[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 81-91 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی بر تبعیت از درمان در بیماران تحت عمل جراحی دریچه قلب در بیمارستان منتخب نظامی
مهدیه محبوبی فر1 ، آرمین زارعیان 2، شهلا علیاری3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- دکترای تخصصی آموزش پرستاری، دانشیار، گروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
3- دکترای برنامه‌ریزی درسی، استادیار، گروه بهداشت مادر و نوزاد، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
چکیده:   (613 مشاهده)

مقدمه: کنترل بیماریهای مزمن ازجمله بیماریهای قلبی تا حد زیادی به میزان تبعیت از درمان بستگی دارد. این مهم تنها با مشارکت فعّال بیماران در امور درمان و اجرای توصیههای اعضای گروه درمان امکانپذیر است.
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی بر تبعیت از درمان در بیماران تحت عمل جراحی دریچه قلب در بیمارستانهای نظامی انجام شد.
مواد و روشها: این پژوهش از نوع نیمه تجربی به همراه گروه کنترل است که در بیمارستان نظامی منتخب شهر تهران انجام شد. نمونههای مورد مطالعه 30 نفر از بیماران مراجعهکننده به بیمارستان منتخب نظامی بودند که به روش نمونهگیری غیرتصادفی انتخاب و به دو گروه مداخله و کنترل به صورت شبه تصادفی تخصیص یافتند. جمعآوری دادهها در دو گروه با ابزار معتبر تبعیت از درمان در بیماری مزمن انجام گرفت. گروه کنترل صرفاً مراقبتهای معمول مرکز را دریافت کردند و برای گروه مداخله برنامه مراقبتی مبتنی بر تئوری شناختی- اجتماعی اجرا گردید. بلافاصله بعد از مداخله و بیست روز بعد، جمعآوری مجدد دادهها صورت گرفت. جهت تحلیل دادهها از آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی متناسب با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 16 استفاده شد. (0/05P<) به عنوان سطح معنیداری در نظر گرفته شد.
یافتهها: در این مطالعه، تبعیت از درمان قبل از مداخله، در تمامی حیطههای اهتمام در درمان، تمایل به مشارکت در درمان، توانایی تطابق، تلفیق درمان با زندگی، چسبیدن به درمان، تعهد به درمان و تردید در اجرای درمان تفاوت بین دو گروه آزمون و کنترل بر اساس آزمون تی مستقل معنیدار نبود (0/05P>). ولی هنگام ترخیص و بیست روز پس از ترخیص تفاوت در تمامی حیطهها بین دو گروه آزمون و کنترل معنیدار بود (0/05P<). نتایج آنالیز واریانس با اندازههای تکراری به صورت درون موردی با (0/001P< 32/14 = (2/56) F) در مجموع نشانگر آن بود که تبعیت از درمان بر اساس شاخص زمان در مراحل مختلف دارای تفاوت معناداری است. آزمون آنالیز واریانس با اندازههای تکراری بهصورت بین موردی بر اساس شاخص گروه با (0/001P<  ,32/85= (1/28) F) نیز نشان داد که عامل زمانهای مختلف بر تبعیت از درمان در دو گروه آزمون و کنترل دارای تفاوت معناداری است.
بحث و نتیجهگیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که به نظر میرسد اجرای آموزش بر اساس تئوری شناختی- اجتماعی بندورا سبب بهبود تبعیت از درمان در بیماران تحت عمل دریچه قلب میگردد.
 

واژه‌های کلیدی: برنامه مراقبتی، تبعیت از درمان، تعویض دریچه.
متن کامل [PDF 696 kb]   (213 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/2/23 | پذیرش: 1398/4/11 | انتشار: 1398/8/10
فهرست منابع
1. Venkitachalam L, Wang K, Porath A, Corbalan R, Hirsch AT, Cohen DJ, et al. Global variation in the prevalence of elevated cholesterol in outpatients with established vascular disease or 3 cardiovascular risk factors according to national indices of economic development and health system performance. Circulation. 2012;125(15):1858-69. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.064378 PMID: 22492667 [DOI]
2. Organization WH. Global Nutrition Policy Review 2016–2017 WHO; 2018.
3. Shabani R, Gaeini AA, Nikoo MR, Nikbackt H, Sadegifar M. Effect of cardiac rehabilitation program on exercise capacity in women undergoing coronary artery bypass graft in hamadan-iran. Int J Prev Med. 2010;1(4):247-51. PMID: 21566780 [PubMed]
4. Demirbag R, Sade LE, Aydin M, Bozkurt A, Acarturk E. The Turkish registry of heart valve disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013;41(1):1-10. DOI: 10.5543/tkda.2013.71430 PMID: 23518931 [DOI] [PubMed]
5. Sedrakyan A, Vaccarino V, Paltiel AD, Elefteriades JA, Mattera JA, Roumanis SA, et al. Age does not limit quality of life improvement in cardiac valve surgery. J American College of Cardiology. 2003;42(7):1208-14. DOI: 10.1016/s0735-1097(03)00949-5 [DOI]
6. Yaman Y, Bulut H. Evaluation of discharge training given to patients who have undergone heart valve replacement. Turk J Thoracic Cardiovascular Surg. 2010;18(4):277-83.
7. Abedini F, Zareiyan A, Alhani F, Timori F. The Implementation of Family-Centered Empowerment Model on the Empowerment Parameters of Patients With Prosthetic Heart Valves. Military Caring Sciences. 2016;3(3):174-83. DOI: 10.18869/acadpub.mcs.3.3.174 [DOI]
8. Rezai Asl H, Seyyed Mazhari M, Pishgooi S, Alhani F. The Effectiveness of “Family-Centered Empowerment Model” on the Treatment Adherence of Patients with Type II Diabetes and Heart Disorder Admitted to AJA Hospitals, During Year 2015. Military Caring Sciences. 2017;4(1):58-69. DOI: 10.29252/mcs.4.1.58 [DOI]
9. Poshtchaman Z, Jadid Milan M, Atashzadeh SF, Akbarzadeh Bagheban A. The effect of two ways of using the phone and SMS follow-up care on treatment adherence in Coronary Artery Bypass Graft patients. 2014.
10. Heshmati R. Structural Relationships among Functional Status, Health Beliefs and BMI in Patients with CAD: The Mediator Role of Cardiac Self-Efficacy. J Health and Care. 2016;18(3):191-206.
11. Kooshyar H, Shoorvazi M, Dalir Z, Hosseini M. Health literacy and its relationship with medical adherence and health-related quality of life in diabetic community-residing elderly. J Mazandaran Univ of Med Sci. 2014;23(1):134-43.
12. Zakerimoghadam M, Ebrahimi S, Haghani H. The effect of self-management program after discharging on therapeutic adherence in patient with ischemic heart disease. Iranian J Nursing Res. 2016;11(1):17-24.
13. Mousavizadeh S, Ashktorab T, Ahmadi F, Zandi M. Evaluation of barriers to adherence to therapy in patients with diabetes. Quarterly J Diabetes Nursing. 2016;4:94-108.
14. Hergenan E. Theories of learning. Tehran: Publications of Doran; 2010.
15. kadivar P. Psychology of education. Tehran: Publication of Samt; 2008.
16. Javidi kalate J, Abadi T, Maedani S, Razavi B. The Cognitive Theory of Bandura's Social Learning and its Educational Arguments. The First National Conference on Cognitive Science Findings in Education; Mashhad Ferdowsi University 2012.
17. Behnam Vashani H, Hekmati Pour N, Vaghee S, Asghari Nekah S. Effect of Storytelling on Self-Efficacy in Children with Thalassemia: Application of Bandura s Social Cognitive Theory. J Health and Care. 2015;17(3):230-9.
18. Amini Moridani M, Tol A, Sadeghi R, Mohebbi B, Azam K. Assessing the effect of family-based intervention education program on perceived social support among older adults with type 2 diabetes: Application of social cognitive theory. J Nursing Education. 2015;4(3):30-40.
19. Baljani E, Rahimi J, Amanpour E, Salimi S, Parkhashjoo M. Effects of a Nursing Intervention on Improving Self-Efficacy and Reducing Cardiovascular Risk Factors in Patients with Cardiovascular Diseases. Hayat. 2011;17(1).
20. Modanloo M. Development and psychometric tools adherence of treatment in patients with chronic. Iran: Iran university. 2013.
21. Ahn S, Song R, Choi SW. Effects of Self-care Health Behaviors on Quality of Life Mediated by Cardiovascular Risk Factors Among Individuals with Coronary Artery Disease: A Structural Equation Modeling Approach. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci). 2016;10(2):158-63. DOI: 10.1016/j.anr.2016.03.004 PMID: 27349674 [DOI] [PubMed]
22. Abolhasani S, Doosti Irani M, Haghani F. Application of learning theories in clinical education. Iranian J of Med Education. 2012;11(9):1290-8.
23. Association WM. World Medical Association Declaration of Helsinki. Ethical principles for medical research involving human subjects. Bulletin of the World Health Organization. 2001;79(4):373.
24. Sedri N, Asadi Noughabi A, Zolfaghari M, Haghani H, Tavan A. Comparison of the effect of two types of short message service (interactive and non-interactive) on anticoagulant adherence of patients with prosthetic heart valves. Journal of Nursing Education. 2014;2(4):1-11.
25. Golshahi J, Ahmadzadeh H, Sadeghi M, Mohammadifard N, Pourmoghaddas A. Effect of self-care education on lifestyle modification, medication adherence and blood pressure in hypertensive adults: Randomized controlled clinical trial. Adv Biomed Res. 2015;4:204. DOI: 10.4103/2277-9175.166140 PMID: 26601092 [DOI] [PubMed]
26. Polsook R, Aungsuroch Y, Thongvichean T. The effect of self-efficacy enhancement program on medication adherence among post-acute myocardial infarction. Appl Nurs Res. 2016;32:67-72. DOI: 10.1016/j.apnr.2016.05.002 PMID: 27969054 [DOI] [PubMed]
27. Schultz D, Schultz S. Personality Theories. Tehran2010.
28. 28. Schultz DP, Schultz SE. Personality Theories. Yahya SM, editor. Tehran 2010.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M M, A Z, SH A. Effect of Cognitive-Social Based Care Program on Patient’s Compliance in Heart Valve Surgery in Selected Military Hospital. MCS. 2019; 6 (2) :81-91
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-270-fa.html

محبوبی فر مهدیه، زارعیان آرمین، علیاری شهلا. تأثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی بر تبعیت از درمان در بیماران تحت عمل جراحی دریچه قلب در بیمارستان منتخب نظامی. علوم مراقبتی نظامی. 1398; 6 (2) :81-91

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-270-fa.htmlدوره 6، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256