:: دوره 2، شماره 4 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 4 صفحات 191-196 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت سلامت عمومی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا
نادیا سلطانی
دانشگاه علوم پزشکی آجا، مرکز مشاوره.
چکیده:   (13864 مشاهده)

مقدمه: یکی از مؤلفههای مهم در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان سلامت عمومی آنهاست. دانشجویان نیروی انسانی برگزیده و سازندگان فردای کشور هستند و سنجش وضعیت سلامت جسمی و روانی آنها و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقاء و بهبود آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت عمومی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام شد.

مواد و روشها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام شد. جامعه مورد پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی 94-1393 بودند. با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس 135 نفر به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده «پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ» (GHQ-28) بود. برای تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS نسخه 16 و روشهای توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون t استودنت مستقل استفاده شد.

یافتهها: میانگین و انحراف معیار نمره سلامت عمومی دانشجویان 13/33±18/73 بود. نتایج به دست آمده از آزمون t تک نمونهای حاکی از سلامت عمومی دانشجویان بود. با استفاده از آزمون t مستقل بین سلامت عمومی دختران و پسران تفاوتی مشاهده نشد (0/05‌>P). همچنین با استفاده از روش بازآزمایی، پایایی ابزار 0/89 برآورد شد.

بحث و نتیجهگیری: به منظور حفظ و ارتقاء هر چه بیشتر سلامت عمومی دانشجویان، بر غربالگریهای دورهای جهت تشخیص و مداخلات به موقع تأکید میشود.

واژه‌های کلیدی: اختلالات روانشناختی، دانشجویان پرستاری، سلامت عمومی.
متن کامل [PDF 406 kb]   (2128 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/2/18 | پذیرش: 1394/9/14 | انتشار: 1394/12/18
فهرست منابع
1. Ansari H, Bahrami L, Akbarzade L, Bkhasani N. [Assessment of general health and some related factors among students of Zahedan University of medical sciences in 2007]. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2007:295-304. [SID]
2. Zare N, Daneshpajooh F, Amini M, Razeghi M, Fallahzadeh M. [The relationship between self-esteem, general health and academic achievement students of Shiraz University of medical sciences]. Iranian Journal of Education in Medical Sciences. 2007:59-67. [Hompage]
3. Dastjerdi R, Khazaei K. [Survey of the general health of the newly admitted students of Birajand Medical Sciences University in 2002]. Journal of BirJand University of Medical Sciences. 2003:34-8. [SID]
4. Mohammad Beigi A, Mohammad Salehi N, Ghamari F, Salehi B. [Depression symptoms prevalence, general health status and its risk factors in dormitory students of Arak University 2008]. Arak University Journal. 2009:105-12. [Hompage]
5. Zeighami M, Pour Bahaadini Zarandi N. [The relationship between academic achievement and student’s general health and coping styles: A study on nursing, midwifery and health students of Islamic Azad University- Kerman Branch]. Strides in Development of medical Education. 2011:41-8. [Hompage]
6. Shariati M, Kaffashi A, Ghaleh Bandy M, Fateh A, Ebadi M. [Mental health in medical students of the Iran University of Medical Sciences (IUMS)]. Payesh Journal. 2002:37-9. [SID]
7. Narimani A, Akbarzadeh M, Hamzeh M. [Evaluation of general health in medical students of AJA University of medical sciences 2009]. Journal of Army University of Medical Sciences of the I-R-Iran. 2010:49-55. [SID]
8. Goldberg DP, Gater R, Sartorius N, Ustun TB, Piccinelli M, Gureje O, et al. The validity of two versions of the GHQ in the WHO study of mental illness in general health care. Psychol Med. 1997;27:191-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9122299 [PubMed]
9. Assadi SM, Nakhaei MR, Najafi F, Fazel S. Mental health in three generations of Iranian medical students and doctors. A cross-sectional study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2007;42:57-60. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17080322 [PubMed]
10. Noorbala A, Mohammad K. The validation of general health questionnaire-28 as a psychiatric screening tool. Hakim Research Journal. 2009;11:47-53. [Article]
11. Taghavi M. [Reliability and validity of mental health questionnaire (GHQ)]. Ravanshenasi Journal. 2001:381-98.
12. Tabrizi Zade M, Yasin Ardakani M, Rostam zade P, Zare M. [Evaluation of Mental Health Of medical and Dental students of Shahid sadoghi University of Medical sciences]. Gamhaye Tose Amuzeshe Pezeshki. 2012:23-32.
13. Hashemi H, Noroozi K. [Mental health in students in Qazvin University of Medical Sciences]. Payesh. 2004;3:145-520. [SID]
14. Abbasi A, Kamkar A, Zade Bagheri G, Anbari A. [The Examination of student’s mental health in Yasuj University of Medical Sciences and health Service]. Teb va Tazkieh. 2001;10:34-8.
15. Hosseyni S, Musavi M. [Mental health status of newly admitted students of Mazandaran University of Medical Sciences in 1999-2000 academic year]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2000;10:23-32.
16. Bahreynian A, Ghasemi Borumand M. [Mental health in resident students of two dormitory of Shahid Beheshti University of Medical Sciences]. Teb va Tazkieh. 2002;14:65-75.XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 4 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها