:: دوره 1، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1393 ) ::
جلد 1 شماره 1 صفحات 9-17 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر اجرای کارگاه آموزشی مواجهه با مصدومین جنگ های نوین بر عملکرد پرستاران
نسرین بابایی ساری1، شهلا علیاری1، امیر حسین پیشگویی1، محمد جعفری2
1- دانشگاه علوم پزشکی اجا
2- مرکز پزشک هسته ای نوین
چکیده:   (16717 مشاهده)

مقدمه: رسالت مراکز درمانی نظامی در مواجهه با مصدومین آلودگی هسته ای به دلیل ایجاد حجم بالای ضایعات و صدمات دو چندان میباشد. لذا هدف این مطالعه بررسی تاثیر اجرای کارگاه آموزشی بر عملکرد پرستاران در مواجهه با مصدومین جنگ های نوین می باشد.

مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نیمه تجربی قبل و بعد می باشد. تعداد 72 نفر از پرستاران بیمارستان های منتخب نظامی شهر تهران در سال 1392 به روش نمونه های در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. جهت گروه آزمون، کارگاه آموزشی در خصوص نحوه مواجهه با مصدومین آلودگی هسته ای اجرا شد. در حالی که برای گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. میزان تاثیر کارگاه آموزشی در دو مرحله (قبل و دو هفته پس از آموزش) با استفاده از فهرست وارسی پژوهشگر ساخته ای حاوی 76 آیتم بررسی شد. روایی صوری و محتوایی فهرست وارسی توسط 10 نفر از اساتید و پایایی آن با استفاده از توافق نظر بین ارزیابان تعیین شد (0/9=r). همسانی درونی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد (0/9=&alpha;). داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 21 و با استفاده از آزمون های اسپیرمن، تی مستقل و تی زوجی تحلیل شد. P<0/05 معنی دار نظر گرفته شد.

یافته ها: میانگین و انحراف معیار سطح عملکرد در مرحله قبل از آموزش در گروه آزمون و کنترل به ترتیب 1/42±1/6 و 49/1±33/1 و در دو هفته پس از آموزش به ترتیب 1/37±73 /5 و 1/7±1/64 بود. آزمون آماری تی مستقل در مرحله پیش آزمون بین دو گروه در نمره عملکرد اختلاف معناداری را نشان نداد (05/P<0)، در حالی که در مرحله پس آزمون بین دو گروه اختلاف معنادار آماری وجود داشت (0/05). آزمون آمای تی زوجی در مرحله قبل و پس از مطاله، در هر گروه (آزمون و کنترل) اختلاف معناداری را نشان داد (0/05).

بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از اثربخش بودن اجرای کارگاه آموزشی بود. لذا توصیه میگردد، دوره های آموزشی مورد نیاز به طور مداوم و مستمر به صورت (علمی و عملی) تکرار گردند.

واژه‌های کلیدی: پرستار، عملکرد، حوادث هسته ای، مصدومین هسته ای
متن کامل [PDF 422 kb]   (2938 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1393/9/24 | پذیرش: 1393/9/24 | انتشار: 1393/9/24XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها