:: دوره 2، شماره 2 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 120-126 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی کیفیت چکیده مقالات ماساژ درمانی منتشرشده توسط پرستاران
سید ناصر لطفی فاطمی1، عباس حیدری2
1- دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2- گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چکیده:   (14413 مشاهده)

مقدمه: در سالهای اخیر پرستاران در زمینه ماساژ درمانی مقالات متعددی را منتشر کردهاند. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت نگارش چکیده مقالاتی که در زمینه ماساژ درمانی و توسط پرستاران ایرانی در طی یک دوره دهساله منتشر شدهاند انجام گرفت.

مواد و روشها: این مطالعه به روش توصیفی مقطعی و بر روی مقالات اصیلی انجام گرفت که در زمینه ماساژدرمانی در فاصله سالهای 1382 تا 1392 توسط پرستاران منتشر شدهاند. با مراجعه به بانکهای اطلاعاتی کلیه مقالات کارآزمایی بالینی ماساژ درمانی که حداقل یک پرستار در بین نویسندگان وجود داشت و در فاصله زمانی مذکور منتشر گردیده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. چکیده مقالات با 6 شاخص بیان و توجیه هدف، مواد و روشها، ارائه یافتهها و نتایج کلیدی، حجم خلاصه مقالات و کیفیت واژههای کلیدی با استفاده از آمار توصیفی مورد مطالعه قرار گرفتند.

یافتهها: در طی دوره زمانی مذکور تعداد 120 مقاله پژوهشی مداخلهای توسط پرستاران در زمینه ماساژدرمانی به چاپ رسیده است. چکیده مقالات مذکور در 29/6 % از کیفیت خوب، در 40/8 % نسبتاً خوب و در 29/6% از کیفیت پائین برخوردار بودند. ضعیفترین قسمت چکیده مقالات مربوط به مواد و روش کار (61/7 %) و قوییترین قسمت چکیده مقالات مربوط به کلیدواژهها (82/6 %) بود. وجود نویسندگان دکتری پرستاری ارتباط معنیداری با ارتقاء کیفیت مقالات داشت (0/001 P=). همچنین رشد کیفیت با گذر زمان ارتباط معنیداری داشت (001/P= 0).

بحث و نتیجهگیری: چکیده مقالات ماساژدرمانی انتشار یافته توسط پرستاران در بسیاری از موارد از کیفیت رضایت بخشی برخوردار نیست. اشکالات متعددی در نگارش وجود دارد. لذا تلاش برای کاهش این اشکالات به استفاده کاربردی این مقالات در مراقبتهای پرستاری کمک خواهد کرد.

.

واژه‌های کلیدی: پرستاری، طب مکمل، کیفیت چکیده مقالات، ماساژ درمانی.
متن کامل [PDF 603 kb]   (3222 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1393/9/10 | پذیرش: 1393/11/6 | انتشار: 1394/8/26XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 2 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها