مجله علوم مراقبتی نظامی- اهداف و زمینه‌ها
هدف و حوزه فعالیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هدف و حوزه فعالیت:

نشریه علوم مراقبتی نظامی نشریه ای در سطح ملی است که با هدف ارائه ی آخرین دستاوردهای علمی در مباحث مختلف علوم مراقبتی نظامی به منظور بهبود مراقبت از کارکنان پایور و خانواده های آنان و کارکنان وظیفه، همچنین ارتقاء سطح دانش پژوهشگران در مباحث تخصص به صورت چاپی و الکترونیک انتشار می یابد. این نشریه مقالات رسیده در حوزه های زیر را مورد داوری تخصصی (Peer Review) قرار می دهد.

1.پرستاری نظامی  

2.پزشکی نظامی  

3.بهداشت نظامی 

4.مراقبت در بحران

5.مراقبت اورژانس

6- توانبخشی نظامی 

7- آموزش پرستاری نظامی

 8- آموزش پزشکی نظامی

9- بهداشت روان

10- و سایر حیطه های مرتبط

انتشار مقالات پژوهشی اصیل (Original Article)،  مرور نظامند (Systematic Review)، مرور روایتی (Narrative Review)، مقالات کوتاه (Short Articles)، گزارش موردی (Case Report) و نامه به سردبیر (Letter to Editor) در حوزه عملکرد این نشریه می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم مراقبتی نظامی:
http://mcs.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب