:: دوره 4، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) ::
جلد 4 شماره 3 صفحات 207-212 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر کاهش میزان سزارین در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم
زهرا فولادی1، نسرین شعربافچی زاده2، یاسر شیخویسی3، محمد علیمراد نوری4، فاطمه باقری5
1- ایران، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی.
2- ایران، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی.
3- ایران، تهران، مدرس، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پیراپزشکی، گروه اپیدمیولوژی و بهداشت.
4- ایران، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان
5- ایران، قم، دانشگاه علوم پزشکی قم.
چکیده:   (5867 مشاهده)

مقدمه: امروزه سزارین یکی از جراحیهای شایع دنیا و از چالشهای نگران کننده سلامتی زنان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. فراهم کردن شرایط مناسب و ایمن برای زایمان از مهمترین تعهدات بهداشتی کشور است. بر این اساس در برنامه هشت گانه طرح تحول نظام سلامت، این موضوع با سیاست ترویج زایمان طبیعی مورد توجه قرارگرفته است.
هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه میزان سزارین، دو سال، قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت و دو سال پس از اجرای آن میباشد.
مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. این مطالعه گذشته نگر، در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم در طول سالهای 1391 تا 1394 انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه موالید در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم به تعداد 133480 مورد بودند. از این تعداد 384 نفر به شیوه نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس، انتخاب شدند. دادهها از طریق معاونت بهداشتی و درمانی شهر قم جمعآوری شد. به منظور آزمون فرضیهها، از آزمون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. دادهها با نرمافزار SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شدند و سطح معنیداری، کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
یافتهها: نتایج آزمون فرضیه بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن نشا ن داد که بین کاهش میزان اعمال جراحی سزارین، قبل و بعد از اجرای طرح تحول (142r= و 0/05P>) تفاوت معناداری وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری: نتایج این بررسی نشان میدهد که اجرای طرح تحول نظام سلامت، منجر به کاهش نرخ سزارین در بیمارستانهای مورد مطالعه شده است. مقایسه آمار محاسبه شده قبل از اجرای طرح تحول و بعد از اجرای این طرح، حاکی از آن است که میزان سزارین در بیمارستان (الف) به مقدار 8/4% کاهش پیدا کرده است، در حالی که در بیمارستان (ب) به مقدار 3/4% کاهش یافته است. هر چند دستیابی به اهداف طرح تحول مبنی بر کاهش سهم سزارین تا سقف 10 درصد در هر سال به طور کامل محقق نشده است.
 

واژه‌های کلیدی: سزارین، زایمان طبیعی، طرح تحول نظام سلامت.
متن کامل [PDF 338 kb]   (1202 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۵/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۳
فهرست منابع
1. shariat M, Ehdaeevand F, Ataie M, Karami Z, Hadipoor Jahromi LHJ, Farahani Z. Effectiveness of community based intervention on improvement of pregnancy and delivery process in district 4 of Tehran. Tehran Univ Med J. 2015;73(7):527-34.
2. Health Mo. Statistics cesarean section in Iran is 25 percent higher than the global rate Tehran: Aftab News; 2015 [cited 2017 May 14]. Available from: http://aftabnews.ir/fa/news/125280.
3. Azizi F. Delivery with cesarean section: Shocking addiction. Med Res. 2007;31(3):191-3.
4. Arab M. Comparison of the cost and complications of normal delivery after cesarean section with repeated cesarean section. Sci J Hamadan Univ Med Sci. 2001;8(2):29-33.
5. Chaillet N, Dumont A. Evidence-based strategies for reducing cesarean section rates: a meta-analysis. Birth. 2007;34(1):53-64. DOI: 10.1111/j.1523-536X.2006.00146.x PMID: 17324180
6. Menacker F, Hamilton BE. Recent trends in cesarean delivery in the United States. NCHS Data Brief. 2010(35):1-8. PMID: 20334736
7. Mawson AR. Reducing cesarean delivery rates in managed care organizations. Am J Manag Care. 2002;8(8):730-40. PMID: 12212760
8. Shiono PH, McNellis D, Rhoads GG. Reasons for the rising cesarean delivery rates: 1978-1984. Obstet Gynecol. 1987;69(5):696-700. PMID: 3574796
9. Menacker F. Trends in cesarean rates for first births and repeat cesarean rates for low-risk women: United States, 1990-2003. Natl Vital Stat Rep. 2005;54(4):1-8. PMID: 16220739
10. Belizan JM, Althabe F, Barros FC, Alexander S. Rates and implications of caesarean sections in Latin America: ecological study. BMJ. 1999;319(7222):1397-400. PMID: 10574855
11. Tavassoly A, Clary F, Zafaridizagi A. Social factors influencing the trend towards caesarean section in pregnant women. J Med Ethics. 2014;8(29):145-69.
12. Shakeryan B. Frequency of Cesarean do Chaharmahal & Bakhtiari province. J Shahrekord Univ Med Sci. 2003;1(6):63-9.
13. Society IM. The average rates of the country Iran: Mashregh News; 2017 [cited 2017 May 14]. Available from: http://www.mashreghnews.ir/news/306840.
14. Abedyan Z, Nikpor M, Ebrahem Zade S, Khani S. The relationship between delivery and quality of life after delivery. Iranian J Obstet Gynecol Infert. 2010;3(13):47-53.
15. Afshari S, Ebrahimzadeh J, Soleimani F. The impact of healthcare reform on rate in hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences. International Conference on sustainable development of the health system; Iran2015XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها