:: دوره 2، شماره 3 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 182-190 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر آرام سازی بنسون بر سطح اضطراب آشکار بیماران کاندید عمل جراحی قلب باز
مهدی مالمیر1، فاطمه تیموری1، سید امیر حسین پیشگوئی1، پرویز دباغی1
1- دانشگاه علوم پزشکی آجا
چکیده:   (14668 مشاهده)

مقدمه: یکی از مشکلات رایج بیماران تحت عمل جراحی قلب باز، اضطراب میباشد که میتواند پیامدهای نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آرام سازی بنسون بر سطح اضطراب آشکار بیماران کاندید عمل جراحی قلب باز انجام گرفت.

مواد و روشها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی است که بر روی 90 بیمار کاندید عمل جراحی قلب باز بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی آجا در شهر تهران در سال 1393 انجام شده است. واحدهای مورد پژوهش به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد اضطراب آشکار اشپیل برگر بود؛ که در دو گروه کنترل و آزمون عصر روز قبل از عمل جراحی و پس از آموزش آرام سازی بنسون در گروه مداخله، صبح روز عمل در هر دو گروه نیم ساعت قبل از عمل، اضطراب بیماران را ارزیابی نمود. تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزار SPSS نسخه 21 با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای کای اسکوئر، تی زوجی و تی مستقل) انجام شد.

یافتهها: میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش 55/82 سال بود که 55/6 %مرد و 82/2 %متأهل بودند. میانگین نمره اضطراب قبل از مداخله در گروه آزمون 4/43±34/35 و در گروه کنترل 5/20±35/26 بود (P=0/374) که پس از مداخله در گروه آزمون به 2/74±26/73 کاهش ولی در گروه کنترل به 4/85±50/91 افزایش یافت (‌P=0/001). مقایسه نمره اضطراب دو گروه آزمون و کنترل پس از مداخله حاکی از این بود که این دو گروه اختلاف معنی&zwj;داری با یکدیگر داشتند (‌P<0/05).

بحث و نتیجهگیری: بر اساس نتایج این پژوهش، آرام سازی بنسون به طور معناداری موجب کاهش سطح اضطراب آشکار بیماران کاندید عمل جراحی قلب باز شده و پیشنهاد میشود که پرستاران از این روش به عنوان یکی از روشهای طب مکمل و غیردارویی برای کاهش سطح اضطراب بیماران کاندید عمل جراحی قلب باز استفاده نمایند.

واژه‌های کلیدی: آرام سازی، اضطراب، جراحی قلب باز.
متن کامل [PDF 412 kb]   (4527 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۴/۲/۲ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 3 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها