:: دوره 3، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) ::
جلد 3 شماره 3 صفحات 185-191 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر ساکشن لوله تراشه به دو روش استاندارد و معمول بر شاخص‌های همودینامیک بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ منتخب آجا
فروغ زارع1، سید امیرحسین پیشگویی2، مریم روشندل3
1- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه داخلی- جراحی.
3- دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت جامعه.
چکیده:   (13064 مشاهده)

مقدمه: ساکشن درون لوله تراشه یکی از مداخلات مهم در مراقبت از بیماران وابسته به دستگاه ونتیلاتور میباشد و معمولاً توسط پرستاران انجام میشود که چنانچه به روش صحیح انجام نشود، عوارض بسیاری خواهد داشت.

هدف: این پژوهش با هدف تعیین تأثیر ساکشن لوله تراشه به روش استاندارد و معمول بر شاخصهای همودینامیک بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه انجام شده است.

مواد و روشها: روش این پژوهش، مداخلهای از نوع کارآزمایی بالینی میباشد که در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان بعثت تهران در سال 1394 انجام شده است. پس از تهیه دستورالعمل ساکشن استاندارد لوله تراشه به روش مبتنی بر شواهد، توسط پژوهشگر و تائید روایی، جهت 36 بیمار برحسب نیاز و به طور تصادفی، با پرتاب سکه، ساکشن استاندارد (توسط پژوهشگر) و در نوبت دوم ساکشن معمول (توسط پرستار بیمار) یا بالعکس انجام شد. تعداد ضربان قلب، درصد اشباع اکسیژن شریانی (O2Sat) و حداکثر فشار راه هوایی در دم، یک نوبت قبل از اجرای پروسیجر و سپس بلافاصله 5، 10 و 15 دقیقه پس از آن ثبت شد. سپس دادههای موجود با استفاده از آزمونهای آماری t مستقل و آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها: میانگین O2Sat، قبل از ساکشن بین دو روش تفاوت معنادار نداشت؛ اما بلافاصله، 5، 10 و 15 دقیقه پس از ساکشن در روش استاندارد به طور معناداری بیشتر از روش معمول بود (0/05‌P>)؛ اما میانگین حداکثر فشار راه هوایی و ضربان قلب، قبل از ساکشن، بلافاصله 5، 10 و 15 دقیقه پس از ساکشن در دو روش با یکدیگر اختلاف معنادار نداشت (0/05‌P>).

بحث و نتیجهگیری: با توجه به اجتناب ناپذیری ساکشن لوله تراشه در پاکسازی ترشحات، با انجام ساکشن به روش اصولی و انجام هیپراکسیژناسیون 60-30 ثانیه قبل و یک دقیقه پس از ساکشن، کاهش زمان آن به کمتر از 15 ثانیه و استفاده از کاتتری با قطری کمتر از نصف قطر داخلی لوله تراشه میتوان عوارض ناشی از آن را به حداقل رساند و از هیپوکسی بیمار پیشگیری کرد.

واژه‌های کلیدی: اشباع اکسیژن خون شریانی، تهویه مکانیکی، حداکثر فشار راه هوایی در دم، ساکشن لوله تراشه، ضربان قلب، همودینامیک.
متن کامل [PDF 280 kb]   (2737 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/2/14 | پذیرش: 1395/6/26 | انتشار: 1395/10/1
فهرست منابع
1. Esteban A, Frutos-Vivar F, Muriel A, Ferguson ND, Penuelas O, Abraira V, et al. Evolution of mortality over time in patients receiving mechanical ventilation. Am J Respir Crit Care Med. 2013;188(2):220-30. DOI: 10.1164/rccm.201212-2169OC PMID: 23631814 [DOI] [PubMed]
2. Pedersen CM, Rosendahl-Nielsen M, Hjermind J, Egerod I. Endotracheal suctioning of the adult intubated patient--what is the evidence? Intensive Crit Care Nurs. 2009;25(1):21-30. DOI: 10.1016/j.iccn.2008.05.004 PMID: 18632271 [DOI] [PubMed]
3. Maggiore SM, Lellouche F, Pignataro C, Girou E, Maitre B, Richard JC, et al. Decreasing the adverse effects of endotracheal suctioning during mechanical ventilation by changing practice. Respir Care. 2013;58(10):1588-97. DOI: 10.4187/respcare.02265 PMID: 23466423 [DOI] [PubMed]
4. Mohammadi N, Parviz S, Peyravi H, Hosseini Agha F. Effect of endotracheal suctioning education for nurses on patients' hemodynamic parameters. J hayat. 2012;18(2):38-46.
5. American Association for Respiratory C. AARC Clinical Practice Guidelines. Endotracheal suctioning of mechanically ventilated patients with artificial airways 2010. Respir Care. 2010;55(6):758-64. PMID: 20507660 [PubMed]
6. Brunner L, Smeltzer S, Bare B, Hinkle J, Cheever K. Brunner & suddarth's textbook of medical-surgical nursing: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
7. Pierce LN. Management of the mechanically ventilated patient: Saunders; 2007.
8. Taylor C, Lillis C, LeMone P. Fundamental of Nursing. Dimensions Of Critical Care Nursing. 1990;9(1):28. DOI: 10.1097/00003465-199001000-00006
9. Gillies D, Spence K, Gillies D. Deep versus shallow suction of endotracheal tubes in ventilated neonates and young infants. 2011. DOI: 10.1002/14651858.CD003309.pub2
10. Frota OP, Loureiro MDR, Ferreira AM. Open system endotracheal suctioning: practices of intensive care nursing professionals. Escola Anna Nery - Revista de Enfermagem. 2014;18(2). DOI: 10.5935/1414-8145.20140043
11. Ally Tatu S. Knowledge and practice of intensive care nurses on prevention of ventilator associated pneumonia at Muhimbili national hospital, Dar es Salaam, Tanzania: Muhimbili University of Health and Allied Sciences; 2012.
12. Afshari A, Safari M, Oshvandi K, Soltanian AR. The Effect of the Open and Closed System Suctions on Cardiopulmonary Parameters: Time and Costs in Patients Under Mechanical Ventilation. Nursing and Midwifery Studies. 2014;3(2). DOI: 10.5812/nms.14097
13. Yousefi H, Vahdatnejad J, Yazdannik AR. Comparison of the effects of two levels of negative pressure in open endotracheal tube suction on the physiological indices among patients in intensive care units. Iran J Nurs Midwifery Res. 2014;19(5):473-7. PMID: 25400674
14. Özden D, Görgülü R. Effects of open and closed suction systems on the haemodynamic parameters in cardiac surgery patients. Nurs Crit Care. 2015;20(3):118-25.XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها