(8):722-6.
25. Kang S. The effects of using an advance organizer on students' learning in a computer simulation environment. J Educ Technol System. 1996;25(1):57-65.
26. Mesrabadi J, Fathiazar A. [The effectiveness of the presentation,individual and group building concept mapping as an instructional strategy]. J Educ Navary. 2006;4(3):11-31.
27. Moadab Bahrami F, editor Analyzing challenges and problems from the perspective of nurses in the hospital triage. The third international congress on health and disaster management; 2006; Tehran, Iran.
28. Mirhaghi A, Roudbari M. [A survey of emergency department nurses on hospital triage]. Iran J Critic Care Nurs. 2010;3(4):165–70.
29. Brohani F. [The relation between self-efficacy aginst disaster with demographic characteristic in nurses]. J Health Promot Manage. 2010;1(1):73-4.
30. Lim J, Downie J, Nathan P. Nursing students' self-efficacy in providing transcultural care. Nurs Educ Today. 2004;24(6):428-34.
31. Sedaghat S, Aghababaeian H, Taheri N, Sadeghi Moghaddam A, Maniey M, Araghi Ahvazi L. Study on the level of knowledge and performance of North Khuzestan medical emergency 115 personnel on pre-hospital triage. J Critic Care Nurs. 2012;5(2):103-8.
32. Chen K, Chen C, Wang T. The role tabletop exercise using START in improving triage ability in disaster medical assistance team. Ann Disaster Med. 2003;1(2):78-84.
33. Risavi BL, Salen PN, Heller MB, Arcona S. A two-hour intervention using START improves prehospital triage of mass casualty incidents. Prehosp Emerg Care. 2001;5(2):197-9. PMID: 11339732 [PubMed]
34. Khaledi S, Moridi G, Shafieian M, Gharibi F. [The effect of a combination of lecture and participatory on the stable learning of nursing students]. 2010;20(4):76-80.
35. Chang S, Kwon E, Kwon Y, Kwon H. The effects of simulation training for new graduate critical care nurses on knowledge, self-efficacy, and performance ability of emergency situations at intensive care unit. Korea J Adult Nurs. 2010;22(4):375-83.
36. Zareban E, Hydarnia A, Rakhshan F, Jabbari H, Abdul Ghani M. [Investigate the effect of AIDS education program on knowledge, attitude and sailors Chabahar Port]. Tabeb Shargh. 2006;8(1):29-36.
37. Mohammadi B, Valizadh S, Dizzies L. [The effect of education on knowledge, attitude and practice of nursing and midwifery teacher Tabriz university of medical science in the of critical teaching behaviors]. Iran J Med Educ. 2004;2(10):10-1.
38. Angvrany P, Keshavarz A, Sadrzadeh Y, Rahimi A. [Effect of nutrition education booklets about breakfast on the knowledge of students in fourth grade six girls Tehran area]. Med J. 2007;65(2):49-53.
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M R, F K, Pishgooie A, Aliyari S. The Effect of Triage Education by Pre Advance-Organizer Model on the Knowledge Staff Disaster Team Nurses. MCS. 2016; 3 (3) :141-148
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-126-fa.html

رستم پور محمد جواد، کلروزی فاطمه، پیشگویی سید امیرحسین، علیاری شهلا. بررسی تأثیر آموزش تریاژ به روش الگوی پیش سازمان دهنده بر آگاهی پرسنل پرستاری تیم های بحران بیمارستان های منتخب آجا. علوم مراقبتی نظامی. 1395; 3 (3) :141-148

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-126-fa.htmlدوره 3، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4218