[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 5 شماره 1 صفحات 13-25 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل ارتقاء سلامت پندر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در یک بیمارستان نظامی
مسعود چهری1، زهرا فارسی 2، آرمین زارعیان3
1- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت، معاونت پژوهش.
3- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده‌ پرستاری، گروه بهداشت.
چکیده:   (5476 مشاهده)
مقدمه: امروزه نقش بیماری نارسایی قلب در کاهش میزان کیفیت زندگی افراد امری اثبات شده است؛ اما در خصوص تأثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل ارتقاء سلامت پندر بر کیفیت زندگی این دسته از بیماران مطالعات کمتر و نتایج متناقضی به چشم میخورد.
هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل ارتقاء سلامت پندر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلب در بیمارستان منتخب آجا بود.
مواد و روشها: در این پژوهش کارآزمایی بالینی، تعداد 48 بیمار مبتلا به نارسایی قلب (درجه دو و سه) مراجعه کننده به درمانگاههای قلب بیمارستان منتخب آجا در سال 1396، به روش مبتنی بر هدف انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمون (24 نفر) و کنترل (24 نفر) قرار گرفتند. به منظور بررسی میزان کیفیت زندگی از پرسشنامه استاندارد SF-36 که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفته است، استفاده شد؛ و سپس برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل ارتقا سلامت پندر که یکی از الگوهای مؤثر و پیشگوکننده کیفیت زندگی است در گروه آزمون اجرا شد. کیفیت زندگی بیماران در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. دادههای به دست آمده با استفاده از آزمونهای آماری نظیر آزمون تی مستقل، کای اسکوئر، یومن ویتنی و آزمون دقیق فیشر توسط نرمافزار SPSS نسخه 16 در سطح (0/05P<)، تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها: نتایج حاصل از آزمون آماری تی مستقل نشان داد که دو گروه قبل از اجرای مداخله در تمام ابعاد نمره کیفیت زندگی همسان بودند و تفاوت معنادار آماری نداشتند (0/05P>) اما بعد از اجرای برنامه مراقبتی میانگین نمره افراد در گروه مداخله در ابعاد عملکرد جسمی، ایفای نقش جسمی، سلامت عمومی، نشاط و شادابی، عملکرد اجتماعی و سلامت روان و نمره کل کیفیت زندگی نسبت به گروه کنترل تفاوت معنادار آماری داشت و این نمرات در گروه مداخله افزایش داشت (0/05P<) همچنین، میانگین نمرات در دو بعد دردهای جسمی و نقش عاطفی بعد از مداخله در دو گروه تفاوت معنادار نداشتند (0/05P>). علاوه بر این، بر اساس آزمون تی زوجی نمرات ابعاد عملکرد جسمی، ایفای نقش جسمی، سلامت عمومی، نشاط و شادابی، عملکرد اجتماعی و سلامت روان در گروه کنترل بعد از مداخله تفاوت معنادار نداشتند (0/05P>) اما در دو بعد دردهای جسمی، نقش عاطفی نمرات در گروه کنترل بعد مداخله تفاوت معنادار مشاهده شد (0/05P<) و همچنین در گروه مداخله نمره قبل و بعد از مداخله در تمام ابعاد به جز ایفای نقش عاطفی تفاوت معنادار آماری وجود داشت (0/05P<).
بحث و نتیجهگیری: استفاده از الگوهای برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل ارتقاء سلامت پندر اثرات قابل توجه و معنیداری بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی دارد. لذا، توصیه میشود به منظور بهبود کیفیت زندگی این گونه بیماران برنامهریزیها و تدابیر لازم توسط پرستاران، مدیران و سایر مسئولین مراقبتی و تربیتی اعمال شود.
واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی، مدل ارتقاء سلامت پندر، نارسایی قلب.
متن کامل [PDF 413 kb]   (1222 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/11/5 | پذیرش: 1396/11/19 | انتشار: 1397/5/24
فهرست منابع
1. Heidarzadeh M, Hasani P, Rahimzadeh A, Ghahramanian A, Kolahdouzi Pour J, Yousefi I. [Quality of life and social support in congestive heart failure patients‌ ‌and healthy ‎people]. J Holist Nurs Midwifery. 2013;23(1):13-21.
2. Seyam S, Heidarnia AR, Tavafian Ss. [Quality of life and factors related to it in cardiovascular patients after heart surgery]. J Birjand Univ Med Sci. 2013;19(6):33-41.
3. Cheraghi M, Salavati M, Moghimbeigi A. [Association between Perceived Social Support and Quality of Life in Patients with heart failure]. Iran J Nurs. 2012;25(75):21-31.
4. Abedi H, Yasaman-Alipour M, Abdeyazdan G. [Quality of life in heart failure patients referred to the Kerman outpatient centers, 2010]. J Shahrekord Univ Med Sci. 2011;13.
5. Shojaei F. [Quality of Life in Patients with Heart Failure]. Hayat. 2008;14(2):5-13.
6. Heidarzadeh M, Ghanavati A, Pashaie A, Kolahdoozipour J, Mohamad Karam A, Rahimzadeh A, et al. [Quality of life in congestive heart failur patients: comparing with other groups]. Iran J Nurs Res 2015;10(2):54-62.
7. Evangelista LS, Lee JA, Moore AA, Motie M, Ghasemzadeh H, Sarrafzadeh M, et al. Examining the effects of remote monitoring systems on activation, self-care, and quality of life in older patients with chronic heart failure. J Cardiovasc Nurs. 2015;30(1):51-7. DOI: 10.1097/JCN.0000000000000110 PMID: 24365871
8. Buck HG, Lee CS, Moser DK, Albert NM, Lennie T, Bentley B, et al. Relationship between self-care and health-related quality of life in older adults with moderate to advanced heart failure. J Cardiovasc Nurs. 2012;27(1):8-15. DOI: 10.1097/JCN.0b013e3182106299 PMID: 21558868 [DOI] [PubMed]
9. Toloei M, Dehghan nayeri N, Faghihzadeh S, Sadooghi Asl A. [The nurses’ motivating factors in relation to patient training]. Hayat. 2006;12(2):43-51.
10. Zeraatkar M, Rahimian Boogar I, Talepasand S, Amin A. [The Effectiveness of Healthy Lifestyle Promotion Intervention on Quality of Life in Patients with Congestive Heart Failure via Cognitive-Behavioral Procedure]. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci. 2016;23(11):1094-107.
11. Moradi Y, Rahmani A, Aghakarimi K, Sheikhy N. [Effect of applying follow-up care model on self-care management in heart failure patients: A randomized clinical trial]. J Nurs Midwifery Urmia Univ Med Sci. 2017;15(3):208-17.
12. Mohamadian H, Eftekhar Ardebili H, Rahimi Foroushani A, Taghdisi M, Shojaiezade D. Evaluation of Pender's health promotion model for predicting adolescent girls' quality of life. J Sch Public Health Instit Public Health Res. 2011;8(4):1-13.
13. Jordan DN, Jordan JL. Self-care behaviors of Filipino-American adults with type 2 diabetes mellitus. J Diabetes Complications. 2010;24(4):250-8. DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2009.03.006 PMID: 19615920 [DOI] [PubMed]
14. Moghaddamniasar A, Mazloomi S, Saba MA, Morovati MA, Fallahzadeh H. [The Relation of Knowledge, Attitude and Self-Management Behaviors in Asthmatic Patients with Controlling Asthma]. Zahedan J Res Med Sci. 2012;14(1):49-55.
15. Rahnavard Z, Zolfaghari M, Kazemnejad A, Hatamipour K. [An investigation of quality of life and factors affecting it in the patients with congestive heart failure]. Hayat. 2006;12(1):77-86.
16. Asano M, Sugiura T, Miura K, Torii S, Ishiguro A. Reliability and validity of the self-report Quality of Life Questionnaire for Japanese School-aged Children with Asthma (JSCA-QOL v.3). Allergol Int. 2006;55(1):59-65. DOI: 10.2332/allergolint.55.59 PMID: 17075288 [DOI] [PubMed]
17. Rafiei N, Sharifian Sani M, Rafiey H, Behnampour N, Foroozesh K. [Reliability and Validity of Persian Version of the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI-P)]. J Mazandaran Univ Med Sci. 2014;24(116):75-83.
18. Abbasi A, Fayyazi S, Ahmadi F, Haghighizade M. [The efficacy of home walking exercise program on functional performance and quality of life in patients with heart failure]. J Gorgan Univ Med Sci. 2007;9(1):49-54.
19. Jaarsma T, Halfens R, Tan F, Abu-Saad HH, Dracup K, Diederiks J. Self-care and quality of life in patients with advanced heart failure: the effect of a supportive educational intervention. Heart Lung. 2000;29(5):319-30. DOI: 10.1067/mhl.2000.108323 PMID: 10986526 [DOI] [PubMed]
20. Shumaker SC. The Relationship of Social Support in Self-care, Depressive Symptoms, and Quality of Life Outcomes in Patients with Heart Failure. Kentucky University of Kentucky 2016.
21. Fan J, Li GQ, Liu J, Wang W, Wang M, Qi Y, et al. Impact of cardiovascular disease deaths on life expectancy in Chinese population. Biomed Environ Sci. 2014;27(3):162-8. DOI: 10.3967/bes2014.037 PMID: 24709096 [DOI] [PubMed]
22. Rejeh N, Heravi-Karimooi M, Taheri Kharame Z, Montazeri A, Vahedian A. Quality of life in patients with myocardial infarction and related factors: a cross sectional Study. Iran J Nurs Res. 2015;9:1-11.
23. Esmaeili Z, Ziabakhsh Tabari S, Vazezzadeh N, Mohamadpour R. [Quality of Life after Coronary Artery Bypass in Grafting ]. J Mazandaran Univ Med Sci. 2007;17(61):170-4.
24. Baghaei R, mashallahi a, khalkhali H. [The effect of applying continuous care model on the quality of life in heart failure patients]. J Nurs Midwifery Urmia Univ Med Sci. 2015;13(8):666-75.
25. Bang KS, Lee IS, Kim SJ, Song MK, Park SE. [The Effects of Urban Forest-walking Program on Health Promotion Behavior, Physical Health, Depression, and Quality of Life: A Randomized Controlled Trial of Office-workers]. J Korean Acad Nurs. 2016;46(1):140-8. DOI: 10.4040/jkan.2016.46.1.140 PMID: 26963423 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M C, Z F, A. Z. ​The Effect of a Healthcare Plan Based on the Pender Health Promotion Model on Quality of Life in Patients With Heart Failure in a Military Setting. MCS. 2018; 5 (1) :13-25
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-192-fa.html

چهری مسعود، فارسی زهرا، زارعیان آرمین. بررسی تأثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل ارتقاء سلامت پندر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در یک بیمارستان نظامی. علوم مراقبتی نظامی. 1397; 5 (1) :13-25

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-192-fa.htmlدوره 5، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256