[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 3، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) ::
جلد 3 شماره 3 صفحات 174-183 برگشت به فهرست نسخه ها
اجرای مدل توانمندسازی خانواده محور بر شاخص‌های توانمندی بیماران با دریچه مصنوعی قلب در بیمارستان‌های نیروهای مسلح
فهیمه عابدینی1، آرمین زارعیان 2، فاطمه الحانی3، فاطمه تیموری4
1- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده‌ پرستاری، گروه بهداشت.
3- دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه پرستاری.
4- دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه کودکان.
چکیده:   (12816 مشاهده)

مقدمه: بیماران پس از جراحی قلب در معرض مشکلات و نگرانیهای متعدد قرار دارند و ماهیت مزمن بیماری ایجاب مینماید که این بیماران، برای ادامه زندگی آمادگیهای لازم را کسب نمایند. در این راستا، توانمندسازی یکی از روشهای کاربردی و کم هزینه میباشد.

هدف: در این مطالعه به بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر شاخصهای توانمندی بیماران با دریچه مصنوعی قلبی پرداخته شده است.

مواد و روشها: این کارآزمایی بالینی در سال 1394 انجام شده است، پس از انتقال بیماران از واحد مراقبتهای ویژه به بخش، به روش در دسترس، ابتدا گروه آزمون و سپس گروه کنترل انتخاب شدند. برای گروه آزمون الگوی توانمندسازی خانواده محور در چهار گام؛ تهدید درک شده، خودکارآمدی، عزت نفس و ارزشیابی، از طریق آموزش گروهی، حل مسئله گروهی و مشارکت آموزشی، در طی 3-5 جلسه صورت گرفت و کارتهای آموزشی و کتابچه آموزشی در اختیار موارد پژوهش و عضو فعال خانواده آنها قرار گرفت. گروه کنترل مراقبتهای رایج را دریافت کردند. شاخصهای توانمندی (تهدید درک شده، خودکارآمدی و عزت نفس) بیماران قبل از مداخله و پس از مداخله و یک و نیم ماه بعد ارزیابی شد ولی در گروه کنترل مداخلهای انجام نگرفت. سپس دادهها از طریق نرمافزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها: هر دو گروه قبل از مداخله از نظر متغیرهای جمعیت شناسی مشابه بودند. قبل از مداخله میانگین نمرات توانمندی در دو گروه در هر سه حیطه تهدید درک شده، خودکارآمدی و عزت نفس تفاوت معنادار نداشت اما پس از مداخله، در گروه آزمون در هر سه حیطه ارتقاء توانمندی به طور معنادار وجود داشت (0/05 P<) و ارتقاء توانمندی پس از یک و نیم ماه نه تنها پایدار بلکه افزایش نیز داشت.

بحث و نتیجهگیری: بر اساس یافتههای این مطالعه، اجرای الگو و مجموعه تدابیر پرستاری که در الگوی توانمندسازی خانواده محور به کار میرود موجب بهبود شاخصهای توانمندی در بیماران با دریچه مصنوعی میشود.

واژه‌های کلیدی: الگوی توانمندسازی خانواده محور، دریچه مصنوعی قلب، شاخص‌های توانمندی و پرستاری.
متن کامل [PDF 328 kb]   (2385 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/4/28 | پذیرش: 1395/6/16 | انتشار: 1395/10/1
فهرست منابع
1. Wang LW, Ou SH, Tsai CS, Chang YC, Kao CW. Multimedia Exercise Training Program Improves Distance Walked, Heart Rate Recovery, and Self-efficacy in Cardiac Surgery Patients. J Cardiovasc Nurs. 2016;31(4):343-9. DOI: 10.1097/JCN.0000000000000246 PMID: 25774840 [DOI] [PubMed]
2. Dickson VV, Nocella J, Yoon HW, Hammer M, Melkus GD, Chyun D. Cardiovascular disease self-care interventions. Nurs Res Pract. 2013;2013:407608. DOI: 10.1155/2013/407608 PMID: 24223305 [DOI] [PubMed]
3. Samiei N, Hakimi MR, Mirmesdagh Y, Peighambari MM, Alizadeh-Ghavidel A, Hosseini S. Surgical outcomes of heart valves replacement: A study of tertiary specialied cardiac center. ARYA Atheroscler. 2014;10(5):233-7. PMID: 25477979 [PubMed]
4. Thomson Mangnall LJ, Gallagher RD, Sibbritt DW, Fry MM. Health-related quality of life of patients after mechanical valve replacement surgery: an integrative review. Eur J Cardiovasc Nurs. 2015;14(1):16-25. DOI: 10.1177/1474515114528126 PMID: 24634389 [DOI] [PubMed]
5. Mann DL, Zipes DP, Libby P, Bonow RO. Braunwald's heart disease: a textbook of cardiovascular medicine: Elsevier Health Sciences; 2014.
6. Naso F, Gerosa G. Implications of alpha-gal epitopes in bioprosthetic heart valve degeneration. Exp Clin Cardiol. 2014;20(6):145-50.
7. Taghadosi M, Memarian R, Ahmadi F. The Experiences of “Difficult Life” in Heart Valve Replaced Patients. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2014;16(8). DOI: 10.5812/ircmj.19147 [DOI]
8. Taghadosi M, Memarian R, Ahmadi F. Experiences of warfarin use among cardiac valve-replaced patients in Iran. J Crit Care Nurs. 2014;6(4):207-16.
9. Lapum JL, Fredericks S, Liu L, Yau TM, Retta B, Jones VM, et al. Facilitators and Barriers of Heart Surgery Discharge: Patients' and Nurses' Narrative Accounts. J Cardiovasc Nurs. 2016;31(4):350-6. DOI: 10.1097/JCN.0000000000000253 PMID: 25774842 [DOI] [PubMed]
10. Veronovici NR, Lasiuk GC, Rempel GR, Norris CM. Discharge education to promote self-management following cardiovascular surgery: an integrative review. Eur J Cardiovasc Nurs. 2014;13(1):22-31. DOI: 10.1177/1474515113504863 PMID: 24042728 [DOI] [PubMed]
11. Vahedian Azimi A, Alhani F, Ahmadi F, Kazemnejad A. Effect of family-centered empowerment model on the life style of myocardial infarction patients. J Crit Care Nurs. 2010;2(4):1-2.
12. Roshan SN, Navipor H, Alhani F. Effect of family-centered empowerment model (FCEM) on quality of life of mothers having teenagers with iron deficiency anemia. J Nurs Educ. 2014;3(2):27-40.
13. Alhani F. Desining of family based empowering model and evaluation of its effect on prevention of Iron deficiency anemia in teenager garls Thran: Tarbiat Modarss University; 2003.
14. Baljani E, Salimi S, Rahimi J, Amanpour E, Parkhashjou M, Sharifnejad A, et al. The effect of education on promoting self efficacy in patients with cardiovascular disease. J Kermanshah Univ Med Sci. 2012;16(3):227-35.
15. Sahebzamani M, Fesharaki M, Abdollahi Mofrad Z. Association of life style and self-esteem among adolescent girls of daily public high schools of Tehran. Med Sci J Islamic Azad Univ. 2010;20(1):45-51.
16. Alhani F, Niknami S-D, Kimiagar S, Anoushirvan k, AR H. Family-centered empowerment model and assess its effect on the prevention of iron deficiency anemia in adolescent girls. Pajoohandeh. 2003;8(4):9-15.
17. Allahyari A, Alhany F, Kazemnejad A. The effect of family-centered empowerment model on the quality of Life of school-age B-thalassemic children. Iranian J Pediatr. 2006;16(4):455-61.
18. Mhmmodi Rad G, Mohalli F, Alhani F. The impact of family-centered empowerment for patients with high blood pressure. Med Surg Nurs J. 2013;2(3,4):128-36.
19. Sadeghi M, Razi P, A NN, Ebrahimi H, Kazemnejad A. Comparison of the impact of education based on the empowerrment model and family-center e18-27mpowerrment model on knowledge and metabolic control of patients with type 2 diabetes mellitus. nurs educ. 2013;2(3):18-27.
20. Rajabi R, Sabzevari S, Borhani F, Haghdoost A, Bazargan N. The effect of family-centered Empowerment Model on quality of life school age children with asthma. J Health Promot Manage. 2013;2(4):7-15.
21. Masoodi R, Soleimani MA, Alhani F, Rabiei L, Bahrami N, Esmaeili SA. Effects of family-centered empowerment model on perceived satisfaction and self concept of multiple sclerosis patients care givers. Koomesh. 2013;14(2):240-8.
22. Sanaie N, Nejati S, Zolfaghari M, Alhani F, KazemNejad A. The effect of family-centered empowerment in self efficacy and self esteem in patients undergoing coronary bypass graft surgery. J Res Dev Nurs amp Midwifery. 2013;10(2):44-53.
23. Ferreira C, Marques RC, Nicola P. On evaluating health centers groups in Lisbon and Tagus Valley: efficiency, equity and quality. BMC Health Serv Res. 2013;13:529. DOI: 10.1186/1472-6963-13-529 PMID: 24359014 [DOI] [PubMed]
24. Amirabadi T, Nasiri A, Kazemi T, Kardan M. Educational needs of patients with heart valve replacement surgery in birjand, 2012. J Surg Trauma. 2014;1(4).
25. Wong C, Wong W, Lam C, Wan Y, Wong W, Chung K, et al. Effects of patient empowerment programme (pep) on clinical outcomes and health service utilization in type 2 diabetes mellitus in primary care: an observational matched cohort study. PLoS One. 2014;9(5):e95328.
26. Borimnejad L, Asemi S, Samiei N, Haghani H. Comparison of group and individual training on the patients’ compliance and incidence of warfarin side effects after cardiac valve replacement. Iran J Med Educ. 2012;12(1):10-8.
27. Sanaie N, Nejati S, Zolfaghari M, Alhani F, Kazemnezhad A. The effects of family-based empowerment on family cooperation in following patient treatment regime after coroner arteries bypass surgery. Mod Care J. 2014;11(1):19-27.
28. Kim SH, Youn CH. Efficacy of chronic disease self-management program in older Korean adults with low and high health literacy. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci). 2015;9(1):42-6. DOI: 10.1016/j.anr.2014.10.008 PMID: 25829209 [DOI] [PubMed]
29. Vahedian-Azimi A, Miller AC, Hajiesmaieli M, Kangasniemi M, Alhani F, Jelvehmoghaddam H, et al. Cardiac rehabilitation using the Family-Centered Empowerment Model versus home-based cardiac rehabilitation in patients with myocardial infarction: a randomised controlled trial. Open Heart. 2016;3(1):e000349. DOI: 10.1136/openhrt-2015-000349 PMID: 27110376 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

F A, A Z, F A, F T. The Implementation of Family-Centered Empowerment Model on the Empowerment Parameters of Patients With Prosthetic Heart Valves. MCS. 2016; 3 (3) :174-183
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-142-fa.html

عابدینی فهیمه، زارعیان آرمین، الحانی فاطمه، تیموری فاطمه. اجرای مدل توانمندسازی خانواده محور بر شاخص‌های توانمندی بیماران با دریچه مصنوعی قلب در بیمارستان‌های نیروهای مسلح. علوم مراقبتی نظامی. 1395; 3 (3) :174-183

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-142-fa.htmlدوره 3، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162