:: دوره 2، شماره 2 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 96-103 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی همبستگی بین مهارت های مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدرضا آهنچیان1، سید ناصر لطفی فاطمی2
1- دانشگاه فردوسی مشهد
2- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چکیده:   (14225 مشاهده)

مقدمه: مدیریت زمان یکی از مهمترین مهارتها در فعالیتهای یادگیری است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین مهارتهای مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل است.

مواد و روشها: این یک مطالعه توصیفی است که بر روی 187 نفر از دانشجویان رشتههای اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1393-1392 انجام شد. واحدهای مورد پژوهش به روش تصادفی خوشهای انتخاب گردیدند. تمام دانشجویان پرسشنامه مدیریت زمان شامل 66 سؤال را تکمیل نمودند. سپس ارتباط بین مهارتهای مدیریت زمان و میانگین تحصیلی دانشجویان بررسی گردید. دادههای پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل و با نرمافزار آماری spss نسخه 16 تحلیل شدند.

یافتهها: تحلیل دادهها نشان میدهد که رابطه معناداری بین مهارتهای مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان وجود ندارد (528/p= 0). همچنین آزمون تی مستقل تفاوت معناداری بین میانگین نمره مدیریت زمان در بین دو گروه دانشجویان دختر و پسر نشان نداد (245/p= 0).

بحث و نتیجهگیری: با وجود آنکه در این مطالعه پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحت تأثیر مهارتهای مدیریت زمان قرار نگرفته است، اما برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت زمان برای ارتقاء دانشجویان توصیه میگردد. زیرا مهارتهای مدیریت زمان در عملکرد تحصیلی بسیار مهم است.

واژه‌های کلیدی: اتاق عمل، پیشرفت تحصیلی، مدیریت زمان، هوشبری.
متن کامل [PDF 365 kb]   (2843 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۳/۱۲/۷ | پذیرش: ۱۳۹۴/۸/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۴/۸/۲۶XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 2 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها