:: دوره 2، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 1 صفحات 1-5 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه دانش، نگرش و مهارت خود حفاظتی در جنگ های شیمیایی در دانشجویان پرستاری ارتش بر اساس شهر محل سکونت
سیمین تاج شریفی فر1، منیره عبادی1، آرمین زارعیان1
1- دانشکده پرستاری آجا
چکیده:   (17292 مشاهده)

مقدمه: بررسی تاریخ جنگ های بشر خصوصاً جنگ های اخیر، حکایت از آن دارد که بسیاری از کشورها به صورت پنهان و آشکار به سلاح های شیمیایی، میکروبی و هسته ای دسترسی دارند. در کشور ما، رژیم بعثی عراق 92 بار از گاز خردل به طور گسترده علیه ایرانیان استفاده کرد که هنوز هم شاهد عوارض دیررس آن در بین مصدومان شیمیایی هستیم. هدف از این مطالعه مقایسه دانش، نگرش و مهارت خود حفاظتی در جنگ های شیمیایی در دانشجویان جدیدالورود پرستاری ارتش بر اساس مرزی بودن و غیر مرزی بودن شهر محل سکونت می باشد.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است و بر روی 78 نفر از دانشجویان پرستاری ارتش که به روش سرشماری انتخاب شدند، در سال 1392 انجام گرفت. جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پژوهشگر ساخته استفاده شد. روایی ابزار به روش اعتبار محتوی و پایایی آن از طریق آزمون مجدد سنجیده شد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی- تحلیلی و با نرم افزار SPSS نسخه 20 تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین دانش در گروه مرزی 44/50 ± 37/29 و در غیر مرزی 30/46 ± 33/02 بود. میانگین مهارت در گروه مرزی 2/89 ± 44/37 و در غیر مرزی 2/54 ± 44/56 بود که آزمون آماری تی مستقل اختلاف معناداری در دو گروه از نظر دانش (P=0/62) و مهارت (P=0/76) نشان نداد؛ اما میانگین نگرش در گروه مرزی 9/76 ± 98/74 و در غیر مرزی 19/64 ± 106/84 بود که آزمون تی مستقل تفاوت آماری معنادار را در دو گروه نشان داد (P=0/049).

بحث و نتیجه گیری: عدم تفاوت آماری معنادار در دانش و مهارت در دو گروه مرزی و غیر مرزی را می توان به اطلاعات برگرفته از شبکه های اجتماعی و ارتباطات رسانه ای مربوط دانست. از طرفی عدم حضور در جنگ و تجربه نکردن آن، گذشت سالیان متمادی از جنگ تحمیلی و تفاوت نسل ها را از دیگر دلایل دانست. علت بالا بودن نگرش گروه غیر مرزی نسبت به گروه مرزی را میتوان به آموزش های رسمی و غیررسمی در سال های قبل از ورود به دانشگاه و به استرس و اضطراب سکونت در مناطق مرزی مربوط دانست.

واژه‌های کلیدی: دانش، غیر مرزی، مرزی، مهارت، نگرش
متن کامل [PDF 283 kb]   (2727 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1393/10/16 | پذیرش: 1394/1/2 | انتشار: 1394/2/3XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها