:: دوره 4، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 4 شماره 4 صفحات 249-257 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر حساسیت اخلاقی پرستاران بیمارستانهای نظامی
معصومه حسینی1، منیره عبادی 2، زهرا فارسی3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری نظامی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه پرستاری نظامی
3- دکترای تخصصی پرستاری (آموزش داخلی- جراحی)، دانشیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت جامعه.
چکیده:   (1683 مشاهده)
مقدمه: آموزش اخلاق میتواند بر حساسیت اخلاقی تأثیر بگذارد، هر چه آموزش به صورت عینیتر و با ارائهی مثال و مطالعهی موردی و با استفاده از وسایل کمک آموزشی همراه باشد، میزان حساسیت اخلاقی را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد.
هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر حساسیت اخلاقی پرستاران بیمارستانهای نظامی مشهد انجام شده است.
مواد و روش: این پژوهش یک مطالعهی نیمه تجربی بوده که در سال 1396 انجام شده است. دو بیمارستان منتخب نظامی مشهد به صورت تخصیص غیر تصادفی و واحدهای مورد پژوهش، 20 پرستار در هر بیمارستان با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه حساسیت اخلاقی هان (Han Moral Sensitivity Questionnaire) در سه نوبت (قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله) توسط پرستاران تکمیل شد. برنامه انگیزشی اخلاق در دو روز متوالی برای گروه آزمون انجام شد و در گروه کنترل مداخلهای انجام نشد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نسخه 16 نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی نسبی و فراوانی مطلق) و آمار تحلیلی (آزمونهای تی مستقل، تی زوج، آزمون دقیق فیشر، من ویتنی یو، کای اسکوار و انوای اندازههای تکراری) استفاده شد.
یافتهها: میانگین نمره حساسیت اخلاقی قبل از مداخله در گروه آزمون 344/10±60/60 و گروه کنترل 837/14±65/59 از نمره کل 100 بود (178/0P=). نمره حساسیت اخلاقی در گروه آزمون بلافاصله پس از مداخله 606/5±80/75 و نمره گروه کنترل 25/14±40/60 بود، که اختلاف معنیدار در دو گروه مشاهده شد (001/0P<). نمره حساسیت اخلاقی در مرحله یک ماه بعد از مداخله در گروه آزمون 21/6±85/73 و در گروه کنترل 19/14±10/60 بود، که اختلاف معنیدار بود (001/0P=). نمره حساسیت اخلاقی در گروه آزمون در سه مرحله دارای اختلاف معنیدار (0001/0P<) و در گروه کنترل بدون اختلاف معنیدار بود (290/0P=).
بحث و نتیجهگیری: مطالعهی حاضر نشان داد برنامهی انگیزشی اخلاق که ترکیبی از سخنرانی، بحث گروهی، نمایش فیلم و ایفای نقش بود بر حساسیت اخلاقی پرستاران مؤثر بود، لذا، پژوهشگران پیشنهاد میکنند که جلسات آموزش اخلاق پرستاری در دورههای آموزش ضمن خدمت برای پرستاران گنجانده شود.
 
کد :IRCT IRCT2017082823446 N14
واژه‌های کلیدی: آموزش، اخلاق، پرستاران، حساسیت اخلاقی.
متن کامل [PDF 435 kb]   (278 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۱۶


XML   English Abstract   Print



دوره 4، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها