Close

Logo

مجله علوم مراقبتی نظامی

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
دکتر فروزان آتش زاده شوریده
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکf_atashzadehsbmu.ac.ir
رشته تحصیلیپرستاری
پست سازمانیعضو هیئت تحریریه
محل خدمتدانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آخرین بروزرسانی1397/1/19

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: