[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) ::
جلد 8 شماره 3 صفحات 229-218 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر بازی اتاق فرار بر آمادگی دانشجویان کارشناسی پرستاری آجا در مواجهه با بیوتروریسم
مریم بهشتی فر1 ، سید امیر حسین پیشگویی* 2، سیمین تاج شریفی فر3 ، امیر خوشوقتی4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- دکترای تخصصی پرستاری، دانشیار، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
3- دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت‌ها، استادیار، گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
4- پزشک، دکترای تخصصی علوم تشریح، استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشکده طب هوا فضا و زیرسطحی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
چکیده:   (362 مشاهده)
مقدمه: آموزش کافی و مؤثر دانشجویان پرستاری در برابر حملات بیوتروریستی، از موضوعات مهمی که میتواند تأثیر بسزایی در آمادگی آنان در آینده بهعنوان بزرگترین و مهمترین گروه ارائهدهنده خدمات سلامت داشته باشد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر بازی اتاق فرار بر آمادگی دانشجویان کارشناسی پرستاری آجا در مواجهه با بیوتروریسم انجام شده است.
مواد و روشها: پژوهش حاضر، یک مطالعه مداخلهای و از نوع نیمه تجربی است که بر روی 61 نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری آجا در سال 1399 انجام شد. مشارکت کنندگان به روش در دسترس انتخاب و به صورت غیرتصادفی در دو گروه بازی اتاق فرار آموزشی و سخنرانی قرار گرفتند. تأثیر آموزش، بعد از انجام مداخله بررسی شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساختهی اندازهگیری میزان دانش، نگرش و چک لیست سنجش عملکرد در آمادگی مواجهه با بیوتروریسم بود که روایی و پایایی آن تائید شد. دادهها در نرمافزار SPSS نسخه 22 با استفاده از آزمونهای توصیفی و استنباطی با سطح معناداری کمتر از 005 تحلیل شد.
یافتهها: بین میزان دانش، نگرش و عملکرد دو گروه در زمینه آمادگی، قبل از مداخله تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/05P>). پس از مداخله، میزان دانش، نگرش و عملکرد گروه سخنرانی در زمینه آمادگی به طور معنادار کمتر از گروه آموزش مبتنی بر بازی اتاق فرار بود (0/05P<).
بحث و نتیجهگیری: نتیجه حاصل از این مطالعه نشان میدهد، دانشجویان کارشناسی پرستاری گروه آموزش مبتنی بر بازی اتاق فرار، به طور معناداری آمادگی بالاتری نسبت به گروه سخنرانی داشتهاند. در نتیجه از این روش نوین آموزشی میتوان به منظور آمادگی بهتر و بیشتر دانشجویان پرستاری و پرستاران در مواجهه با بیوتروریسم استفاده نمود.
واژه‌های کلیدی: آموزش، آمادگی، اتاق فرار، بیوتروریسم، دانشجویان پرستاری
متن کامل [PDF 523 kb]   (127 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش پرستاری
دریافت: 1400/3/19 | پذیرش: 1400/4/14 | انتشار: 1400/10/10
فهرست منابع
1. Karami A. Passive defense in new warfare, impact of novel technologies. Nurse and Physician Within War. 2013; 21 &22: 37- 42. (Persian)
2. Babai Sari N, Aliyari SH, Pishgooie S A H, Jafari M. A survey on the effect of educational workshops of encountering the casualties of the modern wars on performance of nurse. Military Caring Sciences. 2014; 1 (1): 9- 17. (Persian) [DOI]
3. Yarmohammadian MH, Nasr-Isfahani M, Anbari E. Assessment of preparedness and response of teaching hospitals of Isfahan, Iran, to chemical, biological, radiological, and nuclear incidents. Health Inf Manage. 2016; 12(6): 777- 84. (Persian)
4. Hamzepour S. Surveying knowledge and performance of basij medical community members of west azerbaijan in response to the biological events in 2016- 2017: A short report. J Rafsanjan Univ Med ci. 2019; 17 (10): 975-84. (Persian)
5. Irannejad B, Safarabadi M, Jadidi A. Survey of biological incidents preparedness of hospitals in markazi province in 2016. J Mil Med. 2017; 19 (2): 169-75. (Persian)
6. Hamzehpour S, Khajehnasiri N. Effect of education on knowledge and attitude regarding bioterrorism. Iranian Journal of emergency medicine. 2014; 2 (2): 76- 81. (Persian)
7. Rebmann T, Mohr LB. Bioterrorism knowledge and educational participation of nurses in missouri. J Contin Educ Nurs. 2010; 41(2): 67-76. [DOI] [PubMed]
8. Gorji HA, Niknam N, Aghaei N, Yaghoubi T. An assessment of knowledge and attitude of Iranian nurses towards bioterrorism. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2017; 19(11): e61036. [DOI]
9. Afzali M. Roll of nurses in bioterrorism. EBNESINA. 2010; 12 (4): 39-45. (Persian)
10. Seyedi R, Sharififar ST, Zareiyan A. Comparison of the effect of lecture and simulation teaching methods on nursing students, knowledge, in personal protection against biological agents of viral hemorrhagic fevers. Military Caring Sciences Journal. 2017; 3 (4). 213-20. (Persian) [DOI]
11. Kermansaravi F, Navidian A, Imani M. Nursing students’ views toward quality of theoretical and clinical nursing education: A qualitative study. JMED. 2013; 7(4): 28-40. (Persian)
12. Sajadi Hezaveh M, Khosravi S. Determining novice nurses` experiences in professional preparation: A content analysis. Journal of Nursing Education. 2014; 3 (2):1-11. (Persian)
13. Aghamohammadi M, Barzegar M, Tayebi Arasteh F, Molavi Vardanjani M. The effect of bioterrorism education through holding a workshop and offering a manual on the knowledge of nursing students. IJEC. 2017; 1 (3): 66- 73. (Persian)
14. Asgari P, Mahmoudi M, Bahramnezhad F., Rafiei F, Khajeh Goodari M. Comparison of the effect of three methods of education (Inquirybased bedside education and routine approach to clinical education) on critical care nursing students clinical learning. Strides in Development of Medical Education, 2016; 13(2): 133-41. (Persian)
15. Hassanpour Dehkordi A, Masoudi R. Effect of application of context based learning (CBL) and traditional learning on the behavior, attitude, learning and critical thinking of nursing students, integration of theory and practice. Educational Development of Jundishapur. 2015; 6 (3): 198- 205. (Persian)
16. Amiri F, Pishgooie S A H, Aliyari SH, Habibi H. A Comparative study on the effect of game and speech training on nurses’ learning and reminder of emergency trailer drugs in selected military hospitals. Military Caring Sciences Journal. 2019; 6 (2): 8-15. (Persian) [DOI]
17. Shakour M, Haghani F, Shokri T, Bahramian H. The effect of game method on students' satisfaction and achievement in anatomy course. Journal of Isfahan Medical School. 2013; 31(244): 1038-47. (Persian)
18. Makri A, Vlachopoulos D, Martina R A. Digital escape rooms as innovative pedagogical tools in education: A systematic literature review. Sustainability. 2021; 13(8): 45- 87. [DOI]
19. Birgani Nia M, Eslami K, Arjmand R, Izadpanah M, Yazdani Nejad H. Design, implementation and evaluation of peer educational escape room games to improve the knowledge and skills of paramedical students of Ahvaz Jundishapur University of medical science. Educational Development of Jundishapur. 2019; 10 (3): 262-70. (Persian)
20. Fotaris P, Mastoras T. Escape rooms for learning: A systematic review. InProceedings of the European Conference on Games Based Learning. 2019: 235-43.
21. Pejmankhah SH, Pejmankhah SH, Mirhaghi A. Effect of bioterrorism training through lecture and educational pamphlet on knowledge of medical staff in hospitals of Iranshahr, Iran in 2010. Health System ReseaRrch. 2012; 8(7): 1255- 62. (Persian)
22. Abdi A, Aliyari SH, Pishgooie S A H, Seyyed Mazhari M, Nazari S M R. The impact of basic life support teaching program using concept mapping method on meaningful learning in nursing students of Aja. Military Caring Sciences. 2017; 3 (4): 233- 41. (Persian) [DOI]
23. 23. Gomez-Urquiza JL, Gómez-Salgado J, Albendín-García L, Correa-Rodríguez M, González-Jiménez E, Cañadas-De la Fuente GA. The Impact on nursing students' opinions and motivation of using a “nursing escape room’ as a teaching game: A descriptive study. Nurse Educ Today. 2019; 72: 73-6. [DOI] [PubMed]
24. 24. Niknam Sarabi H, Farsi Z, Pishgooie S A H. The effect of flat angle on patient comfort after sheet removal after femoral angiography in patients referred to a selected military hospital. Military Caring Sciences. 2020; 7(3): 215- 24. (Persian) [DOI]
25. 25. Eukel H N, Frenzel J E, Cernusca D. Educational gaming for pharmacy students – design and evaluation of a diabetes-themed escape room. Am J Pharm Educ. 2017; 81 (7): 1- 5. [DOI] [PubMed]
26. 26. Aghaei N, Bagheri Nesami M. Bioterrorism education effect on knowledge and attitudes of nurses. J Emerg Trauma Shock. 2013; 6(2): 78- 82. [DOI] [PubMed]
27. 27. Hasanian M, Karami N, Molavi Vardanjani M, Tapak L. The effect of nurses' virtual learning on knowledge and practice of observing x-ray protection principles. Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2020; 28 (1): 46-56. (Persian) [DOI]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Beheshtifar M, Pishgooie S A H, Sharififar S T, Khoshvaghti A. Evaluation of the Effect of Gaming Based Education Themed Escape Room on Preparedness of Aja Undergraduate Nursing Students in Dealing with Bioterrorism. MCS. 2021; 8 (3) :218-229
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-471-fa.html

بهشتی فر مریم، پیشگویی سید امیر حسین، شریفی فر سیمین تاج، خوشوقتی امیر. بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر بازی اتاق فرار بر آمادگی دانشجویان کارشناسی پرستاری آجا در مواجهه با بیوتروریسم. علوم مراقبتی نظامی. 1400; 8 (3) :229-218

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-471-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4419