:: دوره 3، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) ::
جلد 3 شماره 4 صفحات 233-241 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر برنامه آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه به شیوه نقشه مفهومی بر یادگیری معنادار دانشجویان پرستاری آجا
آزاده عبدی1، شهلا علیاری2، سید امیر حسین پیشگویی3، مرجان سید مظهری3 ، سید محمد رضا نظری4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت مادر و نوزاد .
3- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه داخلی- جراحی.
4- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
چکیده:   (10816 مشاهده)

مقدمه: امروزه روشهای مختلفی در آموزش دانشجویان و کارکنان بالینی برای حفظ اطلاعات، دانش و مهارتهای پزشکی وجود دارند که یکی از این روشهای نوین، روش تدریس نقشه مفهومی است.

هدف: این مطالعه به منظور تعیین تأثیر روش تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر یادگیری معنیدار احیاء قلبی ریوی پایه در دانشجویان پرستاری انجام شده است.

مواد و روشها: این مطالعه نیمه تجربی با مقایسه دو روش آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی و سخنرانی بر میزان یادگیری معنیدار احیاء قلبی ریوی پایه در سال 1394 در دانشکده پرستاری آجا انجام گرفت. در این مطالعه 57 دانشجوی ترم اول پرستاری به صورت نمونه‌‌گیری در دسترس و به روش تصادفی ساده در دو گروه نقشه مفهومی (تعداد 28 نفر) و سخنرانی (29 نفر) وارد مطالعه شدند. پس از اجرای پیشآزمون، دانشجویان به مدت دو جلسه تئوری و یک جلسه عملی به صورت کار با مولاژ، به ترتیب تحت آموزش با روش نقشه مفهومی و سخنرانی قرار گرفتند. سپس بلافاصله بعد از آموزش، اولین پسآزمون آگاهی طی اطلاع قبلی از دانشجویان گرفته شد و سپس پسآزمون آگاهی از نظر یادداری بدون اطلاع، یک هفته و چهار هفته بعد مجدداً انجام شد. جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 22 و آزمونهای آماره دقیق فیشر، t مستقل، آماره آنوای اندازههای تکراری (RM ANOVA) انجام شد.

یافتهها: بین مراحل قبل و بعد از آموزش در هر دو گروه، تفاوت آماری معناداری وجود داشت و میانگین نمرات آگاهی، در هر سه مرحله پسآزمون نسبت به قبل آموزش روند صعودی چشمگیری داشت (0/001‌P<)؛ اما با وجودی که مجموع نمرات سطح دانش در مراحل پسآزمون در گروه نقشه مفهومی نسبت به گروه سخنرانی بالاتر بود (0/05P<) ولی این تفاوت در سطوح بالاتر دانش از نظر آماری بین دو گروه معنیدار نبود (0/05P>) .

بحث و نتیجهگیری: در این مطالعه، بین روش تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی و روش سخنرانی بر یادگیری معنیدار (سطوح بالاتر از دانش) احیاء قلبی ریوی پایه تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

واژه‌های کلیدی: احیاء قلبی و ریوی، دانشجویان پرستاری، سخنرانی، نقشه مفهومی، پرستاری
متن کامل [PDF 324 kb]   (1748 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/7/7 | پذیرش: 1395/9/14 | انتشار: 1395/12/23
فهرست منابع
1. Okonta K, Okoh BN. Theoretical knowledge of cardiopulmonary resuscitation among clinical medical students in the University of Port Harcourt, Nigeria. African Journal of Medical and Health Sciences. 2015;14(1):42. DOI: 10.4103/2384-5589.153391 [DOI]
2. Abbas A, Bukhari S, Ahmad F. [Knowledge of first aid and basic life support amongst medical students: a comparison between trained and un-trained students]. J Pakistan Med Associat. 2011;61(6):613-6.
3. Roh YS, Issenberg SB. Association of cardiopulmonary resuscitation psychomotor skills with knowledge and self-efficacy in nursing students. Int J Nurs Pract. 2014;20(6):674-9. DOI: 10.1111/ijn.12212 PMID: 24219782 [DOI] [PubMed]
4. Hernandez-Padilla J, Suthers F, Fernandez-Sola C, Granero-Molina J. Development and psychometric assessment of the Basic Resuscitation Skills Self-Efficacy Scale. Eur J Cardiovasc Nurs. 2016;15(3):e10-8. DOI: 10.1177/1474515114562130 PMID: 25422522 [DOI] [PubMed]
5. Sutton RM, Niles D, Meaney PA, Aplenc R, French B, Abella BS, et al. "Booster" training: evaluation of instructor-led bedside cardiopulmonary resuscitation skill training and automated corrective feedback to improve cardiopulmonary resuscitation compliance of Pediatric Basic Life Support providers during simulated cardiac arrest. Pediatr Crit Care Med. 2011;12(3):e116-21. DOI: 10.1097/PCC.0b013e3181e91271 PMID: 20625336 [DOI] [PubMed]
6. Saramma PP, Raj L, Dash PK, Sarma PS. Assessment of long-term impact of formal certified cardiopulmonary resuscitation training program among nurses. Indian Journal of Critical Care Medicine. 2016;20(4):226. DOI: 10.4103/0972-5229.180043 [DOI]
7. Adib-Hajbaghery M, Azizi-Fini E. [Longitudinal study of cardiopulmonary resuscitation knowledge and skills among nurse interns of Kashan university of medical sciences]. Iranian J Med Educat. 2013;13(2):134-45.
8. Mäkinen M, Axelsson Å, Castrén M, Nurmi J, Lankinen I, Niemi-Murola L. Assessment of CPR-D skills of nursing students in two institutions: reality versus recommendations in the guidelines. European Journal of Emergency Medicine. 2010;17(4):237-9. DOI: 10.1097/MEJ.0b013e328331471b [DOI]
9. Hosseini Nejad SM, Bozorgi F, Taleshi Z, Montezer SH, Goli Khatir I, Jahanian F, et al. [Levels of Knowledge and Skills of Medical Interns in Mazandaran University of Medical Sciences about Cardio-Pulmonary Resuscitation, 2011]. J Mazandaran Univ Med Sci. 2013;22(97):98-103.
10. Hosseini-Irani J, Ayazi Z, Malekpour-Teharani A, Salehi-Tali S, Rahimi-Madiseh M. [The effect of CPR training on performance of nurses in selected hospitals of Shahrekord University of Medical Sciences, 2010]. J Clinical Nurs Midwifery. 2012;1(1):73-80.
11. Masoumi M, Ebadi A, Daneshmandi M, Raeisifar A. [Concept mapping modern teaching strategy in nursing education]. Educat Strateg Med Sci. 2011;4(1):47-51.
12. Sun Y. Methods for automated concept mapping between medical databases. Journal of Biomedical Informatics. 2004;37(3):162-78. DOI: 10.1016/j.jbi.2004.03.003 [DOI]
13. Novak JD, Cañas AJ. The theory underlying concept maps and how to construct and use them. Florida Inst Human Machine Cogn. 2008;2008.
14. Daley BJ, Torre DM. Concept maps in medical education: an analytical literature review. Med Educ. 2010;44(5):440-8. DOI: 10.1111/j.1365-2923.2010.03628.x PMID: 20374475 [DOI] [PubMed]
15. Taylor J, Wros P. Concept mapping: a nursing model for care planning. J Nurs Educ. 2007;46(5):211-6. PMID: 17547344 [PubMed]
16. Abediny Z, Tabibi M. [Comparison of the effect of lecture and concept mapping methods on studentslearning and satisfaction]. Iranian J Med Educat. 2012;12(6):430-8.
17. Mirzaei K, Zahmatkesh S. [Conceptual Mapping as an Effective Learning and Retention Method for Students]. Interdisciplin J Virtual Learn Med Sci. 2013;4(1):38-43.
18. Cutrer WB, Castro D, Roy KM, Turner TL. Use of an expert concept map as an advance organizer to improve understanding of respiratory failure. Med Teach. 2011;33(12):1018-26. DOI: 10.3109/0142159X.2010.531159 PMID: 22225439 [DOI] [PubMed]
19. Sarhangi F, Masoumi M, Ebadi A, Seyyed Mazhari M, Rahmani A. [Comparing the effect of lecture-and concept mapping based learning on cognitive learning levels]. Iranian J Crit Care Nurs. 2010;3(1):1-2.
20. Torabpour Toroghi M, Zare Hoshyarikhah H, Cheraghian B, Naderi D, editors. [Effects of cardiopulmonary resuscitation on problem-based cognitive and psychological competence of nursing students]. the First National Conference on Science teaching and learning methods; 2015.
21. Dong R, Yang X, Xing B, Zou Z, Zheng Z, Xie X, et al. Use of concept maps to promote electrocardiogram diagnosis learning in undergraduate medical students. Int J Clin Exp Med. 2015;8(5):7794-801. PMID: 26221331 [PubMed]
22. Rahmani A, Mohajjel Aghdam A, Fathi Azar E, Abdullahzadeh F. [Comparing the effects of concept mapping and integration method on nursing students' learning in nursing process course in Tabriz University of Medical Sciences]. Iranian J med educat. 2007;7(1):41-9.XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها