[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 127-135 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر برنامه آموزشی چند رسانه‌ای بر اضطراب بیماران بستری در بخش‌های شیمی درمانی بیمارستان‌های منتخب آجا
مهدی غلامی زاده1، هنگامه حبیبی 2، فاطمه کلروزی3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، گروه کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
3- کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، گروه کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران ( نویسنده مسئول).
چکیده:   (568 مشاهده)

مقدمه: بیماران بستری در بخشهای شیمی درمانی، میزان بالایی از تنشهای روانی از جمله اضطراب در بیماری را تجربه میکنند که نیاز به آموزشهای مؤثر برای مدیریت آن دارند. آموزش بیماران به روش چند رسانهای یکی از راهبردهای مفید و انعطاف پذیر آموزشی است.
هدف: بدین منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه آموزشی چند رسانهای بر اضطراب بیماران بستری در بخشهای شیمی درمانی صورت گرفت.
مواد و روشها: مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه تجربی میباشد که در مورد 30 بیمار با تشخیص قطعی سرطان که به بیمارستانهای منتخب آجا در تهران در سال 1398 -1397 مراجعه کردهاند انجام شد. نمونهگیری به صورت تصادفی صورت گرفت. لوح فشرده آموزشی که توسط پژوهشگر تهیه شده بود، در اختیار افراد گروه مداخله قرار داده شد و در گروه کنترل هیچ مداخلهای انجام نگردید. پرسشنامه اضطراب آشکار اشپیل برگر حاوی 2 هفته پس از مداخله تکمیل گردید. در نهایت دادهها با نرمافزار آماری SPSS نسخه 16 و آزمونهای آماری استنباطی و توصیفی تجزیه تحلیل شد.
یافتهها: یافتههای نشان داد، بین میانگین نمره اضطراب آشکار قبل و بعد گروه آزمون (قبل: 6/05±43/96 و بعد: 5/95±43/40) گروه کنترل (قبل: 10/60±45/13 و بعد: 10/32±47/53)، تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05P>).

بحث و نتیجهگیری: آموزش به روش چند رسانهای در این مطالعه بر اضطراب بیماران بستری در بخشهای شیمی درمانی مؤثر نبوده و پیشنهاد میشود با انجام پژوهشهای تکمیلی بیشتر و به کارگیری روشهای مکمل در کنار این روش تأثیرات آنها بررسی گردد.
 

واژه‌های کلیدی: آموزش چند رسانه‌ای، اضطراب، سرطان، شیمی درمانی.
متن کامل [PDF 495 kb]   (211 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/4/4 | پذیرش: 1398/4/16 | انتشار: 1398/8/10
فهرست منابع
1. Rouhollahi MR, Mohagheghi MA, Mohammadrezai N, Ghiasvand R, Ghanbari Motlagh A, Harirchi I, et al. Situation analysis of the National Comprehensive Cancer Control Program (2013) in the I. R. of Iran; assessment and recommendations based on the IAEA imPACT mission. Arch Iran Med. 2014;17(4):222-31. DOI: 014174/AIM.003 PMID: 24724597 [DOI] [PubMed]
2. Radmard AR. Five common cancers in Iran. Archives of Iranian medicine. 2010;13(2):143.
3. Chen W, Zheng R, Zhang S, Zhao P, Li G, Wu L, et al. Report of incidence and mortality in China cancer registries, 2009. Chin J Cancer Res. 2013;25(1):10-21. DOI: 10.3978/j.issn.1000-9604.2012.12.04 PMID: 23372337 [DOI] [PubMed]
4. Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J, Rosso S, Coebergh JW, Comber H, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer. 2013;49(6):1374-403. DOI: 10.1016/j.ejca.2012.12.027 PMID: 23485231 [DOI] [PubMed]
5. Abachizadeh K, Keramatinia A. Anticipating cancer rates of Iran in 2025. CHJ. 2016;3(1):66-73.
6. Vanaki Z, Matourypour P, Gholami R, Zare Z, Mehrzad V, Dehghan M. Therapeutic touch for nausea in breast cancer patients receiving chemotherapy: Composing a treatment. Complement Ther Clin Pract. 2016;22:64-8. DOI: 10.1016/j.ctcp.2015.12.004 PMID: 26850808 [DOI] [PubMed]
7. Al Sadat Alavi N, Aqsa Fard Z. Metastasis of breast cancer to the thyroid gland a case report and review of literature. IJBD. 2009;2(1):52-6.
8. Shun SC, Yeh KH, Liang JT, Huang J, Chen SC, Lin BR, et al. Unmet supportive care needs of patients with colorectal cancer: significant differences by type D personality. Oncol Nurs Forum. 2014;41(1):E3-11. DOI: 10.1188/14.ONF.E3-E11 PMID: 24368251 [DOI] [PubMed]
9. Taoka R, Matsunaga H, Kubo T, Suzuki T, Yamamoto S. Impact of trait anxiety on psychological well-being in men with prostate cancer. Int Braz J Urol. 2014;40(5):620-6. DOI: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2014.05.06 PMID: 25498273 [DOI] [PubMed]
10. Traeger L, Greer JA, Fernandez-Robles C, Temel JS, Pirl WF. Evidence-based treatment of anxiety in patients with cancer. J Clin Oncol. 2012;30(11):1197-205. DOI: 10.1200/JCO.2011.39.5632 PMID: 22412135 [DOI] [PubMed]
11. Asadi A, Zareei F, Nasiri A, Moraveji S, Kaikhani R, Tehrani H. Digital media and health. Tehran: Asare sobhan; 2011.
12. Keulers BJ, Welters CF, Spauwen PH, Houpt P. Can face-to-face patient education be replaced by computer-based patient education? A randomised trial. Patient Educ Couns. 2007;67(1-2):176-82. DOI: 10.1016/j.pec.2007.03.012 PMID: 17448621 [DOI] [PubMed]
13. Casazza K, Ciccazzo M. The method of delivery of nutrition and physical activity information may play a role in eliciting behavior changes in adolescents. Eat Behav. 2007;8(1):73-82. DOI: 10.1016/j.eatbeh.2006.01.007 PMID: 17174854 [DOI] [PubMed]
14. Mohammady M, Memari A, Shaban M, Mehran A, Yavari P, Salari Far M. Comparing computer-assisted vs. face to face education on dietary adherence among patients with myocardial infarction. Journal of hayat. 2011;16(3):77-85.
15. Varaei S, Mamashli L, Ghiyasvandian S, Bahrani N. The Effect of Multimedia Education Program on Knowledge and Practice of Nurses about Safe Injection. Iran J Nursing. 2016;29(103):68-77. DOI: 10.29252/ijn.29.103.68 [DOI]
16. Campbell MK, Carbone E, Honess-Morreale L, Heisler-Mackinnon J, Demissie S, Farrell D. Randomized trial of a tailored nutrition education CD-ROM program for women receiving food assistance. J Nutr Educ Behav. 2004;36(2):58-66. DOI: 10.1016/s1499-4046(06)60134-6 PMID: 15068753 [DOI] [PubMed]
17. Saffari M, Shojaeezadeh D, Mahmoodi M, Hosseini S. A comparison between two health education methods on diet: lecture versus videotape. Health Monitor Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research. 2011;10(1):63-71.
18. Mohammad Aliha Z, Ghani Dehkordi F, Ganji T, Hosseini F. The effect of education on patient’s anxiety after myocardial infarction. Mandish; 2012. p. 65-75.
19. Aghakhani N, Khademvatan K, Habibzadeh H, Jasemi M, Eghtedar S, Parkha M, et al. The effect of education on anxiety and depression in patients with myocardial infarction in selected hospitals, Iran. J Urmia Univ Med Sci. 2012;23(2):105-14.
20. Behboudifar A, Heshmati Nabavi F, Assarroudi A. Anxiety and Self-care Behavior in Patients Undergoing Head and Neck Radiotherapy: Effect of Print and Multimedia Health Materials. Evidence Based Care. 2018;8(2):18-27.
21. Harrison R, Dey P, Slevin NJ, Eardley A, Gibbs A, Cowan R, et al. Randomized controlled trial to assess the effectiveness of a videotape about radiotherapy. Br J Cancer. 2001;84(1):8-10. DOI: 10.1054/bjoc.2000.1536 PMID: 11139305 [DOI] [PubMed]
22. Dunn J, Steginga SK, Rose P, Scott J, Allison R. Evaluating patient education materials about radiation therapy. Patient Educ Couns. 2004;52(3):325-32. DOI: 10.1016/S0738-3991(03)00108-3 PMID: 14998603 [DOI] [PubMed]
23. Feizalahzadeh H, Zagheri Tafreshi M, Moghaddasi H, Ashghali Farahani M, Zareh Z, Khalilzadeh M. Effectiveness of multimedia based on education and traditional methods on life quality of hemodialysis patients. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2016;26(2):69-78.
24. Hill AM, McPhail S, Hoffmann T, Hill K, Oliver D, Beer C, et al. A randomized trial comparing digital video disc with written delivery of falls prevention education for older patients in hospital. J Am Geriatr Soc. 2009;57(8):1458-63. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2009.02346.x PMID: 19515102 [DOI] [PubMed]
25. SalehMoghaddam A, Mazloum S, Zoka A. The effect of educational videos on preoperation anxiety among patients before undergoing open heart surgerywithout pump. The J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2016;14(7):648-57.
26. Fahimi K. Investigation of the Effect of Multimedia Education on Anxiety Before and After Surgery in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2018;26(3):144-37. DOI: 10.30699/sjhnmf.26.3.144
27. Jafari Pourzare SL, Khankeh HR, Nourozi Tabrizi K, Biglarian A, Farzaneh Far S. Effect of Multimedia Orientation Tour on Anxiety of Patients with Thyroid Cancer of Candidate Iodine Therapy. Iranian J Rehabilitation Research. 2018;4(4):36-43.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.AJAUMS.RES.1397.102XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M G, H H, F K. The Effect of Multimedia Training Program on Anxiety in Patients Admitted to Chemotherapy Departments. MCS. 2019; 6 (2) :127-135
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-293-fa.html

غلامی زاده مهدی، حبیبی هنگامه، کلروزی فاطمه. بررسی تأثیر برنامه آموزشی چند رسانه‌ای بر اضطراب بیماران بستری در بخش‌های شیمی درمانی بیمارستان‌های منتخب آجا. علوم مراقبتی نظامی. 1398; 6 (2) :127-135

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-293-fa.htmlدوره 6، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256