[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) ::
جلد 8 شماره 3 صفحات 287-274 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تأثیر استفاده از ماساژ پشت با دست و حوله گرم بر دردهای عضلانی و عملکرد ریوی بیماران تحت جراحی قلب باز بستری در بیمارستان منتخب نظامی در شیراز
مرضیه زارع1 ، فاطمه کلروزی* 2، مریم نظام زاده3 ، آرمین زارعیان4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- دکترای تخصصی پرستاری، گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
3- کارشناس ارشد پرستاری، مربی، گروه پرستاری ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
4- دکترای تخصصی آموزش پرستاری، دانشیار، گروه بهداشت، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
چکیده:   (375 مشاهده)
مقدمه: مدیریت درد و ارتقاء عملکرد ریوی از مهمترین اهداف مراقبتی در بیماران پس از جراحی قلب محسوب میشوند و باید در اولویت برنامه مراقبتی قرار گیرند.
هدف: این مطالعه با هدف تعیین تأثیر استفاده از ماساژ و حوله گرم بر درد و عملکرد ریوی بیماران تحت جراحی قلب باز انجام شد.
مواد و روشها: جامعه پژوهش این مطالعهی کارآزمایی بالینی، تمام بیماران تحت جراحی قلب باز در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای منتخب آجا در شهر شیراز در نیمهی دوم سال 1399 بودند. 90 بیمار به روش در دسترس انتخاب شد و به صورت تصادفی بلوکی به سه گروه گرما درمانی، ماساژ درمانی و کنترل تخصیص یافتند. برای انجام مداخله در گروه گرما درمانی، از حوله 42 درجه و برای گروه ماساژ درمانی، از ماساژ استروک در ناحیهی پشت بیمار در روزهای دوم تا چهارم بعد از عمل استفاده شد. جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، مقیاس دیداری سنجش درد و نتایج اسپیرومتری انگیزشی استفاده شد. دادهها با نرمافزار SPSS نسخهی 21 تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنیداری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
یافتهها: در این مطالعه، میانگین شدت درد و عملکرد ریوی قبل از مداخله (روز دوم) در سه گروه تفاوت معنیداری نداشت (0/05P>)، اما در روزهای سوم و چهارم در گروههای ماساژ درمانی (0/001P<) و گرما درمانی (0/001P<) تغییر یافت و ماساژ درمانی اثربخشی بیشتری در کاهش شدت درد داشت.
بحث و نتیجهگیری: استفاده از ماساژ پشت با دست و حوله گرم بر دردهای عضلانی و عملکرد ریوی بیماران تحت جراحی قلب باز تاثیر داشت و باعث کاهش درد و ارتقای عملکرد ریوی بیماران میشود. ولی در این مطالعه مشخص شد اثربخشی ماساژ با دست بهتر بوده است. لذا، توصیه میشود پرستاران شاغل در بخشهای ویژه در مراقبت از بیماران جراحی قلب باز، از این دو روش با تاکید بیشتر بر ماساژ با دست استفاده نمایند.
واژه‌های کلیدی: درد، ریه، گرما درمانی، ماساژ درمانی
متن کامل [PDF 742 kb]   (133 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/6/17 | پذیرش: 1400/8/12 | انتشار: 1400/10/10
فهرست منابع
1. Gimpel D, Fisher R, Khan Z, McCormack DJ. Primary care management of chest pain after coronary artery bypass surgery. Bmj. 2019; 365: 1303. [DOI] [PubMed]
2. Yang J D, Sun Q, Guo X-G, Zhou G-B, Liu X, Luo B, et al. Right atrial dual-loop reentrant tachycardia after cardiac surgery: prevalence, electrophysiological characteristics, and ablation outcomes. Heart rhythm. 2018; 15(8): 1148-57. [DOI]
3. Paryad E, Balaafkandah A, Ghanbari A. Factors predicting daily and instrumental living activities in obese and overweight patients after coronary artery bypass graft surgery. The Horizon of Medical Sciences. 2019; 26(1): 2-13. (Persian) ‎ [DOI]
4. Gholipour M, Salari A, Dolatpanah A. Evaluation of the incidence of peri-stent myocardial infarction and determining predictive risk factors in patients undergoing elective angioplasty referring to heshmat hospital in rasht. Revista Publicando. 2018; 516 (2): 352-71. (Persian)
5. Jacobs JP, Mayer Jr JE, Pasquali SK, Hill KD, Overman DM, Louis JDS, et al. The society of thoracic surgeons congenital heart surgery database: 2018 update on outcomes and quality. Ann Thorac Surg. 2018; 105(3): 680-9. [DOI] [PubMed]
6. Sammartino G, Ehrenfest D, Carile F, Tia M, Bucci P. Prevention of hemorrhagic complications after dental extractions into open heart surgery patients under anticoagulant therapy: The use of leukocyte-and platelet-rich fibrin. Oral Implantol. 2011; 37(6): 681-90. [DOI]
7. Regitz-Zagrosek V, Roos-Hesselink JW, Bauersachs J, Blomström-Lundqvist C, Cifkova R, De Bonis M, et al. 2018 ESC guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy: the task force for the management of cardiovascular diseases during pregnancy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. 2018; 39(34): 3165-241. [DOI] [PubMed]
8. Karanfil EOT, Møller AM. Preoperative inspiratory muscle training prevents pulmonary complications after cardiac surgery–a systematic review. Dan Med J. 2018;65(3): A5450. [DOI]
9. 9. Krishna SN, Chauhan S, Bhoi D, Kaushal B, Hasija S, Sangdup T, et al. Bilateral erector spinae plane block for acute post-surgical pain in adult cardiac surgical patients: A randomized controlled trial. Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia. 2019; 33(2):368-75. [DOI] [PubMed]
10. 10. Cogan J, Ouimette M-F, Vargas-Schaffer G, Yegin Z, Deschamps A, Denault A. Patient attitudes and beliefs regarding pain medication after cardiac surgery: Barriers to adequate pain management. Pain Management Nursing. 2014; 15(3): 574-9. [DOI] [PubMed]
11. Naseri M. Effect of foot reflexology massage on pain in patients undergoing coronary bypass surgery. Anesthesiology and Pain. 2015; 6(2): 42-9. (Persian)
12. Hashemzadeh K, Dehdilani M, Gol MK. Effects of foot reflexology on post-sternotomy hemodynamic status and pain in patients undergoing coronary artery bypass graft: A randomized clinical trial. Surgery. 2019; 5: 6. (Persian)
13. Bai J, Hsu L, Tang Y, Dijk M V. Validation of the COMFORT behavior scale and the FLACC scale for pain assessment in Chinese children after cardiac surgery. Pain manag nurs. 2012;13(1):18-26. [DOI] [PubMed]
14. Kelkar KV. Post-operative pulmonary complications after non-cardiothoracic surgery. Indian J Anaesth. 2015; 59(9): 599.605. [DOI] [PubMed]
15. 15. Saffari NHN, Nasiri E, Mousavinasab SN, Ghafari R, Soleimani A, Esmaeili R. Frequency rate of atelectasis in patients following coronary artery bypass graft and its associated factors at Mazandaran Heart Center in 2013-2014. Global Journal of Health Science. 2015;7(7):97. (Persian) [DOI] [PubMed]
16. Mehta Y, Vats M, Kumar SK, Singh S, Khurana P, Trehan N. Prevention of postoperative atelectasis in the post-cardiac surgical patient with poor left ventricular Function: A Study of the efficacy of bi-Level positive airway pressure. J Lung Pulm Respir Res. 2017; 4(1):3–9. [DOI]
17. Fahimi K, Abbasi A, Zahedi M, Amanpour F, Gilani M, Ebrahimi H. Investigation of the effect of multimedia education on anxiety before and after surgery in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care. 2018; 26(3): 137-44. (Persian) [DOI]
18. Pourmovahed Z, Zare Zardini H, Vahidi A, Jafari Tadi E. The effect of inhalation aromatherapy on anxiety level of the patients before coronary artery bypass graft surgery (CABG). Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2016; 15(6): 551-62. (Persian)
19. Petrofsky J, Berk L, Bains G, Khowailed IA, Hui T, Granado M, et al. Moist heat or dry heat for delayed onset muscle soreness. Journal of clinical medicine research. 2013; 5(6): 416-25. [PubMed] [Google Scholar]
20. Boitor M, Martorella G, Maheu C, Laizner AM, Gélinas C. Effects of massage in reducing the pain and anxiety of the cardiac surgery critically ill-a randomized controlled trial. Pain Med. 2018; 19(12): 2556-69. [DOI]
21. Martorella G, Boitor M, Michaud C, Gélinas C. Feasibility and acceptability of hand massage therapy for pain management of postoperative cardiac surgery patients in the intensive care unit. Heart Lung. 2014; 43(5): 437-44. [DOI] [PubMed]
22. Field TM. Massage therapy effects. American Psychologist. 1998;53(12):1270.
23. 23. Boitor M, Martorella G, Arbour C, Michaud C, Gélinas C. Evaluation of the preliminary effectiveness of hand massage therapy on postoperative pain of adults in the intensive care unit after cardiac surgery: A pilot randomized controlled trial. Pain Manag Nurs. 2015; 16(3): 354-66. [DOI] [PubMed]
24. Miladinia M, Pishgooie S A H, Aliyari S, Nouri EM. The comparison of the effect of two complementary medicine methods (music therapy and massage therapy) on postoperative acute pain after abdominal surgery: A randomized clinical trial study. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2017; 19(6): e14974. (Persian) [DOI]
25. Mirtajadini H, Kalroozi F, Pishgooie S A H. Shiatsu massage and the pain intensity of venipuncture in patients undergoing hemodialysis. MCS journal. 2016; 3(1): 27-33. (Persian) [DOI]
26. Wilkinson SM, Love SB, Westcombe AM, Gambles MA, Burgess CC, Cargill A, et al. Effectiveness of aromatherapy massage in the management of anxiety and depression in patients with cancer: A multicenter randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2007; 25(5) :532-9. [DOI] [PubMed]
27. Raffo A, Baiamonte I, Nardo N, Paoletti F. Internal quality and antioxidants content of cold-stored red sweet peppers as affected by polyethylene bag packaging and hot water treatment. European Food Research and Technology. 2007; 225(3-4): 395-405. [DOI]
28. Lotfi H, Ebrahimiatri A, Hashemijavaheri S, Norouzi k. Comparison of two aquatic exercise therapy protocols on disability and pain in the middle-aged men with chronic low back pain. journal of anesthesiology and pain. 2015; 6(1): 64-73. (Persian)
29. Malanga GA, Yan N, Stark J. Mechanisms and efficacy of heat and cold therapies for musculoskeletal injury. Postgrad med. 2015; 127(1): 57-65. [DOI] [PubMed]
30. Nadler SF, Steiner DJ, Erasala GN, Hengehold DA, Hinkle RT, Goodale MB, et al. Continuous low-level heat wrap therapy provides more efficacy than Ibuprofen and acetaminophen for acute low back pain. Spine (Phila Pa 1976).. 2002; 27(10): 1012-7. [DOI] [PubMed]
31. 31. Kettenmann B, Wille C, Lurie-Luke E, Walter D, Kobal G. Impact of continuous low level heatwrap therapy in acute low back pain patients: Subjective and objective measurements. Clin J pain. 2007; 23(8): 663-8. [DOI] [PubMed]
32. 32. Yıldırım N, Filiz Ulusoy M, Bodur H. The effect of heat application on pain, stiffness, physical function and quality of life in patients with knee osteoarthritis. J clin nurs. 2010; 19(7‐8): 1113-20. [DOI] [PubMed]
33. Nurcan Ç, Karadag M. Superficial Heat and Cold Applications in the Treatment of Knee Osteoarthritis. Osteoarthritis-Progress in Basic Research and Treatment In Tech. 2015:249-64. [DOI]
34. Khoshtarash M, Ghanbari A, Yegane MR, Kazemnejhad E, Rezasoltani P. Effects of foot reflexology on pain and physiological parameters after cesarean section. Koomesh. 2012; 14(1): 109-16. (Persian)
35. Nasiri M, Fayazi S, Jamshidifar F, SheikhZayeri R. Effect of reciting" Allah" word on requirement for analgesic after coronary artery bypass graft surgery: A short report. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2014; 13(6): 561-8. (Persian)
36. Vaezi A A, Bamakan M H M. Investigating the effect of endotracheal tube cuff pressure on sore throat, hoarseness and cough in patients with coronary artery bypass surgery. World Family Medicine Journal/Middle East Journal of Family Medicine. 2017; 7(10): 40-5. [DOI]
37. Turkmen H, Oran NT. Massage and heat application on labor pain and comfort: A quasi-randomized controlled experimental study. Explore. 2020;11(2):8-14. [DOI]
38. Zahedifard T, Firozi M. Assessment of the articles related to primary dysmenorrhea in dimension of menstrual pain assessment tools. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2016; 19(4): 17-27. (Persian)
39. 39. Alikhani S, Kalroozi F, Nezamzaeh M, Pishgooie S A H. The effect of cold compress on pain intensity due to arterial sheath removal in patients undergoing coronary angioplasty in selected military hospitals. Military Caring Sciences Journal. 2020; 7(3): 225-33. (Persian) [DOI]
40. Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing: Wolters kluwer india Pvt Ltd; 2018.
41. 41. Rigi F, Feizi A, Amirian Z, Nasdri M, Salehi S. Effect of foot reflexology massage on pain in patients undergoing coronary bypass surgery. Journal of Anesthesiology and Pain. 2015; 5(4): 42-9.
42. Mohammadalieha J, Falah A. The effects of foot reflexology massage on incisional pain in abdominal and chest surgery patients admitted to intensive care units. Avicenna Journal of Phytomedicine. 2015; 5.
43. Nerbass FB, Feltrim MIZ, Souza SAd, Ykeda DS, Lorenzi-Filho G. Effects of massage therapy on sleep quality after coronary artery bypass graft surgery. Clinics (Sao Paulo). 2010; 65(11): 1105-10. [DOI] [PubMed]
44. Braun LA, Stanguts C, Casanelia L, Spitzer O, Paul E, Vardaxis NJ, et al. Massage therapy for cardiac surgery patients--a randomized trial. J Thorac Cardiovasc surg. 2012; 144(6): 1453-9. e1. [DOI] [PubMed]
45. Vaziri F, Farahmand M, Samsami A, Forouhari S, Hadianfard M, Sayadi M. The effects of warm perineum compress during the second phase of labor on first-birth outcomes. Modern Care Journal. 2014; 11(1): 28-36. (Persian)
46. Mazloum S, Tasavori M, Froutan R. Effect local heating on severity pain caused by intravenous cannulation in patients with overweight. Journal of Urmia Nursing And midwifery. 2017; 15(5): 349-56. (Persian)
47. Miozzo AP, Stein C, Bozzetto CB, Plentz RDM. Massage therapy reduces pain and anxiety after cardiac surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Clinical Trials and Regulatory Science in Cardiology. 2016; 23: 1-8. [DOI]
48. 48. Majidnia M, Nooreddini A, Jouybari L, Yazarlou P, Talebi Z. Comparison of the effect of three methods of massage, hot compress and normal perineal care on perceived stress and the severity of labor pain in first-born mothers. Journal of Health and Care. 2020; 22(1): 44-52. [DOI]
49. Azami H, Rezaei M, Samadzadeh S. Short-term effect of foot massage on the values of arterial oxygen saturation in neurosurgical patients admitted to ICU. Journal of paramedical sciences & rehabilitation. 2015; 4(2): 50-9. [DOI]
50. Bostanikhalesi Z, Abdinzadeh M, Yaghubi Y. The effect of massage on arterial blood oxygen saturation in infants with respiratory distress syndrome. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2012;18(1):6-12. [DOI]
51. Kazerani H, Rafiei M. Comparing of the effect of reflexive and stroke massages on physiologic indices in patients with MI. Complementary Medicine Journal. 2013; 2(4): 279-90.
52. Mohammadian B, Mohammadpour A, Nematollahi MR, Jamiati E. The effects of local heat therapy in the posterior part of chest on physiologic parameters in the patients with acute coronary syndrome: A randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. SJKUMS. 2017; 22(1): 72-81.
53. Xu X, Wang H-y, Zhang Z-W, Han H, Wang Y. Effect of massage therapy on pulmonary functions of pediatric asthma: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. European Journal of Integrative Medicine. 2016; 8(2): 98-105. [DOI]
54. Polastri M, Clini EM, Nava S, Ambrosino N. Manual massage therapy for patients with COPD: A Scoping Review. Medicina. 2019; 55(5): 151. [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: 005.1400.REC.AJAUMS.IR
Clinical trials code: IRCT20201203049582N1


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zare M, Kalroozi F, Nezamzadeh M, Zareiyan A. Comparison of The Effect of Using Back Massage with Hand and Warm Towel on Muscle Pain and Pulmonary Function of Patients Undergoing Open Heart Surgery Hospitalized in Selected Military Hospital in Shiraz. MCS. 2021; 8 (3) :274-287
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-494-fa.html

زارع مرضیه، کلروزی فاطمه، نظام زاده مریم، زارعیان آرمین. مقایسه تأثیر استفاده از ماساژ پشت با دست و حوله گرم بر دردهای عضلانی و عملکرد ریوی بیماران تحت جراحی قلب باز بستری در بیمارستان منتخب نظامی در شیراز. علوم مراقبتی نظامی. 1400; 8 (3) :287-274

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-494-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4419