[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) ::
جلد 8 شماره 3 صفحات 273-264 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر آرام سازی به روش جاکوبسون بر شادکامی مراقبین خانوادگی بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان منتخب نظامی
فرزانه راوش1 ، سیده اعظم سجادی* 2، زهرا فارسی3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- دکترای تخصصی پرستاری، استادیار، گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
3- دکترای تخصصی پرستاری (آموزش داخلی - جراحی)، استاد تمام، گروه پرستاری بهداشت جامعه، معاون پژوهش، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
چکیده:   (323 مشاهده)
مقدمه: مراقبت از بیماران تحت همودیالیز، با تحمیل بار مراقبت بر مراقبین خانوادگی، منجر به کاهش شادکامی آنان میشود.
هدف: این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آرام سازی به روش جاکوبسون بر شادکامی مراقبین خانوادگی بیماران تحت همودیالیز انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و دارای گروه کنترل میباشد. جامعه آماری شامل مراقبین خانوادگی مراجعه کننده به یک بیمارستان منتخب نظامی در شهر تهران در سال 1400-1399 بود که تعداد 70 نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار، پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس شادکامی آکسفورد بود. برای گروه مداخله تکنیک آرام سازی به صورت روزانه 30 تا 45 دقیقه به مدت 30 روز سه بار در هفته اجرا شد. میزان شادکامی مراقبین قبل، دو هفته و یک ماه بعد از مداخله سنجیده شد. دادهها با نرمافزار آماری SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد. سطح معنیداری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
یافتهها: میانگین شادکامی قبل از مداخله در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 6/26±35/31 و 5/41±36/35 بود که تفاوت آماری معنیداری نداشت (0/47=P)، اما دو هفته بعد از مداخله به 9/96±40/41 و 5/54±59/36 و یک ماه بعد به 6/90±46/19 و 5/31±36/47 رسید که اختلاف معنیداری بین دو گروه مشاهده شد (001/0P<). در مقایسهی درون گروهی نیز در گروه مداخله تفاوت معنیدار بود به گونهای که میزان شادکامی افزایش یافت (0/001P<)، اما در گروه کنترل بین سه زمان تفاوت معنیداری وجود نداشت (0/30=P).
بحث و نتیجهگیری: یکی از روشهای مؤثر در ارتقای شادکامی مراقبین خانوادگی بیماران تحت همودیالیز تکنیک آرام سازی به روش جاکوبسون است که استفاده از آن در خانوادهی این بیماران توصیه میگردد.
واژه‌های کلیدی: آرام سازی، شادکامی، مراقب خانوادگی، همودیالیز
متن کامل [PDF 498 kb]   (140 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری داخلی - جراحی
دریافت: 1400/5/13 | پذیرش: 1400/6/5 | انتشار: 1400/10/10
فهرست منابع
1. Webster AC, Nagler EV, Morton RL, Masson P. Chronic kidney disease. The lancet. 2017; 389(10075): 1238-52. [DOI] [PubMed]
2. Hill NR, Fatoba ST, Oke JL, Hirst JA, O’Callaghan CA, Lasserson DS, et al. Global prevalence of chronic kidney disease–a systematic review and meta-analysis. PloS one. 2016; 11(7): e0158765. [DOI] [PubMed]
3. Peipert JD, Bentler PM, Klicko K, Hays RD. Psychometric properties of the kidney disease quality of life 36-item short-form survey (KDQOL-36) in the United States. Am J Kidney Dis. 2018; 71(4): 461-8. [DOI] [PubMed]
4. Mirzaei S, Javadi M, Eftekhari A, Hatami M, Hemayati R. Efficacy of application of eutectic mixture of local anesthetics and lidocaine spray in pain management of arteriovenous fistula cannulation in hemodialysis patients. J Renal Inj Prev. 2017; 6(4): 269-74. [DOI]
5. Sajadi SA, Ebadi A, Moradian ST. Quality of life among family caregivers of patients on hemodialysis and its relevant factors: A systematic review. Int J Community Based Nurs Midwifery. 2017; 5(3): 206-18. (Persian) [DOI]
6. 6. Robinson BM, Akizawa T, Jager KJ, Kerr PG, Saran R, Pisoni RL. Factors affecting outcomes in patients reaching end-stage kidney disease worldwide: Differences in access to renal replacement therapy, modality use, and haemodialysis practices. The Lancet. 2016; 388(10041): 294-306. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30448-2. [DOI]
7. Sajadi S A, Ebadi A, Moradian ST, Akbari R. Designing and validation of health-related quality of life inventory for family caregivers of hemodialysis patients. Int J Community Based Nurs Midwifery. 2020; 8(2): 164-76. [DOI] [PubMed]
8. Jafari H, Ebrahimi A, Aghaei A, Khatony A. The relationship between care burden and quality of life in caregivers of hemodialysis patients. BMC Nephrol. 2018; 19(1): 321. [DOI] [PubMed]
9. Monaro S, Stewart G, Gullick J. A ‘lost life’: Coming to terms with haemodialysis. J Clin Nurs. 2014; 23(21-22): 3262-73. [DOI]
10. Pedersen BK, Saltin B. Exercise as medicine–evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases. Scand J Med Sci Sports. 2015; 25: 1-72. [DOI] [PubMed]
11. Dunbar SB, Clark PC, Stamp KD, Reilly CM, Gary RA, Higgins M, et al. Family partnership and education interventions to reduce dietary sodium by patients with heart failure differ by family functioning. Heart & Lung. 2016; 45(4): 311-18. [DOI] [PubMed]
12. Mashayekhi F, Pilevarzadeh M, Rafati F. The assessment of caregiver burden in caregivers of hemodialysis patients. Mater Sociomed. 2015; 27(5): 333-36. [DOI] [PubMed]
13. Mehrabi Y, Ghazavi Z, Shahgholian N. Effect of fordyce's happiness program on stress, anxiety, and depression among the patients undergoing hemodialysis. Iran J Nurs Midwifery Res. 2017; 22(3): 190-4. [DOI] [PubMed]
14. Farmahini Farahani M, Purfarzad Z, Sajadi M, Saeedi M. The effect of progressive muscle relaxation on happiness in nursing students. Complementary Medicine Journal. 2016; 6(2): 1461-69. (Persian)
15. Moeini B, Babamiri M, Mohammadi Y, Barati M, Rashidi S. Relationship between happiness and mental health status among high school female students: A descriptive–analytic study. Nurs Midwifery J. 2017; 14(11): 942-51. (Persian)
16. Ebadi A, Sajadi S A, Moradian S T, Akbari R. Suspended life pattern: A qualitative study on personal life among family caregivers of hemodialysis patients in Iran. Int Q Community Health Educ. 2018; 38(4): 225-32. [DOI] [PubMed]
17. Zargarani F, Kamkar M Z, Maghsoudlou A. The effect of progressive muscle relaxation technique on the quality of sleep and fatigue in patients with multiple sclerosis. Nursing And Midwifery Journal. 2018; 15(12): 911-20. (Persian)
18. Margi P, Rashmika M, Rutu P, Nisha P, Vrutta P, Linus K, et al. A study to assess effectiveness of jacobson progressive relaxation technique on sleep quality among elderly in selected old-age home of kheda district. Medico Legal Update. 2020; 20(3): 144-7. [DOI]
19. Teimouri F, Pishgooie S A H, Malmir M, Rajai N. The effect of benson relaxation on physiological criteria in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Complementary Medicine Journal. 2019; 9(3): 3812-23. (Persian)
20. Fahimi K, Abbasi A, Zahedi M, Amanpour F, Gilani M, Ebrahimi H. Investigation of the effect of multimedia education on anxiety before and after surgery in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care. 2018; 26(3): 144-7. (Persian) [DOI]
21. Ferre Grau C, Casado MS, Cid Buera D, LLeixa Fortuno M, Monteso Curto P, Berenguer Poblet M. Caring for family caregivers: An analysis of a family-centered intervention. Rev Esc Enferm USP. 2014; 48: 87-94. [DOI] [PubMed]
22. Abbasi A, Asayesh H, Rahmani H, Shariati A, Hosseini S, Rouhi G. The burden on cargivers from hemodialysis patients and related factors. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery. 2011; 8(1): 26-33. (Persian)
23. Hassanpour Dehkordi A, Jalali A. Effect of progressive muscle relaxation on the fatigue and quality of life among Iranian aging persons. Acta Med Iran. 2016; 54(7): 430-6. (Persian) [DOI]
24. Dastyar N, Mashayekhi F, Rafati F. Caregiving burden in hemodialysis patients’ caregivers in Kerman Province: A descriptive-analytical study. J Jiroft Univ Med Sci. 2020; 7(1): 323-31. (Persian)
25. Ghazavi Z, Mardany Z, Pahlavanzadeh S. Effect of happiness educational program of Fordyce on the level of nurses’ happiness. Journal of Health and Care. 2017; 19(3): 117-24. (Persian)
26. Argyle M, Lu L. The happiness of extraverts. Personality and Individual Differences. 1990; 11(10): 1011-17. [DOI]
27. Alipoor A, Noorbala A. A preliminary evaluation of the validity and reliability of the oxford happiness questionnaire in students in the universities of Tehran. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 1999; 5(1): 55-66. (Persian)
28. Shareh H, Robati Z. Effect of cognitive-behavioral group therapy on pain self-efficacy, fatigue, life expectancy and depression in patients with multiple sclerosis: A randomized controlled clinical trial. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2021; 26(4): 418-31. [DOI]
29. Mousavi M, Hatami M, Nouryghasemabadi R. The evaluation of effect of acceptance and commitment therapy on fatigue and anxiety in patients with breast cancer. Research in Medicine. 2017; 41(3): 189-98. (Persian)
30. Manning K, Kauffman BY, Rogers AH, Garey L, Zvolensky MJ. Fatigue severity and fatigue sensitivity: Relations to anxiety, depression, pain catastrophizing, and pain severity among adults with severe fatigue and chronic low back pain. Behav Med. 2020: 1-9. [DOI] [PubMed]
31. Alfahadi A, Habib SS, Alharbi K, Alturki D, Alshamrani F, Bashir S. Assessment of fatigue severity and neurocognitive functions in the real setting of Ramadan in patients with type 2 diabetes mellitus. Heliyon. 2020; 6(5): e03997. [DOI] [PubMed]
32. khodabakhshi koolaee A, Zahmatkesh M, Barzeghar Khezri R. The effect of relaxation and instrumental music by Arnd Stein on quality of sleep and happiness among ageing women. Journal of Torbat Heydaryeh. 2018; 5 (4): 46-53. (Persian)
33. Boryri T, Navidian A, Marghzari N. Comparison of the effect of muscle relaxation and guided imagery on happiness and fear of childbirth in primiparous women admitted to health care centers. IJWHR. 2019; 7(4): 490-95. [DOI]
34. Bostani S, Rambod M, Irani PS, Torabizadeh C. Comparing the effect of progressive muscle relaxation exercise and support group therapy on the happiness of nursing students: A randomized clinical trial study. International Journal of Africa Nursing Sciences. 2020; 13: 1-6.
35. 35. Sadeghimoghaddam S, Alavi M, Mehrabi T, Bankpoor Fard A. The effect of two methods of relaxation and prayer therapy on anxiety and hope in patients with coronary artery disease: A quasi-experimental study. Iran J Nurs Midwifery Res. 2019; 24(2): 102-7. [DOI] [PubMed]
36. Kashani F, Babaee S, Bahrami M, Valiani M. The effects of relaxation on reducing depression, anxiety and stress in women who underwent mastectomy for breast cancer. Iran J Nurs Midwifery Res. 2012; 17(1): 30-3. [DOI]
37. Moradipour S, Soleimani MA, Sheikhi MR, Sharif SP. Examining the effect of benson’s relaxation technique on hope among patients with breast cancer. IJPN. 2018; 6(3):10-7. (Persian)
38. Munoz RT, Hoppes S, Hellman CM, Brunk KL, Bragg JE, Cummins C. The effects of mindfulness meditation on hope and stress. Research on Social Work Practice. 2018; 28(6): 696-707. [DOI]
39. Gobec S, Travis F. Effects of maharishi yoga asanas on mood states, happiness, and experiences during meditation. Int J Yoga. 2018; 11(1): 66-71. [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: 263.1399.REC.AJAUMS.I


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ravash F, Sajadi S A, Farsi Z. The Effect of Jacobson Relaxation on the Happiness of Family Caregivers of Hemodialysis Patients. MCS. 2021; 8 (3) :264-273
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-486-fa.html

راوش فرزانه، سجادی سیده اعظم، فارسی زهرا. بررسی تأثیر آرام سازی به روش جاکوبسون بر شادکامی مراقبین خانوادگی بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان منتخب نظامی. علوم مراقبتی نظامی. 1400; 8 (3) :273-264

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-486-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4419