:: دوره 2، شماره 2 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 87-95 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر پرایم دستگاه دیالیز به روش گردش مجدد نرمال سالین بر میزان نسبت کسر اوره بیماران همودیالیزی
مهناز فرهادی1، فهیمه دادگری1، زهرا فارسی1 ، علی دادگری2
1- دانشکده پرستاری ارتش
2- دانشکده پرستاری و مامایی شاهرود
چکیده:   (15408 مشاهده)

مقدمه: دیالیز از راههای مهم درمان در بیماران مبتلا به نارسایی حاد و مزمن کلیوی است و از نسبت کسر اوره بهمنظور بررسی میزان برداشت مواد زائد تولید شده توسط دیالیز استفاده میگردد. این مطالعه بهمنظور تعیین تأثیر پرایم دستگاه همودیالیز به روش گردش مجدد نرمال سالین بر میزان نسبت کسر اوره بیماران همودیالیزی انجام گرفت.

مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده است که در بیمارستان 522 ارتش تبریز در آبان ماه سال 1393 انجام گردید. 44 بیمار همودیالیزی این مرکز به روش در دسترس انتخاب شدند و بهصورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تخصیص یافتند. در گروه آزمون دستگاه دیالیز به مدت یک ماه به روش گردش مجدد نرمال سالین و در گروه کنترل به روش روتین پرایم گردید. قبل و بعد از مداخله، نمونه خون جهت تعیین نیتروژن اوره خون و محاسبه شاخص نسبت کسر اوره گرفته شد. سپس دادهها با استفاده از آمار توصیفی – تحلیلی و با نرمافزار SPSS نسخه 20 تحلیل شدند.

یافتهها: میانگین نسبت کسر اوره در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله به ترتیب 6/23±58/45 و 6/24±69/04 بود که افزایش معناداری را بعد از مداخله نشان میداد (001/p< 0) و میانگین نسبت کسر اوره در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله به ترتیب برابر با 11/38±58/27 و 7/59±59/22 بود که نسبت به زمان قبل از مداخله تفاوت معناداری نداشت (753/p= 0).

بحث و نتیجهگیری: نتایج مطالعه نشاندهندهی این است که میتوان از روش پرایم دستگاه دیالیز به روش گردش مجدد نرمال سالین جهت افزایش شاخص نسبت کسر اوره استفاده کرد و با انجام یک دیالیز مناسب از بسیاری از عوارض پیشگیری کرده و با جلوگیری از بستری شدن مکرر ضمن صرفهجویی در هزینههای درمانی کشور، کیفیت زندگی بهتری را برای این بیماران فراهم نمود.

واژه‌های کلیدی: پرایم، گردش مجدد نرمال سالین، نسبت کسر اوره، همودیالیز.
متن کامل [PDF 618 kb]   (3513 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۳/۱۲/۲ | پذیرش: ۱۳۹۴/۲/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۴/۸/۲۶XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 2 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها