:: دوره 7، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) ::
جلد 7 شماره 3 صفحات 225-233 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر استفاده از کمپرس سرد بر شدت درد ناشی از خروج شیت شریانی در بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر بیمارستان‌های منتخب نظامی
سمیه عالیخانی1 ، فاطمه کلروزی* 2، مریم نظام زاده3 ، سید امیرحسین پیشگویی4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- کارشناس ارشد پرستاری، مربی، گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران (* نویسنده مسئول)
3- کارشناس ارشد پرستاری، مربی، گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
4- دکترای پرستاری، دانشیار، گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
چکیده:   (288 مشاهده)
مقدمه: درد از عوارض شایع و ناخوشایندی است که به دنبال خروج شیت شریانی، توسط بیماران تحت آنژیوپلاستی گزارش می‌شود.
هدف: این مطالعه با هدف تعیین تأثیر استفاده از کمپرس سرد بر شدت درد ناشی از خروج شیت شریانی در بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر انجام شد.
مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که جامعه­ی آماری آن را 60 بیمار تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر بستری در بیمارستان­ های منتخب آجا در نیمه­ ی دوم سال 1398 تشکیل می­دادند. نمونه­ های پژوهش به روش در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه 30 نفری کمپرس سرد و کنترل تقسیم شدند. جهت جمع‌آوری داده­ ها از پرسشنامه­ اطلاعات دموگرافیک و مقیاس دیداری سنجش درد استفاده شد. مداخله به صورت استفاده از یک قطعه یخ در ابعاد 2×2×4 سانتی متری بود که در یک دستکش لاتکس با پوشش گاز استریل قرار داده شده و به مدت ٥ دقیقه قبل از خروج شیت در محل مورد نظر استفاده شد و در گروه کنترل مداخله‌ای انجام نشد. داده ­ها در سه مرحله قبل، حین و بعد از مداخله جمع‌آوری و با نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: میانگین نمرات کل شدت درد در دو گروه قبل از مداخله تفاوت آماری معنی­داری نداشت. در حالی که در مقایسه این نمره در حین مداخله، اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مشاهده شد (0/001P<)؛ اما بعد از مداخله این تفاوت معنی‌دار نبود (0/105=P).
بحث و نتیجه‌گیری: یافته ­ها نشان داد که کمپرس سرد می ­تواند در کاهش شدت درد ناشی از خروج شیت شریانی در بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر در حین مداخله مؤثر باشد، لذا، توصیه می­شود توسط پرستاران به عنوان یکی از مداخلات پرستاری در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: آنژیوپلاستی، بیمار، درد، سرما.
متن کامل [PDF 470 kb]   (82 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/4/5 | پذیرش: 1399/4/23 | انتشار: 1399/10/10

Ethics code: IR.AJAUMS.REC.1398.166XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها