:: دوره 2، شماره 2 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 78-86 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر اجرای برنامه ی مدیریت ریسک بر مهارت آماده سازی الکترولیت های تغلیظ شده توسط کارکنان پرستاری بخش های اورژانس مراکز درمانی آجا
آزاده قربان زاده1، نسرین جعفری گلستان1، شهلا علیاری1، آرمین زارعیان1
1- دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری
چکیده:   (15032 مشاهده)

مقدمه: دارو درمانی بهخصوص داروهای تزریقی یکی از موقعیتهای پیچیده و پرخطر در فرآیندهای بالینی است که پرستاران با آن مواجه هستند. مدیریت ریسک، یکی از روشهای پیشنهاد شده برای شناسایی و پیشگیری از حوادث نامطلوب ناشی از خطاهای دارویی است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر اجرای برنامه مدیریت ریسک بر مهارت آماده سازی الکترولیتهای تغلیظ شده توسط کارکنان پرستاری بخش اورژانس میباشد.

مواد و روشها: در این مطالعه تجربی که در سال 1393 انجام پذیرفت، 50 پرستار و بهیار شاغل در بخشهای اورژانس که در فرآیند دارو درمانی شرکت داشتند، به روش سرشماری انتخاب شدند، سپس در دو گروه آزمون و کنترل بهطور تصادفی قرار گرفتند. گروه کنترل، برنامه روتین بیمارستان را دریافت نمود و برای گروه آزمون، برنامه مدیریت ریسک اجرا شد. مهارت آماده سازی الکترولیتهای تغلیظ شده بهوسیله مشاهدهای محقق ساخته که روایی و پایایی آن تائید شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. دادهها در دو مرحله قبل و بعد از مداخله جمعآوری شد و با نرمافزار SPSS نسخه 21 و آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها: میانگین و انحراف معیار نمرات مهارت پرستاران در آمادهسازی الکترولیتهای تغلیظ شده، قبل از مداخله در گروه آزمون و کنترل به ترتیب 2/306±16/96 و 2/057‌‌±17/17 و در دو هفته بعد از اجرای برنامه مدیریت ریسک به ترتیب 1/845±27/27 و 2/817±17/25 بود. در مرحله پیش آزمون، آزمون آماری تی مستقل، تفاوت معناداری را در نمره مهارت پرستاران بین دو گروه نشان نداد (05/P>0). در حالی که در مرحله پس آزمون، تفاوت معناداری در نمره مهارت پرستاران بین دو گروه آزمون و کنترل وجود داشت (001/P<0). آزمون تی زوجی، در مرحله قبل و بعد از مداخله، در گروه آزمون اختلاف معناداری را نشان داد (001/P<0).

بحث و نتیجهگیری: نتایج حاکی از مؤثر بودن اجرای برنامهی مدیریت ریسک بر مهارت آمادهسازی الکترولیتهای تغلیظ شده بود. اجرای برنامهی مدیریت ریسک بهعنوان راهکاری برای ارتقاء مهارت آمادهسازی الکترولیتهای تغلیظ شده در پرستاران توصیه میشود.

واژه‌های کلیدی: الکترولیت‌ها، اورژانس، پرستاران، مدیریت ریسک.
متن کامل [PDF 390 kb]   (1929 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۲/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۴/۸/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۴/۸/۲۴XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 2 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها