:: دوره 4، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) ::
جلد 4 شماره 2 صفحات 87-94 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط حمایت اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی همسران جانبازان تحت استرس پس از سانحه
حمید حجتی1، عباس عبادی2، کوروش زارع1، گلبهار اخوند زاده3، الوستانی جواد4، عصمت نوحی5
1- ایران، علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گروه پرستاری.
2- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دانشکده پرستاری، گروه داخلی -جراحی.
3- ایران، علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گروه سلامت جامعه
4- ایران، علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول ،دانشکده پرستاری.
5- دکترای پرستاری، ایران، کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، گروه داخلی -جراحی.
چکیده:   (6385 مشاهده)
مقدمه: استرسهای جنگ موجب مشکلات شدیدی در فرد میشود که تجارب منفی و مشکلات زندگی این استرسها را تشدید میکند و اطرافیان و اعضای خانواده بیماران را نیز دچار مشکلاتی میکند که حمایتهای اجتماعی میتوان موجب افزایش سازگاری در همسران شود.
هدف: این مطالعه با هدف ارتباط حمایت اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی همسران جانبازان تحت استرس پس از سانحه انجام گرفت.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی همبستگی بر روی 79 نفر از همسران جانبازان شهر علیآباد کتول با روش مبتنی بر هدف در سال 1394 انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی بود. نتایج بعد جمعآوری توسط نرمافزار آماری spss نسخه 16 توسط آمار توصیفی (جدول، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (رگرسیون خطی) آنالیز شد.
یافتهها: میانگین نمره حمایت اجتماعی 7/3‌‌±25/19 و کیفیت زندگی 8/12±56/48 بود که آزمون آماری، ارتباط معنیداری را بین حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی نشان داد (00/0=P). همچنین بعد جسمانی کیفیت زندگی 2/8 ±28/92 و بعد روانی کیفیت زندگی 4/‌‌6±27/75 به دست آمد.
بحث و نتیجهگیری: نتایج نشان داد با افزایش حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی همسران جانبازان افرایش پیدا میکند. حمایت اجتماعی از همسران جانبازان موجب ارتقاء سلامت روان، احساس خوب بودن و بهبود کیفیت زندگی میشود. حمایتهای اجتماعی موجب افزایش قدرت سازگاری و مقابله با مشکلات و فشارهای زندگی میشود.
واژه‌های کلیدی: استرس پس از سانحه، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، همسران جانبازان.
متن کامل [PDF 305 kb]   (648 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۴/۲/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۳
فهرست منابع
1. Kazemi AS, Banijamali SA, Ahadi H, Farrokhi N. Evaluation of effectiveness of training cognitive behavioral strategies in the secondary traumatic stress disorder (STSD) symptoms and psychological problems among devotees' wives with chronic PTSD due to war. Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Branch. 2012;22(2):122-9.
2. Radfar S, Jazayeri S, Tahereh S, Haghani H, Habibi M, Anvari S. Comparison study of memory status in war-PTSD veterans with depression and non- veterans depressed patients. Tehran Univ Med J. 2012;62(12):787-92.
3. Dohrenwend BP, Turner JB, Turse NA, Adams BG, Koenen KC, Marshall R. The psychological risks of Vietnam for U.S. veterans: a revisit with new data and methods. Science. 2006;313(5789):979-82. DOI: 10.1126/science.1128944 PMID: 16917066 [DOI] [PubMed]
4. Connell MA, Omole O, Subramaney U, Olorunju S. Post traumatic stress disorder and resilience in veterans who served in the South African border war. Afr J Psychiatry (Johannesbg). 2013;16(6). DOI: DOI: 10.4314/ajpsy.v16i6.55 PMID: 24173633 [DOI] [PubMed]
5. Bras M, Milunovic V, Boban M, Brajkovic L, Benkovic V, Dordevic V, et al. Quality of life in Croatian Homeland war (1991-1995) veterans who suffer from post-traumatic stress disorder and chronic pain. Health Qual Life Outcomes. 2011;9:56. DOI: 10.1186/1477-7525-9-56 PMID: 21798076 [DOI] [PubMed]
6. Zhou J, Nagarkatti P, Zhong Y, Ginsberg JP, Singh NP, Zhang J, et al. Dysregulation in microRNA expression is associated with alterations in immune functions in combat veterans with post-traumatic stress disorder. PLoS One. 2014;9(4):e94075. DOI: 10.1371/journal.pone.0094075 PMID: 24759737 [DOI] [PubMed]
7. Bahrainis A, Borhani H. Mental health in group of war veterans and their spouses in Qom. J Pajouhesh. 2003;27(4):305-12.
8. Klaric M, Franciskovic T, Obrdalj EC, Petric D, Britvic D, Zovko N. Psychiatric and health impact of primary and secondary traumatization in wives of veterans with posttraumatic stress disorder. Psychiatr Danub. 2012;24(3):280-6. PMID: 23013633 [PubMed]
9. Hayes J, Wakefield B, Andresen EM, Scherrer J, Traylor L, Wiegmann P, et al. Identification of domains and measures for assessment battery to examine well-being of spouses of OIF/OEF veterans with PTSD. J Rehabil Res Dev. 2010;47(9):825-40. PMID: 21174248 [PubMed]
10. Ray SL, Vanstone M. The impact of PTSD on veterans' family relationships: an interpretative phenomenological inquiry. Int J Nurs Stud. 2009;46(6):838-47. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2009.01.002 PMID: 19201406 [DOI] [PubMed]
11. Ahmadi KB, Reshadatjou M, Karami GR, Anisi J. Vicarious ptsd in sardasht chemical warfare victims'wives. J Behav Sci. 2009;3(3):195-9.
12. Manteghi A, Hebrani P, Samari A, Heydari A. Level of expressed emotion, depression and caregiver burden in wives of veterans admitted in psychiatric ward and their relationship with readmissions. J Fundam Ment Health. 2010;12(1):410-9.
13. Tsai J, Harpaz-Rotem I, Pietrzak RH, Southwick SM. The role of coping, resilience, and social support in mediating the relation between PTSD and social functioning in veterans returning from Iraq and Afghanistan. Psychiatry. 2012;75(2):135-49. DOI: 10.1521/psyc.2012.75.2.135 PMID: 22642433 [DOI] [PubMed]
14. McCormack L. Civilian Women at War: Psychological Impact Decades After the Vietnam War. J Loss Trauma. 2009;14(6):447-58. DOI: 10.1080/15325020902925209 [DOI]
15. Franciskovic T, Stevanovic A, Jelusic I, Roganovic B, Klaric M, Grkovic J. Secondary traumatization of wives of war veterans with posttraumatic stress disorder. Croat Med J. 2007;48(2):177-84. PMID: 17436382 [PubMed]
16. Klaric M, Franciskovic T, Pernar M, Nembic Moro I, Milicevic R, Cerni Obrdalj E, et al. Caregiver burden and burnout in partners of war veterans with post-traumatic stress disorder. Coll Antropol. 2010;34 Suppl 1:15-21. PMID: 20402290 [PubMed]
17. Mohseni M, Farnia M, Taghva A, Dehghan Manshadi Z, Rezaei Fard A. Comparison of quality of life, depression, stress, anxiety and family structure in veteran's families with post-traumatic stress disorder (PTSD) patients and normal families. IJWPH. 2014;6(5):297-314.
18. Lyons MA. Living with post-traumatic stress disorder: the wives'/female partners' perspective. J Adv Nurs. 2001;34(1):69-77. PMID: 11430608 [PubMed]
19. Montazeri A, Gashtasbi A, Vahdaninia M. [The short form health survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version]. Payesh 2006;5(1):49-56.
20. Jafari H, Lahsaeizadeh S, Jafari P, Karimi M. Quality of life in thalassemia major: reliability and validity of the Persian version of the SF-36 questionnaire. J Postgrad Med. 2008;54(4):273-5. PMID: 18953145 [PubMed]
21. Shyu YI, Tang WR, Liang J, Weng LJ. Psychometric testing of the social support survey on a Taiwanese sample. Nurs Res. 2006;55(6):411-7. PMID: 17133148 [PubMed]
22. Najafy M, mohammadyfar M, Dabiri S, Erfani N, Kamary A. The Comparison of the quality of life of the war veterans families with/without Post traumatic Stress Disorder. IJWPH. 2011;3(3):27-35.
23. Bravo-Mehmedbasic A, Kucukalic A, Kulenovic AD, Suljic E. Impact of chronic Posttraumatic Stress Disorder on the Quality of life of war survivors. Psychiatr Danub. 2010;22(3):430-5. PMID: 20856187 [PubMed]
24. Delpisheh A, Mansourian M, Babakhani A, Bahamin G, Bidel Z, Behzadifar M. Province Comparison of general health between veterans and their spouses in Ilam. IJWPH. 2013;6(1):5-27.
25. Caska CM, Renshaw KD. Perceived burden in spouses of National Guard/Reserve service members deployed during Operations Enduring and Iraqi Freedom. J Anxiety Disord. 2011;25(3):346-51. DOI: 10.1016/j.janxdis.2010.10.008 PMID: 21112182 [DOI] [PubMed]
26. Erbes CR, Meis LA, Polusny MA, Arbisi PA. Psychiatric distress among spouses of National Guard soldiers prior to combat deployment. Ment Health Fam Med. 2012;9(3):161-9. PMID: 23997822 [PubMed]
27. Hafezian A. Pregnancy outcomes status of wives of veterans with mental disorders in Mazandaran IJWPH. 2011;3(4):59-65.
28. Mansfield AJ, Williams J, Hourani LL, Babeu LA. Measurement invariance of posttraumatic stress disorder symptoms among U.S. military personnel. J Trauma Stress. 2010;23(1):91-9. DOI: 10.1002/jts.20492 PMID: 20135678 [DOI] [PubMed]
29. Kirby AC, Beckham JC, Calhoun PS, Roberts ST, Taft CT, Elbogen EB, et al. An examination of general aggression and intimate partner violence in women with posttraumatic stress disorder. Violence Vict. 2012;27(5):777-92. PMID: 23155726 [PubMed]
30. Friedman MJ. Acknowledging the psychiatric cost of war. N Engl J Med. 2004;351(1):75-7. DOI: 10.1056/NEJMe048129 PMID: 15229311 [DOI] [PubMed]
31. Peraica T, Vidovic A, Petrovic ZK, Kozaric-Kovacic D. Quality of life of Croatian veterans' wives and veterans with posttraumatic stress disorder. Health Qual Life Outcomes. 2014;12:136. DOI: 10.1186/s12955-014-0136-x PMID: 25209006 [DOI] [PubMed]
32. Naderi A, Sedighi S, Roshanaei G, Ahmadpanah M, Rostampour F, Asadi Z. Quality of Life of the Spouses of War Related Amputees of Hamedan City, Iran. Iran J War Public Health. 2016;8(3):157-63.
33. Saleh SA. Investigating the Association Between Social Support and Social Health Among Psychiatric Veterans’ Wives in Tehran. Q J Soc Work. 2014;3(1):34-43.
34. Hojjati H, Ebadi A, Akhoondzadeh G, Zarea K, Sirati M, Heravi M, et al. Sleep Quality in Spouses of War Veterans with Post-Traumatic Stress: A Qualitative Study. Mil Car Sci. 2017;4(1):1-9.
35. Sirati Nir M, Ebadi A, Fallahi Khoshknab M, Tavallae A. Spiritual experiences of war veterans who suffer from combat-related post-traumatic stress disorder: a qualitative study. J Relig Health. 2013;52(3):719-29. DOI: 10.1007/s10943-012-9629-2 PMID: 22739811 [DOI] [PubMed]XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها