[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 4، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) ::
جلد 4 شماره 1 صفحات 19-29 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر محلول کلرهگزیدین گلوکونات 2 درصد بر پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر ورید محیطی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی در یک بیمارستان نظامی
مریم پورمحمدی1، زهرا فارسی 2، ناهید رجایی3
1- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت جامعه.
3- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت مادر و نوزاد.
چکیده:   (7267 مشاهده)

مقدمه: تعبیه کاتترهای وریدی محیطی جهت تجویز مایعات، داروها و فرآوردههای خونی، رایجترین اقدام درمانی- تهاجمی انجام شده برای بیماران بستری در بیمارستان میباشد. یکی از عوارض جدی مایع درمانی وریدی فلبیت است که میتواند وضعیت سلامت بیماران را کاملاً تحت تأثیر خود قرار دهد.

هدف: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر محلول کلرهگزیدین گلوکونات 2 درصد بر پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی میباشد.

مواد و روشها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور روی 40 بیمار بستری در واحد مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستان نظامی بعثت تهران در سال 1395 انجام شد. بیماران به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تخصیص یافتند. ابزار گردآوری دادهها شامل، چک لیست اطلاعات دموگرافیک و سوابق پزشکی بیمار و ابزار دیداری فلبیت جکسون بود. در گروه مداخله، پس از استعمال محلول کلرهگزیدین گلوکونات اطراف کاتتر، درجهی فلبیت نیز به صورت روزانه تا 72 ساعت تعیین و پانسمان جدید روی کاتتر گذاشته میشد. در گروه کنترل، فقط درجهی فلبیت مشخص شده و پانسمان کاتتر تعویض میگردید.

یافتهها: آزمون من ویتنی یو از نظر میانگین شدت (درجه) فلبیت و آزمون کای دو از نظر درصد ابتلا به فلبیت، بین دو گروه در 24، 48 و 72 ساعت بعد از مداخله اختلاف آماری معنیداری را نشان ندادند (0/05P >). آزمون فریدمن نشان داد، با گذشت زمان میانگین ابتلا به فلبیت در هر دو گروه افزایش یافت (0/05P<).

بحث و نتیجهگیری: بر اساس نتایج این مطالعه، تعویض روزانهی پانسمان کاتتر جهت پیشگیری از فلبیت و به منظور کاهش هزینهها کافی به نظر میرسد. انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر پیشنهاد میگردد.

واژه‌های کلیدی: بخش مراقبت ویژه قلب، پیشگیری، فلبیت، کاتتر ورید محیطی، کلرهگزیدین گلوکونات دو درصد.
متن کامل [PDF 424 kb]   (1301 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۳۱
فهرست منابع
1. Rickard CM, Webster J, Wallis MC, Marsh N, McGrail MR, French V, et al. Routine versus clinically indicated replacement of peripheral intravenous catheters: a randomised controlled equivalence trial. J Lancet. 2012;380(9847):1066-74. DOI: 10.1016/s0140-6736(12)61082-4 [DOI]
2. Borzou S, Salavati M, Zandyeh M, Zamanparvar A, Torckman B. [The effect of sterile gauze bandage on preventing of phlebitis and local infections due to using intravenous catheter]. J Gorgan Univ Med Sci. 2003;5(2):71-6.
3. Koh D. Exploration of the patterns of microbial colonization of intravascular devices in severely ill patients: University Tasmania; 2011.
4. Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BM. Nelson textbook of pediatrics. Philadelphia: Elsevier Health Sciences; 2008.
5. Hadaway L. Short peripheral intravenous catheters and infections. J Infus Nurs. 2012;35(4):230-40. DOI: 10.1097/NAN.0b013e31825af099 PMID: 22759827 [DOI] [PubMed]
6. Kalani Z, Pourmovahed Z, Vaezi AA, Vaziri SF. [Risk factors to peripheral catheter related phlebitis incidence: an analytical study]. J Hosp Res. 2015;14(3):93-9.
7. Sarani H, Ahmadi F, Dabiri S. [Comparison of Alcohol, Betadineand Alcohol-Iodine in the Incidence of Complications Venous Catheter]. J Arak Nurs Sci. 2000;3:11-7.
8. Potter P, Perry A. Basic Nursing – A Critical Thinking Approach. Philadelphia: Mosby co; 2004.
9. Larypoor M, Frsad S. [Evaluation of nosocomial infections in one of hospitals of Qom, 2008]. Iranian J Med Microbiol. 2011;5(3):7-17.
10. Borji Kermani E, I M, A S, Sivandipur H, Nekhei M, Afshar G. [a study on the rate and the types of hospital infection in the trauma ICU departments of Kerman hospitals in the first half of 1393]. J Iran Soc Anaesthesiol Intensive Care. 2015;2(3):166-71.
11. Helm RE, Klausner JD, Klemperer JD, Flint LM, Huang E. Accepted but unacceptable: peripheral IV catheter failure. J Infus Nurs. 2015;38(3):189-203. DOI: 10.1097/NAN.0000000000000100 PMID: 25871866 [DOI] [PubMed]
12. Rmayy A. [ Assessment Of Phlebitis Caused By Intravenous Catheters In Patients Hospitalized In I. C. U. Beast City Medical Center]. Oromiyeh J Nurs Midwifery. 2008;6(3):127-34.
13. Eghbali-Babadi M, Ghadiriyan R, Hosseini SM. [The effect of saline lock on phlebitis rates of patients in cardiac care units]. Iranian J Nurs Midwifery Res. 2015;20(4):496.
14. Avazeh A, Elahi N, Asadizaker M, Rasekh A, Haji HF. [Effect Of Topical Nitroglycerin On The Occurence And Severity Of Phlebitis Due To Indwelling Intravenous Catheter In Hospitalized Patients]. J Zanjan Univ Med Sci Health Serv. 2004;47(12):15-21.
15. Zoljalali F, Saffar zade M. [The Impact Of Education On The Nursing Staff To Reduce The Incidence Of Phlebitis in Orthopedic Men]. The first National Conference on teaching and learning methods in the Universities Bojnord, Iran2014
16. Malach T, Jerassy Z, Rudensky B, Schlesinger Y, Broide E, Olsha O, et al. Prospective surveillance of phlebitis associated with peripheral intravenous catheters. Am J Infect Control. 2006;34(5):308-12. DOI: 10.1016/j.ajic.2005.10.002 PMID: 16765211 [DOI] [PubMed]
17. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Clin Infect Dis. 2011;52(9):e162-93. DOI: 10.1093/cid/cir257 PMID: 21460264 [DOI] [PubMed]
18. Furtado LCdR. Incidence and predisposing factors of phlebitis in a surgery department. Br J Nurs. 2011;20(7):16-25. DOI: 10.12968/bjon.2011.20.Sup7.S16 [DOI]
19. Gorski L. Infusion Nursing Standards of Practice. J Infusion Nurs. 2007;30(3):151-2.
20. Dychter SS, Gold DA, Carson D, Haller M. Intravenous therapy: a review of complications and economic considerations of peripheral access. J Infus Nurs. 2012;35(2):84-91. DOI: 10.1097/NAN.0b013e31824237ce PMID: 22382792 [DOI] [PubMed]
21. Yaribeygi H, Hosseini MJ, Rokhsarizadeh H, Meftahi GH, Salesi M. [Routine Offered Protocol is not reliable for Thrombophlebitis Prevention]. Hosp Pract Res. 2016;1(2):41-4. DOI: 10.20286/hpr-010241 [DOI]
22. Norton L, Ottoboni LK, Varady A, Yang-Lu CY, Becker N, Cotter T, et al. Phlebitis in amiodarone administration: incidence, contributing factors, and clinical implications. Am J Crit Care. 2013;22(6):498-505. DOI: 10.4037/ajcc2013460 PMID: 24186821 [DOI] [PubMed]
23. Mousavi MS, Alikhani M. [Procedures in Clinical Nursing And Physical Assessment 7th ed]. Ayande Sazan Shahreab. 2014:421-4.
24. Brunner L, Suddarth D. Textbook of Medical Surgical Nursing. Philadelphia: Lippincott Co 2012. 2033-60 p.
25. Marino P. The ICU Book. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
26. Nesami Bagheri M, Miri Khodadadian J, Cherati Yazdani J, Tabiban S, Ala S. [The Comparison Of 2% Nitroglycerin Ointment And 2% Chlorhexidine Solution Effect In Preventing Catheter-Related Phlebitis]. J Babol Univ Me Sci. 2014;16(6):7-25.
27. Ashk Torab T, Soleymanian T, Borzabadi Farahani Z, Majd Alavi H, Samini M. [Effects Of Skin Disinfection By Alcohol And Chlorhexidine On Catheter-Related Phlebitis: A Clinical Trial Study]. J Shahid Beheshti Univ Med Sci. 2006;16(53):39-46.
28. Kolahdoozipour J, Abdollahzadeh F, Zamanzadeh V, Vahedi A, Lotfi M, Heidarzadeh M. [The comparison of the effect of chlorhexidine gloconate 2% and alcohol ethylic 70% in prevention of phlebitis]. Horiz Med Sci. 2009;14(4):48-54.
29. Zamanzadeh V, Kolahdoozipour J, Abdollahzadeh F, Lotfi M. [The Effect of 2% chlorhexidine gluconate antiseptic solution,70% ethyl alcohol, 10% povidone iodine in the prevention of phlebitis]. J Tabriz Univ Med Sci. 2008;30(3):55-60.
30. Hajihoseini F, Beheshti Z, Nazari R, Rezaie R, Hajiahmadi M. [Comparison of warm and moist compresses and piroxicam topical gel on catheter-related phlebitis peripheral veins]. J Babol Univ Med Sci. 2007;9(3):33-8.
31. Moureau NL. Reducing the cost of catheter-related bloodstream infections. Nurs. 2009;39(7):14-5. DOI: 10.1097/01.NURSE.0000357259.58840.eb PMID: 19543031 [DOI] [PubMed]
32. Hemmati Maslakpak M, Baghaie R, Yosefi M, GHavami H. [Investigates Complaints Incoming To The Medical Council Of West Azarbaijan Province During 1385 To 1389]. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2013;1(42):7-13.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M P, Z F, N R. The Effect of 2% Chlorhexidine Gluconate Solution on Prevention of Phlebitis Related to Peripheral Venous Catheter in Patients Hospitalized in Cardiac Care Units of a Military Hospital. MCS. 2017; 4 (1) :19-29
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-161-fa.html

پورمحمدی مریم، فارسی زهرا، رجایی ناهید. تأثیر محلول کلرهگزیدین گلوکونات 2 درصد بر پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر ورید محیطی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی در یک بیمارستان نظامی. علوم مراقبتی نظامی. 1396; 4 (1) :19-29

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-161-fa.htmlدوره 4، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4106