:: دوره 4، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) ::
جلد 4 شماره 2 صفحات 138-146 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر آموزش مبتنی بر نیاز، بر آگاهی و نگرش بیماران تحت شیمی درمانی در بیمارستانهای منتخب آجا
جلال ترکاشوند1، فهیمه دادگری2، آرمین زارعیان3
1- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه روان پرستاری
3- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت.
چکیده:   (5620 مشاهده)

مقدمه: شیمی درمانی یکی از درمانهای اصلی سرطان است که با عوارض زیادی همراه میباشد. به طوری که ممکن است بیماران به دلیل عدم آگاهی و نگرش در خصوص این عوارض، مجبور به توقف درمان یا حتی ترس و عدم پذیرش درمان شوند.
هدف: این مطالعه به هدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر نیازهای آموزشی بیماران بر آگاهی و نگرش آنان نسبت به عوارض شیمی درمانی در مراجعه کنندگان به بیمارستان منتخب آجا در تهران انجام شده است.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع کار آزمایی بالینی است که در سال 1395 با مشارکت 50 نفر از بیماران مبتلا به سرطان و تحت شیمی درمانی به روش نمونهگیری در دسترس و با تخصیص تصادفی نمونهها در دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه 25 نفر) انجام شده است. قبل از انجام مداخله اطلاعات مربوط به نمونهها از طریق پرسشنامه محقق ساختهای جهت سنجش آگاهی و نگرش شرکت کنندگان در اختیار هر دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفت. سپس مداخله آموزشی بر اساس نیازهای آموزشی بیماران در حیطههای مختلف متأثر از شیمی درمانی جهت گروه مداخله طراحی و به صورت چهره به چهره و انفرادی در طول دو سیکل شیمی درمانی اجرا شد. در پایان دوره دوم مجدداً پرسشنامهها در اختیار هر دو گروه قرار گرفت و دادهها با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی و با نرمافزار آماری SPSS نسخه 22 تحلیل شدند.
یافتهها: میانگین نمره آگاهی و نگرش بیماران از عوارض شیمی درمانی قبل از مداخله در گروه آزمون (آگاهی 41/9 ± 68/94 و نگرش 28/4 ± 32/22) و گروه کنترل (آگاهی 68/8 ± 80/94 و نگرش 01/3 ± 60/20) و بعد از مداخله آموزشی میانگین نمره گروه آزمون (آگاهی 71/3 ± 119 و نگرش 88/2 ± 28/33) و در گروه کنترل (آگاهی 44/ ± 88/98 و نگرش 44/3 ± 08/21) بود. در مرحله پیش آزمون، آزمون آماری تی مستقل، تفاوت معناداری را در نمره آگاهی و نگرش بیماران از عوارض شیمی درمانی بین دو گروه نشان نداد (05/0P>). در حالی که در مرحله پس آزمون، تفاوت معناداری در نمره آگاهی و نگرش بیماران از عوارض شیمی درمانی بین دو گروه آزمون و کنترل وجود داشت (001/0P<). همچنین آزمون تی زوجی، تفاوت معنیداری را بین مرحله قبل و بعد از مداخله، در گروه آزمون نشان داد (001/0P<).
بحث و نتیجهگیری: بهکارگیری برنامه آموزش بر اساس نیازهای آموزشی بیماران بر دانش و نگرش بیماران نسبت به عوارض شیمی درمانی مؤثر میباشد.
 

کد آی آر سی تی: IRCT2016100530163N1
واژه‌های کلیدی: آموزش، دانش، سرطان، شیمی درمانی، عوارض، نگرش.
متن کامل [PDF 371 kb]   (1257 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/10/27 | پذیرش: 1396/2/26 | انتشار: 1396/7/5
فهرست منابع
1. Saroukhani D, Omidi K, Norouzi R, Zali H, Sayehmiri K, Forozeshfard M. [The quality of life in cancer patients in Iran: A systematic review by using meta-analysis]. Koomesh. 2016;18(1):1-12.
2. Farahani B, Safavi M, Salehi S. [Evaluating the effect of instructing patient care on knowledge, attitude and performance of the attentives of cancer patients under chemotherapy referring to the university hospitals of Tehran University of Medical Sciences]. J Med Sci. 2004;14(2):99-103.
3. Montazeri A, Sajadian A, Ebrahimi M, Haghighat S, Harirchi I. Factors predicting the use of complementary and alternative therapies among cancer patients in Iran. Eur J Cancer Care (Engl). 2007;16(2):144-9. DOI: 10.1111/j.1365-2354.2006.00722.x PMID: 17371423 [DOI] [PubMed]
4. Gurung S, Pandey RA. Perception of Side Effects of Chemotherapy among Cancer Patients in BP Koirala Memorial Cancer Hospital Bharatpur, Nepal. J Coll Med Sci. 2016;11(4):14-9.
5. Spichiger E, Rieder E, Muller-Frohlich C, Kesselring A. Fatigue in patients undergoing chemotherapy, their self-care and the role of health professionals: a qualitative study. Eur J Oncol Nurs. 2012;16(2):165-71. DOI: 10.1016/j.ejon.2011.05.002 PMID: 21624847 [DOI] [PubMed]
6. Williams SA, Schreier AM. The role of education in managing fatigue, anxiety, and sleep disorders in women undergoing chemotherapy for breast cancer. Appl Nurs Res. 2005;18(3):138-47. DOI: 10.1016/j.apnr.2004.08.005 PMID: 16106331
7. Williams SA, Schreier AM. The effect of education in managing side effects in women receiving chemotherapy for treatment of breast cancer. Oncol Nurs Forum. 2004;31(1):E16-23. DOI: 10.1188/04.ONF.E16-E23 PMID: 14722602
8. Dodd MJ, Cho MH, Miaskowski C, Painter PL, Paul SM, Cooper BA, et al. A randomized controlled trial of home-based exercise for cancer-related fatigue in women during and after chemotherapy with or without radiation therapy. Cancer Nurs. 2010;33(4):245-57. DOI: 10.1097/NCC.0b013e3181ddc58c PMID: 20467301
9. Moosavi S, Asri M. [Educational requirements of patients with cancer during chemotherapy and radiotherapy for their self-care]. J Babol Univ Med Sci. 2003;5(1):17-20.
10. Taghdisi M, Abdi N, Shahsavari S, Khazaeipool M. [Performance assessment of Baznef model in health promotion of patients with cancer]. Iran J Nurs. 2011;24(69):52-61.
11. Karbaschi K. [The Effect of Self-Care Program based on Orem’s Theory on quality of Life of Cancer Patients Undergoing Chemotherapy in Military Personnel]. Mil Care Sci. 2015;2(2):69-77.
12. Fee-Schroeder K, Howell L, Kokal J, Bjornsen S, Christensen S, Hathaway J, et al. Empowering individuals to self-manage chemotherapy side effects. Clin J Oncol Nurs. 2013;17(4):369-71. DOI: 10.1188/13.CJON.369-371 PMID: 23899974
13. Tian J, Jia LN, Cheng ZC. Relationships between patient knowledge and the severity of side effects, daily nutrient intake, psychological status, and performance status in lung cancer patients. Curr Oncol. 2015;22(4):e254-8. DOI: 10.3747/co.22.2366 PMID: 26300675
14. Baghaei R, Sharifi M, Mohammadpour Y, Sheykhi N. [Evaluation of the effects of educational package on controlling the complications of chemotherapeutic agents on symptom scales of quality of life in patients with breast cancer undergoing chemotherapy]. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2013;11(9):0-.
15. Matvienko O, Lewis DS, Schafer E. A college nutrition science course as an intervention to prevent weight gain in female college freshmen. J Nutr Educ. 2001;33(2):95-101. PMID: 12031189
16. Edwards D, Anstey S, Kelly D, Hopkinson J. An innovation in curriculum content and delivery of cancer education within undergraduate nurse training in the UK. What impact does this have on the knowledge, attitudes and confidence in delivering cancer care? Eur J Oncol Nurs. 2016;21:8-16. DOI: 10.1016/j.ejon.2015.12.003 PMID: 26952673
17. Taghizadeh Kermani A, Hosseini S, Salek R, Pourali L. [Improving Knowledge and Attitude of Nurses Working in Chemotherapy Wards through a Short Educational Course: A Successful Experience in Mashhad]. Future Med Educ J. 2015;5(4):10-3.XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها