:: دوره 4، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) ::
جلد 4 شماره 2 صفحات 129-137 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر مراقبت پیگیر تلفنی بر میزان بستری شدن مجدد و افسردگی بیماران تحت عمل جراحی قلب باز در بیمارستان منتخب آجا
علی ذوالفقاری1، فهیمه دادگری2، زهرا فارسی3
1- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه روان پرستاری
3- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت جامعه.
چکیده:   (5868 مشاهده)

مقدمه: جراحی قلب باز از متداولترین جراحیها در بیماران قلبی است. از عوارض ناشی از جراحی قلب باز، وقوع اختلالات جسمی و روانی میباشد که میتواند به بستری شدن مجدد و افسردگی بیماران تحت عمل جراحی قلب باز منتهی شود.
هدف: هدف این مطالعه، تعیین تأثیر مراقبت پیگیر تلفنی بر میزان بستری شدن مجدد و افسردگی بیماران تحت عمل جراحی قلب باز بیمارستانهای منتخب آجا میباشد.
مواد و روشها: مطالعهی حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در سال 95-1394 انجام پذیرفت. جامعه آماری در این پژوهش کلیه بیماران بزرگسالی بودند که در بیمارستان 502 آجا تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفتند. واحدهای مورد پژوهش به روش در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل جای گرفتند. ابزار استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه افسردگی بک بود. مراقبت پیگیر تلفنی در بیماران در گروه آزمون انجام شد. دادهها با نرمافزار SPSS نسخه 19 مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها: آزمون دقیق فیشر نشان داد که مراقبت پیگیر تلفنی بر کاهش بستری شدن مجدد بیماران پس از جراحی قلب مؤثر است (035/0P=). همچنین، نتایج آزمون تی مستقل تفاوت معنیداری را در میانگین نمره افسردگی بیماران دو گروه آزمون (68/9 ± 33) و کنترل (43/11 ± 27/39) بعد از مداخله نشان داد (026/0P=).
بحث و نتیجهگیری: مراقبت پیگیری تلفنی باعث کاهش بروز افسردگی کوتاه مدت پس از جراحی قلب و کاهش بستری شدن مجدد این بیماران میشود؛ بنابراین، استفاده از مراقبت پیگیر تلفنی در این بیماران توصیه میشود. همچنین، انجام مطالعات بیشتر با فواصل زمانی کوتاهتر در این بیماران توصیه میگردد.

واژه‌های کلیدی: افسردگی، بستری شدن مجدد، پرسشنامه بک، پیگیری تلفنی، جراحی قلب باز.
متن کامل [PDF 370 kb]   (925 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/9/14 | پذیرش: 1396/3/8 | انتشار: 1396/7/4
فهرست منابع
1. Tahmasbi H, Mahmoodi G, Mokhberi V, Hassani S, Akbarzadeh H, Rahnamai N. The Impact of Aromatherapy on the Anxiety of Patients Experiencing Coronary Angiography. Zahedan J Res Med Sci. 2012;14(3):51-5.
2. Hogan MA, Black JM, Tashiro JS, Sullins E. Medical Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes. 8th ed: WB Saunders Company; 2002.
3. Afzali S, Masoudi R, Etemadifar S, Moradi M, Moghaddasi J. The Effect of Progressive Muscle Relaxation Program (Pmr) on Anxiety of Patients Undergoing Coronary Heart Angiography. J Shahrekord Univ Med Sci. 2009;11(3):77-84.
4. Shamsizadeh M, Varaei S, Keshavarz S, Nikbakhtnasrabadi A, Kazemnejad A. the Effect of Orientation Tour With Angiography Procedure on Anxiety and Satisfaction of Patients Undergoing Coronary Angiography. Iranian J Psychiatr Nurs. 2013;1(2):1-10.
5. Fayyazi S, Sayadi N, Gheybizadeh M. Comparison of Quality of Life Before and After Open Heart Surgery. Zahedan J Res Med Sci. 2012;14(9):98-100.
6. Bassam Poor S. The Effect of Pre Operation Education on Anxiety of Patients Undergo Open Heart Surgery. Payesh. 2005;2(3):139-44.
7. Rigi F, Feizi A, Naseri M, Salehi Ardabili S, Bazdar P. The Effect of Foot Reflexology on Anxiety in Patients with Coronary Artery Bypass Surgery Referred to Seyed-Al-Shohada Teaching Hospital, Urmia, 2012. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2013;11(8):0-.
8. Dehdari T, Heidarnia A, Ramezankhani A, Sadeghian S, Ghofranipour F. Effects of Progressive Muscular Relaxation Training on Quality of Life in Anxious Patients After Coronary Artery Bypass Graft Surgery. 2009.
9. Hannan EL, Zhong Y, Lahey SJ, Culliford AT, Gold JP, Smith CR, et al. 30-day readmissions after coronary artery bypass graft surgery in New York State. JACC Cardiovasc Interv. 2011;4(5):569-76. DOI: 10.1016/j.jcin.2011.01.010 PMID: 21596331 [DOI] [PubMed]
10. Redzek A, Mironicki M, Gvozdenovic A, Petrovic M, Cemerlic-Adic N, Ilic A, et al. Predictors for hospital readmission after cardiac surgery. J Cardiol Surg. 2015;30(1):1-6. DOI: 10.1111/jocs.12441 PMID: 25196941 [DOI] [PubMed]
11. Harrison PL, Hara PA, Pope JE, Young MC, Rula EY. The impact of postdischarge telephonic follow-up on hospital readmissions. Popul Health Manag. 2011;14(1):27-32. DOI: 10.1089/pop.2009.0076 PMID: 21090991 [DOI] [PubMed]
12. Costantino ME, Frey B, Hall B, Painter P. The influence of a postdischarge intervention on reducing hospital readmissions in a Medicare population. Popul Health Manag. 2013;16(5):310-6. DOI: 10.1089/pop.2012.0084 PMID: 23537154 [DOI] [PubMed]
13. Moeini M, Davoodi V. Comparison of the Social Status of Men and Women After Coronary Artery Bypass Graft Surgery. J Clin Nurs Midwifery. 2013;1(3):1-8.
14. Bathaei S, Ashktorab T, Zohari Anbuhi S, Alavi Majd H, Ezati J. Personal Factors Contributing to Readmission of Patients with Congestive Heart Failure. J Crit Care Nurs. 2009;2(3):109-12.
15. Wheeler CS. Exposure to man-made mineral fibers: a summary of current animal data. Toxicol Ind Health. 1990;6(2):293-307. PMID: 2192481 [PubMed]
16. Arrowsmith JE, Grocott HP, Reves JG, Newman MF. Central nervous system complications of cardiac surgery. Br J Anaesth. 2000;84(3):378-93. PMID: 10793601 [PubMed]
17. Rahimiha F, Beheshti A, Allami M. Changes in Patients' health Behavious 4-6 Months After Myocardial Infarction. Iran J Nurs. 2000;13(24):8-15.
18. Barth J, Martin CR. Factor structure of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) in German coronary heart disease patients. Health Qual Life Outcomes. 2005;3:15. DOI: 10.1186/1477-7525-3-15 PMID: 15771778 [DOI] [PubMed]
19. Underwood MJ, Firmin RK, Jehu D. Aspects of psychological and social morbidity in patients awaiting coronary artery bypass grafting. Br Heart J. 1993;69(5):382-4. PMID: 8518057 [PubMed]
20. Karlsson AK, Lidell E, Johansson M. Depressed mood over time after open heart surgery impacts patient well-being: a combined study. Eur J Cardiovasc Nurs. 2008;7(4):277-83. DOI: 10.1016/j.ejcnurse.2007.12.003 PMID: 18261961 [PubMed]
21. Kyngas H. Patient education: perspective of adolescents with a chronic disease. J Clin Nurs. 2003;12(5):744-51. PMID: 12919221 [PubMed]
22. Park K, Park S. Textbook of preventive and social medicine.(A treatise on community health.): Jabalpur: Banarsidasbhanot Publishers; 2002.
23. Seyam S, Heidarnia AR. Quality of Life and Factors Related to It in Cardiovascular Patients After Heart Surgery. J Birjand Univ Med Sci. 2013;19(6):33-41.
24. Mampuya WM. Cardiac rehabilitation past, present and future: an overview. Cardiovasc Diagn Ther. 2012;2(1):38-49. DOI: 10.3978/j.issn.2223-3652.2012.01.02 PMID: 24282695 [PubMed]
25. Halpin LS, Barnett SD, Martin LM, Hunt SL, Henry L, Ad N. Survival and quality of life following elective open-heart surgery. J Nurs Care Qual. 2008;23(4):369-74. DOI: 10.1097/01.NCQ.0000336676.48466.ec PMID: 18806649 [Article]
26. Areosty J. Recovery after coronary artery bypass graft surgery 2010. Available from: www.uptodate.com/contents/recovery-after-coronary-artery-bypass-graft-surgery-cabg-beyond-the-basics.
27. Darcy AM, Murphy GA, DeSanto-Madeya S. Evaluation of discharge telephone calls following total joint replacement surgery. Orthop Nurs. 2014;33(4):188-95: quiz 96-7. DOI: 10.1097/NOR.0000000000000062 PMID: 25058721 [DOI] [PubMed]
28. Sharif F, Shoul A, Janati M, Kojuri J, Zare N. The effect of cardiac rehabilitation on anxiety and depression in patients undergoing cardiac bypass graft surgery in Iran. BMC Cardiovasc Disord. 2012;12:40. DOI: 10.1186/1471-2261-12-40 PMID: 22682391 [DOI] [PubMed]
29. Groth-Marnt G. Handbook of psychological assessment. Tehran, Iran: Tehran: Roshd publication; 2003.
30. Beck AT, Steer RA, Carbin MG. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. Clinical Psychology Review. 1988;8(1):77-100. DOI: 10.1016/0272-7358(88)90050-5 [DOI]
31. Azkhosh M. The use of psychological tests and clinical diagnosis. Tehran: Ravan; 2008. 224-6 p.
32. Shojaee A, Nehrir B, Naderi N, Zareaeyan A. Assessment of the Effect of Patient’s Education and Telephone Follow Up by Nurse on Readmissions of the Patients with Heart Failure. J Crit Care Nurs. 2013;6(1):29-38.
33. Yekeh YR, Rezvantalab H, Payrovi A. Investigation of Dysfunctional Attitudes, Depression and Severity of Coronary Heart Disease in Patients Admitted at CCU. Iranian J Psychiatr Clin Psychol. 2001.XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها