:: دوره 2، شماره 2 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 115-119 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مقایسه کارکرد جنسی زنان پرستار و زنان خانه دار
عزیزه علیزاده، فاطمه سلیمانی1، حدیث براتی2، مریم عزیزی3
1- ایران، تهران، بیمارستان تخصصی اعصاب و روان 505 نزاجا
2- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، گروه اپیدمیولوژی، آمار.
3- ایران، یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، گروه اپیدمیولوژی و آمار.
چکیده:   (13707 مشاهده)

مقدمه: کارکرد جنسی، بخشی از رفتار و زندگی انسان است و اختلال در آن میتواند بر جنبههای مختلف زندگی افراد بهویژه زنان که از اقشار حساس جامعه هستند، تأثیرگذار باشد. هدف از این پژوهش بررسی مقایسهای کارکرد جنسی زنان پرستار و خانهدار است.

مواد و روشها: مطالعه حاضر یک پژوهش علی مقایسهای است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان منتخب و نیز زنان خانهدار شمال شهر تهران در سال 1393 بود. نمونهگیری بهصورت در دسترس بود و حجم نمونه برای هر گروه 50 نفر و در نظر گرفته شد. جهت بررسی کارکرد جنسی از ابزار شاخص کارکرد جنسی زنان استفاده شد. برای مقایسه تفاوت میانگینها از آزمون t مستقل استفاده شد و دادهها با نرمافزار SPSS نسخه 18 تحلیل گردید.

یافتهها: یافتهها نشان داد بین کارکرد جنسی دو گروه پرستاران شاغل (54/64 ± 83/18) و زنان خانهدار (89/65 ± 34/14) از نظر آماری تفاوت معنیداری وجود ندارد. (38/0 p= , 7/0 t=).

بحث و نتیجهگیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، کارکرد جنسی زنان تحت تأثیر عوامل متعددی است که گاهی بهصورت متقابل عمل میکنند؛ بنابراین، در این پژوهش، محیط مشاغل پر استرس پرستاران عامل تفاوت کارکرد جنسی آنان با گروه زنان خانهدار نبوده است.

واژه‌های کلیدی: پرستاران، زنان خانه‌دار، کارکرد جنسی.
متن کامل [PDF 357 kb]   (2195 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1393/11/24 | پذیرش: 1394/9/30 | انتشار: 1394/9/30XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 2 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها