[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 4، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) ::
جلد 4 شماره 1 صفحات 39-48 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر اجرای الگوی مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی
حلیمه زارع شورکی1، سیدامیرحسین پیشگویی2، آرمین زارعیان3 ، فروزان آتش زاده شوریده4
1- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- ، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه داخلی- جراحی
3- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده‌ پرستاری، گروه بهداشت.
4- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مدیریت پرستاری.
چکیده:   (8938 مشاهده)

مقدمه: بیماری کرونر قلب یک بیماری مزمن است که جهت جلوگیری از پیشرفت بیماری و عوارض آن نیاز به درمان، مراقبت و نظارت طولانی مدت دارد. بار مالی و اجتماعی ناشی از این بیماری در جامعه به قدری زیاد است که محققین را بر آن داشت تا جهت کاهش عوارض آن، در جستجوی راهکارهای مؤثر باشند و این بیماران بتوانند زندگی با کیفیتی را سپری کنند.

هدف: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر اجرای مدلهای مراقبتی در کاهش عوارض بیماری و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به این عارضه میباشد.

مواد و روشها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تجربی است. جامعه پژوهش شامل 58 بیمار کرونری که در فاصله زمانی بهمن ماه 1394 تا اردیبهشت 1395 در بخشهای ویژه قلب بیمارستانهای ولیعصر ناجا و 502 ارتش بستری شده بودند، تشکیل میدهد. این بیماران با توجه به معیارهای ورود انتخاب و به روش بلوکبندی اختصاصی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. سپس به مدت 3 ماه مدل مراقبت مشارکتی در گروه آزمون اجرا شد و از پرسشنامه کیفیت زندگی ناتینگهام جهت جمعآوری اطلاعات بیماران استفاده گردید. سپس دادهها با نرمافزار SPSS نسخه 22 و آزمونهای آماری t مستقل، t زوجی و آزمون دقیق فیشر آنالیز گردید.

یافتهها: آزمونهای آماری بین گروه آزمون و گروه کنترل از نظر مشخصات دموگرافیک اختلاف معنیداری را نشان نداد. میانگین نمره کیفیت زندگی قبل از مداخله در گروه آزمون 23/137±59/141 و در گروه کنترل 52/144±12/209 بود. آزمون آماری t مستقل اختلاف معنیداری را از نظر کیفیت زندگی قبل از مداخله بین دو گروه آزمون و کنترل نشان نداد (073/0=P). ولی نمره کیفیت زندگی، 3 ماه بعد از مداخله در گروه آزمون و کنترل به 97/80±11/76 و 98/151±78/167 کاهش یافت و تفاوت آماری معنیداری (05/0P<) را نشان داد. مقایسه میانگین نمرات چهار نوبت مشاهده پس از مداخله، روند کاهشی معنیداری را در هر دو گروه نشان داد (05/0P<). اندازه اثر این تفاوت معنیدار، متوسط بود.

بحث و نتیجهگیری: مدلهای مراقبتی نقش بسزایی در بالا بردن کیفیت مراقبت از بیماران به خصوص در بیماریهای مزمن دارند. مدل مراقبتی مشارکتی جهت مراقبت از بیماران قلبی مؤثر است و آموزش این مدل به پرستاران بخشهای قلب و مراقبتهای ویژه توصیه میشود.

واژه‌های کلیدی: ایران، بیماری کرونر قلب، مدل مراقبتی، پرستاری، مشارکت.
متن کامل [PDF 858 kb]   (2113 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/9/15 | پذیرش: 1395/11/10 | انتشار: 1396/3/31
فهرست منابع
1. Lee Geraldine A. Coronary artery disease and quality of life: Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange (CIRRIE); 2010 [cited 2016 7/8]. Available from: http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/134.
2. Jaberi P, Baraz S, Beiranvand S, Makvandi M. A study on the quality of life in coronary artery bypass graft surgery patients. J Jundishapur Sci Med. 2014;13(5):545-55.
3. Katon WJ, Lin EH, Von Korff M, Ciechanowski P, Ludman EJ, Young B, et al. Collaborative care for patients with depression and chronic illnesses. N Engl J Med. 2010;363(27):2611-20. DOI: 10.1056/NEJMoa1003955 PMID: 21190455 [DOI] [PubMed]
4. Ziegelstein RC. Depression after myocardial infarction. J Cardiol Rev. 2001;9(1):45-51. DOI: 10.1097/00045415-200101000-00009 PMID: 11174915 [DOI] [PubMed]
5. Carvalho ALdO. Quality of Life in Patients with Multivessel Coronary Artery Disease: Ten-year Follow-up of a Comparison of Surgical, Angioplasty or Medical Strategies - MASS II Trial. J Clin Trials. 2014;04(02). DOI: 10.4172/2167-0870.1000159 [DOI]
6. Sadeghzadeh V. Improved quality of life with cardiac rehabilitation in post-myocardial infarction patients. J Int Res Appl Basic Sci. 2012;3(2):394-401.
7. Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, Benjamin EJ, Berry JD, Borden WB, et al. Heart disease and stroke statistics--2013 update: a report from the American Heart Association. J Circulation. 2013;127(1):e6-e245. DOI: 10.1161/CIR.0b013e31828124ad PMID: 23239837
8. Beckie TM, Beckstead JW. The effects of a cardiac rehabilitation program tailored for women on their perceptions of health: a randomized clinical trial. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2011;31(1):25-34. DOI: 10.1097/HCR.0b013e3181f68acc PMID: 21037482 [DOI] [PubMed]
9. Newman MC, Lawless JJ, Gelo F. Family-oriented patient care. Am Fam Physician. 2007;75(9):1306, 10. PMID: 17508523 [PubMed]
10. Vahedian Azimi A, Ebadi A, Saadat S, Ahmadi F. What is an appropriate nursing care model in critical care units: domestic or international models. J Int Med Rev. 2014;1(2).
11. Sadeghi Shermeh M, Alavi Zerang F, Ahmadi FE, Karimi ZA, Babatabar Darzi H, Ebadi A, et al. Effect of applying continuous care model on quality of life in heart failure patients. J Behav Sci. 2009;3(1):9-13.
12. Berra K, Miller NH, Jennings C. Nurse-based models for cardiovascular disease prevention: from research to clinical practice. J Cardiovasc Nurs. 2011;26(4 Suppl):S46-55. DOI: 10.1097/JCN.0b013e318213ef5c PMID: 21659813 [DOI] [PubMed]
13. Jennings BM. Care Models. In: Hughes RG, editor. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. Advances in Patient Safety. Rockville (MD)2008.
14. Dubois CA, D'Amour D, Tchouaket E, Clarke S, Rivard M, Blais R. Associations of patient safety outcomes with models of nursing care organization at unit level in hospitals. Int J Qual Health Care. 2013;25(2):110-7. DOI: 10.1093/intqhc/mzt019 PMID: 23422039 [DOI] [PubMed]
15. Pridmore JA, Murphy F, Williams A. Nursing models and contemporary nursing 2: can they raise standards of care? Nurs Times. 2010;106(24):22-5. PMID: 20642215 [PubMed]
16. Mohammadi E. Design and evaluation of partnership care model for high blood pressure. granded theory. Tehran: Tehran Tarbeiat Modares University; 2002.
17. Alamdarloo A, Hosseini M, Reza K, Noroozi K, Reza Soltani P, Mazki S. [The effect of collaborative care model on sleep quality of patients'undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery]. Iranian J Rehabil Rec Nurs. 2015;1(4):49-59.
18. Nayyeri S, Golafrooz M, Sadaghi H, Amini S, Zarrabi L, Rakhshani M. [The effect of the partnership care model on the quality of sleep among patients with heart failure]. Q J Sabzevar Univ Med Sci. 2015;22(2):289-99.
19. Borhani F, Khoshab H, Abbaszadeh A, Rashidinejad H, Mohammadi E. Study of the effect of partnership care model on the quality of life in patients with heart failure. J Crit Care Nurs. 2012;5(1):43-8.
20. Najafi S, Vahedparast H, Hafezi S, Saghafi A, Farsi Z, Vahabi Y. Effect of self-care education on quality of life in patients suffering from myocardial infarction. Iranian J Crit Care Nurs. 2008;1(1):35-9.
21. O'Brien BJ, Banner NR, Gibson S, Yacoub MH. The Nottingham Health Profile as a measure of quality of life following combined heart and lung transplantation. J Epidemiol Community Health. 1988;42(3):232-4. PMID: 3150765 [PubMed]
22. Hunt SM, McKenna SP, McEwen J, Backett EM, Williams J, Papp E. A quantitative approach to perceived health status: a validation study. J Epidemiol Community Health. 1980;34(4):281-6. PMID: 7241028 [PubMed]
23. Dehdari T, Hashemifare T, Heidarnia A, Kazemnegad A. [Continuing impact of health education on quality of life in patients after coronary artery bypass surgery]. Med Sci J Islamic Azad Univ. 2005;15(1):41-6.
24. Unsar S, Sut N, Durna Z. Health-related quality of life in patients with coronary artery disease. J Cardiovasc Nurs. 2007;22(6):501-7. DOI: 10.1097/01.JCN.0000297382.91131.8d PMID: 18090192 [DOI] [PubMed]
25. Hao Y, Liu J, Liu J, Smith SC, Huo Y, Fonarow GC, et al. Quality of Care for Patients Hospitalized With Acute Coronary Syndrome in China: Findings From the Improving Care for Cardiovascular Disease in China (CCC) Project-Acute Coronary Syndrome Program. American Heart Association; 2016.
26. Ghasemi E, Mohammad Aliha J, Bastani F, Haghani H, Samiei N. Quality of life in women with coronary artery disease. Iran Red Crescent Med J. 2014;16(7):e10188. DOI: 10.5812/ircmj.10188 PMID: 25237559 [DOI] [PubMed]
27. Ghavidel F, Mohammadzadeh S, Pirasteh H, Alavi Majd H. Effect assessment of applying the partnership care model on quality of life in hemodialysis patients reffering to Be'sat Hospital of IRI Air Force. Ebnesina. 2009;12(2):22-7.
28. Chew-Graham CA, Lovell K, Roberts C, Baldwin R, Morley M, Burns A, et al. A randomised controlled trial to test the feasibility of a collaborative care model for the management of depression in older people. Br J Gen Pract. 2007;57(538):364-70. PMID: 17504586 [PubMed]
29. Lourenco LB, Rodrigues RC, Sao-Joao TM, Gallani MC, Cornelio ME. Quality of life of coronary artery disease patients after the implementation of planning strategies for medication adherence. Rev Lat Am Enfermagem. 2015;23(1):11-9. DOI: 10.1590/0104-1169.0144.2519 PMID: 25806626 [DOI] [PubMed]
30. Afrand M. Effect of Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery on Patients’ Quality of Life. Cardiol Res. 2014;5(1):30-7. DOI: 10.14740/cr326e [DOI]
31. Sadeghi Sherme M, Ghafori F, Tadrisi SD, Tayyebi A. The effect of follow-up care by telephone and short massage services on patient’s quality of life after cardiac valve replacement surgery. J Crit Care Nurs. 2013;6(1):65-72.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

H Z S, SAH P, A Z, F A S. The Effect of the Collaborative Care Model Implementation on Quality of Life in Patients with Heart Diseases. MCS. 2017; 4 (1) :39-48
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-152-fa.html

زارع شورکی حلیمه، پیشگویی سیدامیرحسین، زارعیان آرمین، آتش زاده شوریده فروزان. تأثیر اجرای الگوی مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی. علوم مراقبتی نظامی. 1396; 4 (1) :39-48

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-152-fa.htmlدوره 4، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256