:: دوره 4، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) ::
جلد 4 شماره 2 صفحات 95-101 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه اضطراب و افسردگی با اختلالات اسکلتی عضلانی در افراد نظامی
ایوب قنبری سرتنگ1، مهدی آشناگر 2، احسان حبیبی3، نرگس رضایی4
1- کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، ایران، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای.
2- کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی، ایران، شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی.
3- دکترای بهداشت حرفه ای، استاد، ایران، اصفهان،دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای.
4- کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای، ایران، سمنان،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دانشکده بهداشت.
چکیده:   (419 مشاهده)

مقدمه: شایعترین مشکلات سـلامت شـغلی افراد اختلالات اسکلتی عضلانی، افسردگی و اضطراب در محیط کار میباشند کـه روی سلامتی افراد و بهرهوری مؤثر میباشد. وجود چنین اختلالاتی در محیط کار محققان را بر آن داشته تا تحقیقات گستردهای در این زمینه انجام دهند.
هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه اضطراب و افسردگی با اختلالات اسکلتی در افراد نظامی بود.
مواد و روشها: این یک مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که روی 70 نفر از افراد نظامی در سال 1395 در یک ستاد نظامی به روش سرشماری انجام شد. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه استاندارد کرنل (Cornell) برای ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی و پرسشنامه اضطراب و افسردگی گلدبرگ (Goldberg) بود. برای آنالیز دادهها از آمار توصیفی و تحلیلی شامل آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که بیشترین اختلالات اسکلتی عضلانی به ترتیب در ناحیه کمر (48%)، پشت (41%) و شانه (37%) بود. امتیاز به دست آمده از پرسشنامههای اضطراب و افسردگی نشان داد که وضعیت اضطراب (2/05) 13/42 و افسردگی (1/50) 12/74 در حالت متوسطی قرار داشت. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین اضطراب (0/01=P‌) و افسردگی (0/01=P‌) با اختلالات اسکلتی عضلانی ارتباط معنیداری وجود داشت. به طوری که با افزایش اضطراب و افسردگی، اختلالات اسکلتی عضلانی افزایش مییافت.
بحث و نتیجهگیری: نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معنیداری بین اضطراب و افسردگی با اختلالات اسکلتی عضلانی وجود داشت و باید جهت کاهش اضطراب و افسردگی در محیط کار، اقدامات لازم مثل بهبود وضعیت ارگونومی محل کار صورت گیرد.

واژه‌های کلیدی: اضطراب، افسردگی، اختلالات اسکلتی عضلانی.
متن کامل [PDF 284 kb]   (100 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۴
فهرست منابع
1. Jalalian N, Geramipour M, Borjali M. Investigating the mediating role of mental health in the relationship between Religious beliefs and organizational health (Case Study: public universities in Tehran). J Cult Counsel Psychol. 2016;7(27):129-47.
2. Sim J, Lacey RJ, Lewis M. The impact of workplace risk factors on the occurrence of neck and upper limb pain: a general population study. BMC Public Health. 2006;6:234. DOI: 10.1186/1471-2458-6-234 PMID: 16984657 [DOI] [PubMed]
3. Meijsen P, Knibbe HJ. Work-related musculoskeletal disorders of perioperative personnel in the Netherlands. AORN J. 2007;86(2):193-208. DOI: 10.1016/j.aorn.2007.07.011 PMID: 17683718 [Article] [DOI] [PubMed]
4. Talpos-Niculescu C, Lungeanu D, Anghel M, Stratul S-I, Bucur A. The Role of Physical Exercise in Preventing Musculoskeletal Disorders Caused by The Dental Profession. Timisoara Med J. 2010;60:293-98.
5. Chubineh A. Posture analysis methods in occupational ergonomics. Tehran: Fanavaran; 2004.
6. Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychol Med. 1979;9(1):139-45. PMID: 424481 [PubMed]
7. Toosi F, Rahimi C, Sajjadi S. Psychometric Properties of Beck Depression Inventory-II for High School Children in Shiraz City, Iran. Int J Sch Health. 2017;66(2):136-40.
8. Fathi Ashtiani A. Psychological tests: Personality assessment and mental health. Besat Pub Instit. 2016;1(3):311-7.
9. Ashnagar M, Sartang AG, Habibi E. Assessment Mental Health and Musculoskeletal Disorders among Military Personnel in Bandar Abbas (Iran) in 2016. Iranian J Health Saf Environ. 2017;4(2):752-7.
10. Afifehzadeh-Kashani H, Choobineh A, Bakand S, Gohari M, Abbastabar H, Moshtaghi P. Validity and reliability of farsi version of Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ). Iran Occup Health. 2011;7(4):83-91.
11. Taghavi M. [Investigation Validity and reliability of General Health Questionnaire (GHQ)]. J Psychol. 2001;4(5):381-95.
12. Tabatabaei S, Maleki A, Mataji M, Nurian R, Karimi M. [Investigation of depression, anxiety, and musculoskeletal disorders in emergency staff of hospitals supervised by Shahid Beheshti University of Medical Sciences]. Iran Occup Health. 2015;12(1):56-65.
13. Kongerlo H, Malek Zadeh S, Alizadeh K, Zarei S, Shamshiri K. Prevalence of cause of disability retirement among air force personnel during 1371-1382. J Army Univ Med Sci. 2006;4(14):814-8.
14. Aminian O, Pouryaghoub G, Shanbeh M. One year study of musculoskeletal disorders and their relation to occupational stress among office workers: a brief report. Tehran Univ Med J. 2012;70(3):194-9.
15. Ghanbary-Sartang A, Habibi H. Evaluation of musculoskeletal disorders to method Rapid Office Strain Assessment (ROSA) in computers users. J Prev Med. 2015;2(1):47-54.
16. George SZ, Beneciuk JM. Psychological predictors of recovery from low back pain: a prospective study. BMC Musculoskelet Disord. 2015;16:49. DOI: 10.1186/s12891-015-0509-2 PMID: 25849159 [Article] [DOI] [PubMed]
17. Tsuji T, Matsudaira K, Sato H, Vietri J. The impact of depression among chronic low back pain patients in Japan. BMC Musculoskelet Disord. 2016;17(1):447. DOI: 10.1186/s12891-016-1304-4 PMID: 27784335 [DOI] [PubMed]
18. Bolghanabadi S, Pour M. The relationship between musculoskeletal disorders, stress and fatigue in the food industry employees. J Ergon. 2014;2(1):54-63.
19. Kabir-Mokamelkhah E, Aghilinejad M, Aghili N, Bahrami-Ahmadi A. Evaluation of relationship between general health status and prevalence of low back pain among employees of Fars ABFA Company. Razi J Med Sci. 2016;22(140):25-31.DOI: 10.18869/acadpub.mcs.4.2.95


XML   English Abstract   Print


دوره 4، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها