:: دوره 2، شماره 4 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 4 صفحات 221-228 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضع سواد رسانه ای و نگرش درباره مصرف خودسرانه مکمل های لاغری در دانشجویان دختر خوابگاهی
مهناز صلحی1، هانیه جورمند2، محمدرضا گوهری3
1- دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت، گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت.
2- دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت .
3- دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت، گروه آمار زیستی.
چکیده:   (13843 مشاهده)

مقدمه: مصرف خودسرانه مکملهای لاغری افرایش یافته است. تبلیغات رسانهها در این زمینه نقش مهمی دارند.

هدف: هدف این مطالعه تعیین وضع سواد رسانهای و نگرش درباره مصرف خودسرانه مکملهای لاغری در دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی 98 دانشجوی ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران با روش تخصیص تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته نگرش درباره مصرف خودسرانه قرص لاغری و سواد رسانهای و دو پرسشنامه استاندار ترس از تصویر بدن (BICI) و عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) بود. دادهها از طریق پرسشنامه همراه با مصاحبه تکمیلی گردآوری و در نرمافزار spss نسخه 16 با استفاده از آزمونهای توصیفی (تعداد، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آزمونهای تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن، کای دو و دقیق فیشر) تجزیه و تحلیل شد.

یافتهها: نگرش و ابعاد سواد رسانهای (آگاهی، تفکر انتقادی و تجزیه تحلیل رسانهای) دانشجویان مورد بررسی متوسط بود. میان نمرات نگرش با آگاهی مدیریت رسانهای، تفکر انتقادی و تجزیه تحلیل همبستگی مثبت به مقادیر r=0/99، r=0/71 و r=0/57 (در هر سه مورد p=0/0001) مشاهده شد. دانشجویان مقاطع بالاتر از نمره نگرش، عزت نفس، آگاهی مدیریت رسانهای، تفکر انتقادی و تجزیه و تحلیل بیشتر و از نمره ترس از تصویر بدن کمتر، برخوردار بودند.

بحث و نتیجهگیری: وضع نگرش، سواد رسانهای، ترس از تصویر بدن و عزت نفس در دانشجویان مورد بررسی متوسط است و انجام مداخلات ارتقایی در این زمینه پیشنهاد میشود.

واژه‌های کلیدی: سواد رسانه‌ای، دانشجویان دختر، مصرف خودسرانه، مکمل لاغری، نگرش.
متن کامل [PDF 383 kb]   (2317 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1394/2/8 | پذیرش: 1394/10/22 | انتشار: 1394/12/18
فهرست منابع
1. Azizi F, Asgari s, Hedayati M. [Evaluation of potentially harmful stimulant found in Chinese internal marketing herbal weight- loss supplements]. Ann inter MED shahid beheshti University of Medical Sciences Research magazine. 2012;35:209-14
2. Amiri R. [Health Literacy book Research] 2009. Available from: www.csr.ir
3. Nasiri B. [Measurig in Acquisition of Media Literacy skills in japan and Canada] 2013. Available from: www.SID.ir
4. Primack BA, Gold MA, Land SR, Fine MJ. Association of cigarette smoking and media literacy about smoking among adolescents. J Adolesc Health. 2006;39:465-72. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16982379 [PubMed]
5. Brown JD. Media literacy has potential to improve adolescents\\\\\\\' health. J Adolesc Health. 2006;39:459-60. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16982377 [PubMed]
6. Zareii pur M, Movahed A. [Role of Mass Communication in Improvement Media Literacy Society] 2009. Available from: www.csr.ir
7. Babaii rad B. [Media Literacy & Human Development Improvement] 2008. Available from: www.csr.ir.
8. Khazir Z, Dehdarii T. [Attitude of female medical students towards cosmetic surgery and its relation with body image] 2013. Available from: http//rjms.tums.ac.ir
9. Henderson-King D, Henderson-King E. Acceptance of cosmetic surgery: scale development and validation. Body Image. 2005;2:137-49. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18089182 [PubMed]
10. Tiggemann M, Rüütel E. A cross-cultural comparison of body dissatisfaction in Estonian and Australian young adults and its relationship with media exposure. Journal of Cross-Cultural Psychology. 2001;32:736-42.
11. Frost L. Doing bodies differently? Gender, youth, appearance and damage. Journal of Youth Studies. 2003;6:53-70.
12. Gimlin D. Cosmetic surgery: Beauty as commodity. Qualitative Sociology. 2000;23:77-98.
13. Tarzii. [Aerobic (karate) Exercise and Slf-esteem in Shamefaced Female Student ]. Tehran: ALL Zahra University 2003.
14. Fodor EM, Wick DP, Hartsen KM. The power motive and affective response to assertiveness. Journal of Research in Personality. 2006;40:598-610.
15. Haddad Z. Assesment of media literacy in students of high school and university in Tehran. Journal of Research in Personality. 2012:52-74.
16. Ghadakzadeh S, Ghazipour A, Khajeddin N, Karimian N, Borhani M. Body Image Concern Inventory (BICI) for identifying patients with BDD seeking rhinoplasty: using a Persian (Farsi) version. Aesthetic Plast Surg. 2011;35:989-94. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21491168 [PubMed]
17. Tavasoli G, modiri F. [Womaen tend to cosmetic surgery]. WOMENS STUDIES. 2012;10:61-82
18. Solhi M, Abasi H, Hazavehei M, Roshanaei G. [Effect of educational intervention on empowerment of high school student in prevention of smoking]. RJMS. 2014;21 52-63
19. Mahdavi. [Effect of Educational intervention for impowerment high school student self esteem] 2003. Available from: www.SID.ir.
20. Fathi Ashtiani A. sociological -assessment Test of psyche-health. Bessat pub. 1388.
21. Van Vonderen KE, Kinnally W. Media effects on body image: Examining media exposure in the broader context of internal and other social factors. American Communication Journal. 2012;14:41-57.
22. McVey GL, Kirsh G, Maker D, Walker KS, Mullane J, Laliberte M, et al. Promoting positive body image among university students: A collaborative pilot study. Body Image. 2010;7:200-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20227934 [PubMed]
23. Ashrafi-rizi H, Khorasgani ZG, Zarmehr F, Kazempour Z. A survey on rate of media literacy among Isfahan University of Medical Sciences’ students using Iranian media literacy questionnaire. Journal of education and health promotion. 2014;3.XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 4 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها