:: دوره 4، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 4 شماره 4 صفحات 281-287 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و ویژگی‌های جمعیت شناختی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه
یاسر سعید1، عفت آفاقی 2، زینب تابانژاد3، محمد نجفلو4
1- دانشجوی دکترای پرستاری، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، دانشکده پرستاری.
2- کارشناس ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، مربی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه داخلی-جراحی.
3- دانشجوی دکترای پرستاری، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
4- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، دانشکده پرستاری.
چکیده:   (1570 مشاهده)
مقدمه: هوش اخلاقی به توانایی تشخیص درست از غلط، انتخاب درست و درنهایت رفتار مبتنی بر اخلاق اطلاق میشود. هوش اخلاقی به عنوان عامل مؤثر در افزایش تعهد، مسئولیت پذیری، عملکرد مطلوب و تحقق اهداف سازمان محسوب میشود. لنیک و کیل (Lennick and Kiel) ساختار هوش اخلاقی را شامل چهار مؤلفه اصلی درستکاری، مسئولیتپذیری، بخشش و همدلی عنوان میکنند که برای موفقیت مداوم سازمانی و شخصی ضروری است؛ بنابراین اعمال افراد با هوش اخلاقی بالا، پیوسته با ارزشها و عقایدشان هماهنگ است، عملکرد بالایی دارند و همیشه کارها را با اصول اخلاقی پیوند میدهند. پرستاران نیز به خاطر نفوذ در خدمات بهداشتی- درمانی و قبول مسئولیتهای عظیم، مسئول پذیرش عملکردهای خود میباشند.
هدف: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط میان هوش اخلاقی و ویژگیهای جمعیت شناختی در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه انجام شد.
مواد و روشها: در یک مطالعه مقطعی (توصیفی- تحلیلی)، تعداد 267 پرستار شاغل در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای شهر تهران در سال 1392 به روش نمونهگیری در دسترس وارد مطالعه شدند و از نظر هوش اخلاقی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمعآوری دادهها از نسخه فارسی پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفته است؛ استفاده شد. سپس دادهها با نرمافزار SPSS نسخه 18 و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفتند. 0/05P< به عنوان سطح معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها: تعداد کل نمونهها 267 نفر بودند که در محدودهی سنی 50-20 سال قرار داشتند. از این تعداد 65/54 درصد زن بودند و اکثریت واحدهای پژوهش، متأهل (73/78 درصد) و دارای سطح تحصیلات کارشناسی (80/52 درصد) بودند. آزمونهای آماری نشان دادند که هوش اخلاقی بیشتر پرستاران در حد متوسط (62/9%) 168 بود. همچنین بین متغیرهای جنس (0/006P=)، سطح تحصیلات (0/004P=) و میزان ساعات اضافه کار (0/004P=) با هوش اخلاقی پرستاران بخش مراقبتهای ویژه ارتباط آماری معناداری وجود داشت و بین متغیرهای سن (0/01P=)، سابقهی کار (0/09P=) و وضعیت تأهل (0/3P=) ارتباط آماری معناداری وجود نداشت.
بحث و نتیجهگیری: با توجه به ماهیت حرفه پرستاری و با تکیه بر یافتههای این پژوهش، ارائه راهکار مناسب در زمینه چینش نیروها، برگزاری کارگاههای اخلاق ضمن خدمت، جذب و حفظ پرستاران واجد شرایط و انجام مطالعات مداخلهای در این زمینه جهت ارتقاء هوش اخلاقی و در نهایت موفقیت سازمان نظام سلامت پیشنهاد میشود.
 
 
 
 
واژه‌های کلیدی: بخش مراقبت‌های ویژه، پرستار، هوش اخلاقی.
متن کامل [PDF 365 kb]   (211 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۲۹


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها