:: دوره 2، شماره 3 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 143-149 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر کمپرس گرم بر احتباس ادراری پس از کاتتریسم قلبی در بیماران مرد بستری در بیمارستانهای منتخب نظامی
حمید سید النگی1، سیده اعظم سجادی1، زهرا فارسی1 ، اسماعیل محمد نژاد2
1- دانشکده پرستاری
2- کمیته تحقیقات دانشجویی
چکیده:   (11111 مشاهده)

مقدمه: با توجه به گسترش استفاده از روش کاتتریسم قلبی و عوارض ناشی از آن از قبیل احتباس ادراری، یافتن روشی امن و غیرتهاجمی در جهت رفع این عارضه ضروری میباشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر کمپرس گرم بر احتباس ادراری حاد ناشی از کاتتریسم قلبی در بیماران مرد بستری در بیمارستانهای نظامی میباشد.

مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 72 بیمار تحت کاتتریسم قلبی به روش نمونهگیری آسان در دسترس انتخاب و بهطور مساوی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. این مطالعه بر اساس اندازهگیری زمان رفع احتباس ادراری و شدت احتباس ادراری در دو بازه زمانی شامل قبل از انجام مداخله و پایان مداخله و بر اساس مقیاس بصری مدرج انجام شد و دادهها با استفاده از آمار توصیفی - تحلیلی و با نرمافزار SPSS نسخه 21 تحلیل شدند.

یافتهها: نتایج این مطالعه اختلاف معنیداری در شدت بروز احتباس ادراری در گروه کمپرس گرم، قبل و بعد از مداخله نشان داد در حالی که در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله اختلاف معنیداری دیده نشد. همچنین مقایسه زمان رفع احتباس ادراری در گروههای مورد مطالعه نشانگر تأثیر مثبت مداخله کمپرس گرم در آزمون بود (P<0/005).

بحث و نتیجهگیری: با توجه به نتایج مثبت کمپرس گرم در کاهش شدت احتباس ادراری و رفع سریعتر احتباس ادراری، میتوان از روش گذاشتن کمپرس گرم قبل از اقدام به سونداژ در ناحیه فوق عانه استفاده نمود.

واژه‌های کلیدی: احتباس ادراری، پرستاری، کاتتریسم قلبی، کمپرس گرم.
متن کامل [PDF 366 kb]   (7914 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۱/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۴/۲/۱ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۰XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 3 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها