:: دوره 5، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 5 شماره 1 صفحات 72-79 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تأثیر پماد کلوبتازول و پانسمان با گاز استریل در پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر ورید محیطی در بیماران بستری در بخش جراحی مردان
مهدی محسنی1، حمید اکبری2، داود حکمت پو3، خاطره عنبری4
1- ایران، لرستان، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی
2- ایران، لرستان، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی.
3- ایران، اراک، دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشکده پرستاری و مامایی.
4- ایران، لرستان، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی.
چکیده:   (4168 مشاهده)
مقدمه: تعبیه کاتتر ورید محیطی یکی از شایعترین روشهای تهاجمی درمانی است که در بیمارستانها به منظور رساندن مایعات، دارو و الکترولیتها و داشتن راه وریدی استفاده میشود و شایعترین عارضه آن فلبیت است. فلبیت، خطرناک بوده و میتواند منجر به تشکیل لخته، ایجاد ترومبوفلبیت، آمبولی و کاهش طول مدت زمان استفاده از کاتترهای وریدی شود.
هدف: این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر پماد کلوبتازول و پانسمان با گاز استریل در پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر ورید محیطی در بیماران بستری در بخش جراحی مردان انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 96 بیمار بخش جراحی مردان بیمارستان ولیعصر (عج) اراک در سال 1392 انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه پماد کلوبتازول و پانسمان استریل تقسیم شدند. در گروه کلوبتازول پس از رگگیری پماد در قسمت دیستال استعمال و محل پانسمان میگردید و در گروه پانسمان با گاز استریل پس از رگگیری گاز استریل در دیستال استفاده و پانسمان میگردید. محل فلبیت در سه دوره زمانی 24، 48 و 72 ساعت پس از رگگیری با استفاده از مقیاس فلبیت بررسی شد.
یافتهها: فراوانی فلبیت با هر درجهای بعد از کانولاسیون در دو گروه نشان داد که در 24 ساعت اول بعد از رگگیری (3 مورد گروه کلوبتازول و 4 مورد گروه پانسمان استریل) تفاوت معنادار نبود (59/0P<). ولی در 48 ساعت (8 مورد گروه کلوبتازول و 18 مورد گروه پانسمان استریل) و 72 ساعت بعد از رگگیری (27 مورد گروه کلوبتازول و 42 مورد گروه پانسمان استریل) تفاوت معنادار بود (001/0P<). دو گروه از لحاظ شدت فلبیت در دو زمان 24 ساعت (31/0P<) و 48 ساعت (54/0P<) تفاوت معناداری نداشتند ولی در 72 ساعت (006/0P<) بعد از رگگیری بین دو گروه معنادار بود و در گروه کلوبتازول نسبت به پانسمان استریل کمتر بود.
بحث و نتیجهگیری: استفاده از پماد کلوبتازول به عنوان روشی جهت پیشگیری از فلبیت متعاقب رگگیری وریدی پیشنهاد میگردد.
کد کارآزمایی بالینی: IRCT2013051313301N2
واژه‌های کلیدی: کلوبتازول، پانسمان با گاز استریل، فلبیت، کاتتر وریدی.
متن کامل [PDF 299 kb]   (1021 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/7/6 | پذیرش: 1397/3/22 | انتشار: 1397/5/24
فهرست منابع
1. Sydnor ER, Perl TM. Hospital Epidemiology and Infection Control in Acute-Care Settings. Clin Microbiol Rev. 2011;24(1):141-73. DOI: 10.1128/CMR.00027-10 PMID: 21233510 [DOI] [PubMed]
2. Sarani B, Ahmadi F, Dabiri S. Comparison of Alcohol, Betadineand Alcohol-Iodine in the Incidence of Complications Venous Catheter. JANM. 2000;17(2):39-43.
3. Razavi M, editor Assess of Superficial Thrombophlebitis from the Use of Intravascular Devices and its Influencing Factors in Patients at Shariati Hospital. First National Congress of Public Health and Preventive Medicine; 2000.
4. Hockenberry M, Wilson W. Nursing Care of Infant and Children. 9th ed. St. Louis, Missouri: Mosby; 2011.
5. Koh DBC. Exploration of the Patterns of Microbial Colonization of Intravascular Devices in Severely Ill Patients. Tasmania: University of Tasmania; 2011.
6. Rasoolinejad M, editor Nosocomial infections (catheter infections). Controlling Hospital Infection Control; 1998 29-31 May, 1998; Tehran, Iran.
7. Behrman R, Klieg man R, Jason H. Nelsons Text Book of Pediatrics. Philadelphia: WB. Saunders co; 2008.
8. Nelson B. Infectious Diseases Tehran, Iran: Samatat Publication; 2003.
9. Foster L, Wallis M, Paterson B, James H. A descriptive study of peripheral intravenous catheters in patients admitted to a pediatric unit in one Australian hospital. J Infus Nurs. 2002;25(3):159-67. PMID: 12023653 [PubMed]
10. Hadaway L. Navigating toward advanced nursing practice. J Infusion Nurs. 2012;35(4):230-40.
11. Tsuchida T, Makimoto K, Toki M, Sakai K, Onaka E, Otani Y. The effectiveness of a nurse-initiated intervention to reduce catheter-associated bloodstream infections in an urban acute hospital: an intervention study with before and after comparison. Int J Nurs Stud. 2007;44(8):1324-33. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2006.07.008 PMID: 16996516 [DOI] [PubMed]
12. Sarani H, Ebrahimi T, Sarjo A. Review a Comparative Study of the Effect of Alcohol, Betadine, and Alcohol-Betadine on Incidence of Intravascular Catheter Complications. Sci J. 2011.
13. Nettina SM, Msn A-B, Nettina SM. Lippincott manual of nursing practice: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
14. Sarani A, Ahmadi F, Dabiri S. Comparison of Alcohol, Betadine and Alcohol-Betadine in the Incidence of Complications of Venous Catheters. Acad Cult J Arak Nurs Midwifery Fac. 2000;3:11-7.
15. Tagalakis V, Kahn SR, Libman M, Blostein M. the Epidemiology of Peripheral Vein Infusion Thrombophlebitis: a Critical Review. Am J Med. 2002;113(2):146-51. PMID: 12133753 [PubMed]
16. Dastjerdi M. Prevalence of Complications of Intravenous Injections [Master thesis]. Tehran: University of Tehran; 1370.
17. Nasriyan K, editor Prevalence of intrauterine catheter infection At the hospital in 2004. Thirteenth congress Infectious and Tropical Diseases of Iran; 2004 21 to 25. December 2004; Tehran, Iran: Pasteur Institute of Iran.
18. Keenlyside D. Every little detail counts. Infection control in i.v. therapy. Prof Nurse. 1992;7(4):226-32. PMID: 1731359 [PubMed]
19. Taghinejad H, Asadizaker M, Tabesh H. Acomparative Analysis of the Effects of Betadine and Alcohol as Sterilizers on the Complications of Intravenous Catheters. J Ilam Univ Med Sci. 2005;13(4):10-6.
20. Grady N, Alexander M, Dellenger E. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. MMWR. 2002;51(RR10):1-26.
21. Karadag A, Gorgulu S. Devising an Intravenous Fluid Therapy Protocol and Compliance of Nurses with the Protocol. J Intraven Nurs. 2000;23(4):232-8. PMID: 11847764 [PubMed]
22. Josephson D. Intravenous Infusion Therapy for Nurses. 2nd ed. London: Delmar Learning; 1999.
23. Jackson A. Visual infusion infusion phlebitis score. Intravenous Access Network and Rotterdam General Hospital NHS Trust1998. p. 320-34.
24. Gorski L. Phlebitis scale. Infusion Nursing Standards of Practice. . Norwood, MA: Infusion Nurses Society; 2006.
25. Aslani U. Assessment of Phelebits Due to Indwelling Intravenous Catheter in Patients Admitted Kashani and Hajar. J Shahrekord Univ Med Sci. 1999;3(2):44-8.
26. Rahman R, Hagkha C. Effect of Topical Nitroglycerin on the Prevalence of Phlebitis Due to Indwelling Intravenous Catheter in Chemotherapy Patients. Kowsar Med J 1999;3(4):37-41.
27. Avazeh A, Elahi N, Asadizaker M, Rasekh A, Haji HF. Effect of Topical Nitroglycerin on the Occurence and Severity of Phlebitis Due to Indwelling Intravenous Catheter in Hospitalized Patients. J Zanjan Univ Med Sci Health Serv. 2004;47(12):15-21.
28. Borzou S, Salavati M, Zandyeh M, Zamanparvar A, Torckman B. the Effect of Sterile Gauze Bandage on Preventing of Phlebitis and Local Infections Due to Using Intravenous Catheter. J Gorgan Univ Med Sci. 2003;5(2):71-6.
29. Madeo M, Martin C, Nobbs A. a Randomized Study Comparing Iv 3000 (Transparent Polyurethane Dressing) to a Dry Gauze Dressing for Peripheral Intravenous Catheter Sites. J Intraven Nurs. 1997;20(5):253-6. PMID: 9369626 [PubMed]
30. Wood D. A comparative study of two securement techniques for short peripheral intravenous catheters. J Intraven Nurs. 1997;20(6):280-5. PMID: 9423389 [PubMed]
31. Dvir E, Russo S, Meshorer A, Duvdevani R, Rosenberg G. Clobetasol 17-propionate cream as an effective preventive treatment for drug induced superficial thrombophlebitis. Scand J Lab Anim Sci. 2009;36(2).
32. Kohno E, Murase S, Matsuyama K, Okamura N. Effect of Corticosteroids on Phlebitis Induced by Intravenous Infusion of Antineoplastic Agents in Rabbits. Int J Med Sci. 2009;6(5):218-23. PMID: 19680474 [PubMed]
33. Malach T, Jerassy Z, Rudensky B, Schlesinger Y, Broide E, Olsha O, et al. Prospective Surveillance of Phlebitis Associated with Peripheral Intravenous Catheters. Am J Infect Control. 2006;34(5):308-12. DOI: 10.1016/j.ajic.2005.10.002 PMID: 16765211 [DOI] [PubMed]XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها