:: دوره 2، شماره 3 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 180-173 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی و اجرای برنامه آموزش به مددجویان بستری در بخش ویژه قلب : یک مطالعه مقدماتی
شهلا علیاری1 ، مهدی جعفری* 2، آرمین زارعیان2 ، فهیمه دادگری3
1- استادیار، ارتش
2- ارتش
3- مربی
چکیده:   (15250 مشاهده)

مقدمه: پرستاران که بیش از 70 درصد اعضای تیم بهداشتی و درمانی را تشکیل میدهند، نقش ارزندهای در آموزش به مددجویان دارند لذا هدف از این مطالعه، طراحی برنامه آموزش به مددجویان بستری در بخش ویژه قلب و بررسی تأثیر بکارگیری آن در یک مطالعه مقدماتی بر عملکرد آموزشی پرستاران شاغل در بخش ویژه قلب میباشد.

مواد و روشها: طی یک مطالعه کتابخانهای، برنامه آموزش به مددجویان طراحی گردید. در مرحله بعد در یک مطالعه شبه تجربی از نوع قبل و بعد در سال 1394 در بخش ویژه قلب یک بیمارستان منتخب ارتش به طور مقدماتی اجرا گردید. پرستاران شاغل در بخش ویژه به روش تمام شماری وارد مطالعه شدند. عملکرد آموزشی پرستاران، قبل از آموزش توسط فهرست وارسی پژوهشگر ساخته مشتمل بر 18 گویه بررسی گردید. روایی محتوای کیفی فهرست وارسی، توسط 10 نفر از اساتید خبره در زمینهی آموزش به بیمار و پایایی آن بر اساس ارزیابی درونی تعیین شد (0/869=α). برنامه آموزش به مددجو به شکل سه جلسه 60 دقیقهای و سه روز کار عملی در سه شیفت کاری، طی دو هفته آموزش داده شد. سه روز بعد از اجرای طرح، عملکرد آموزشی پرستاران مجدداً توسط همان فهرست وارسی بررسی گردید. دادههای جمعآوری شده توسط نرمافزار SPSS نسخه 15 و آزمونهای آماری توصیفی و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها: برنامه آموزش به مددجوی طراحی شده در این مطالعه شامل: تدوین اهداف آموزشی، انتخاب محتوای مناسب آموزشی، انتخاب و کاربست روشها و فنون مناسب آموزشی و بررسی درک مددجو از آموزشهای ارائه شده بود. میانگین و انحراف معیار عملکرد کلی آموزشی پرستاران قبل و بعد از اجرای این برنامه، به ترتیب 3/479±27/90 و 1/932±33/20 بود. آزمون تی زوجی نشان داد که عملکرد کلی آموزشی پرستاران دارای تفاوت معنادار آماری است (0/003=p).

بحث و نتیجهگیری: بکارگیری برنامه آموزش به مددجو به عنوان یک روش ساده و کم هزینه، تأثیر بسیار مطلوب بر عملکرد آموزشی پرستاران دارد و کیفیت آموزش را در پرستاری ارتقاء میبخشد.

واژه‌های کلیدی: آموزش، بخش ویژه، بیمار، پرستاران.
متن کامل [PDF 358 kb]   (6449 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/8/26 | پذیرش: 1394/9/10 | انتشار: 1394/9/30



XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 2، شماره 3 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها