[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 44-33 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر آموزش گروهی بر میزان آگاهی، نگرش و آمادگی کارکنان بهداشت و درمان نیروی انتظامی از بیوتروریسم
مجید هاشم پور1، سیمین طهماسبی* 2
1- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده علوم پزشکی، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
2- دکترای تخصصی، استادیار، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
چکیده:   (320 مشاهده)
مقدمه: اﺳﺘﻔﺎده رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه در دنیای مدرن، باعث شده شناخت ﻋﻠﻞ ﺗﺮوریسم به ویژه ﺑﯿﻮﺗﺮوریسم و روشهای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و مقابله با آن در اوﻟﻮیت ﻗﺮار گیرد.
هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثر مداخلهی آموزش گروهی بر آگاهی، نگرش و آمادگی کارکنان بهداشت درمان ناجا نسبت به حملات بیوتروریسم انجام شد.
مواد و روشها: این پژوهش به روش نیمه تجربی در سال 1398 انجام گرفت. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ کارکنان معاونت بهداشت و درمان نیروی انتظامی استان اصفهان (60 نفر) بود. حجم نمونه در گروه آزمون (30 نفر) و کنترل (30 نفر) بودند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه 29 گویهای آگاهی و نگرش و آمادگی مقابله با بیوتروریسم که توسط حمزه پور و خواجه نصیری در سال 1394 طراحی شد، استفاده گردید. آموزش شامل سببشناسی، تشخیص و مداخله در حملات بیوترویسم در قالب کارگاه 8 ساعته بود. تجزیه تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، تحلیل کوواریانس چند متغیره به وسیله نرمافزار SPSS نسخه 24 انجام شد.
یافتهها: میانگین نمره آگاهی نگرش و آمادگی در دو گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله تفاوت آماری معنیداری نداشت (0/5P>). میانگین نمره آگاهی (1/35±5/13)، نگرش (0/61±3/29) و آمادگی (1/75 ±6/23) مقابله با بیوتروریسم در شرکت کنندگان قبل از مداخله در گروه آزمون در سطح متوسط بوده و بعد از آن به ترتیب به (0/97±6/93) (0/51±4/13) و (2/50±10/26) بهبود یافته و این اختلاف معنیدار بود (0/05P<). ضریب اتای آموزش گروهی برای آگاهی کارکنان 0/463، نگرش کارکنان 0/322 و آمادگی کارکنان 0/413 درباره بیوتروریسم بود. متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس، تحصیلات و سابقه کار) با هیچ کدام از متغیرهای پژوهش ارتباط معنیداری نداشت (0/05P>).
بحث و نتیجهگیری: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش گروهی میتواند موجب بهبود آگاهی، نگرش و آمادگی کارکنان گردد. به روز بودن اطلاعات و آمادگی مقابله با بیوتروریسم برای پرسنل بهداشتی درمانی نیروی انتظامی به عنوان خط اول مقابله ضروری است.
 
 
واژه‌های کلیدی: آگاهی، آمادگی، آموزش گروهی، بیوتروریسم، نگرش.
متن کامل [PDF 575 kb]   (96 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دریافت: 1399/7/5 | پذیرش: 1399/11/11 | انتشار: 1400/4/10
فهرست منابع
1. Greub G, Grobusch MP. Bioterrorism: myth or reality? Clin Microbiol Infect. 2014;20(6):485-7. [DOI] [PubMed]
2. Khalilifar sohrab WA. [Bioterrorism (Diagnosis, Prevention, Coping)]. Tehran: Jahad Daneshgahi (Tehran Branch); 2014.
3. Zargan Jamil DJ. Bioterrorism security threats and ways to deal with it with a passive defense approach. Security research. 2016;5(19):91-110.
4. Gorbannejad S. Evaluating knowledge, attitudes and preparedness of nurses in the emergency department of Urmia and tabrize dealing with CBRN(chemical, biological, nuclear and radioactive accidents). Tabriz: Tabriz University Of Medical Sciences; 2019.
5. Farahani Farmahinin M. [Descriptive Culture of Educational Sciences]: Shabahang Inc; 1999.
6. 6. Moghadam SAB. Knowledge and attitude of iranian red crescent society volunteers in dealing with bioterrorist attacks. Emergency. 2016;4(1):16. DOI: [DOI]
7. Abdollahi-Karizno M, Pursalehi F, Mirzaei M, Salmany F, Zare-Bidaki M. Evaluation of knowledge and preparedness of medical, dentistry, nursing and laboratory science technology students against a potential bioterrorism attack in Birjand University of Medical Sciences, 2017. Journal of Surgery and Trauma. 2018;6(3):101-7. [DOI]
8. Cenciarelli O, Gabbarini V, Pietropaoli S, Malizia A, Tamburrini A, Ludovici GM, et al. Viral bioterrorism: Learning the lesson of Ebola virus in West Africa 2013-2015. Virus Res. 2015;210:318-26. [DOI] [PubMed]
9. Katz AR, Nekorchuk DM, Holck PS, Hendrickson LA, Imrie AA, Effler PV. Bioterrorism Preparedness Survey of Hawaii Mental Health Professionals. International J Mental Health. 2014;35(1):12-25. [DOI]
10. Atakro CA, Addo SB, Aboagye JS, Blay AA, Amoa-Gyarteng KG, Menlah A, et al. Nurses' and Medical Officers' Knowledge, Attitude, and Preparedness Toward Potential Bioterrorism Attacks. SAGE Open Nurs. 2019;5:2377960819844378. [DOI] [PubMed]
11. Spranger CB, Villegas D, Kazda MJ, Harris AM, Mathew S, Migala W. Assessment of physician preparedness and response capacity to bioterrorism or other public health emergency events in a major metropolitan area. Disaster Manag Response. 2007;5(3):82-6. [DOI] [PubMed]
12. Rebmann T, Carrico R, English JF. Hospital infectious disease emergency preparedness: a survey of infection control professionals. Am J Infect Control. 2007;35(1):25-32. [DOI] [PubMed]
13. Vaja. Bioterrorism 2020. Available from: https://goums.ac.ir//content/bioterorism.
14. Hosseini S, Aghaee N. [Evaluation of education effects on prevention and treatment of bioterrorism on knowledge and attitude of nurses of Mazandaran medical university]. Journal Mil Med. 2008. http://militarymedj.ir/article-1-197-en.html;9(4):295-301.
15. Davos S. Bioterrorism and Military Health Risks 2020. Available from: https://www.who.int/dg/brundtland/speeches/2003/DAVOS/en/2003.
16. Pejmankhah SPS, Mirhaghi AH. [The effect of bioterrorism training through two methods of lectures and educational booklets on the knowledge of medical staff in Iranshahr hospitals]. J Isfahan Med Sch. 2012;8(7):1255-62.
17. Hashemi SJ. The nature and necessity of passive defense (nature, philosophy and reasons). Tehran: Bustan Hamid; 2013
18. Karimi A. [Passive defense and biological threats]. Tehran: Bustan Hamid; 2014.
19. Hamzeh pour S, Khajehnasiri N. [The role of educational intervention on the level of awareness and attitude in the field of bioterrorism]. IJEC. 2015;2(5):76-81. [DOI]
20. Jahani MR, Shirzad H. [New Wars and Bioterrorism]. Tehran: NAJA Deputy Minister of Education; 2013.
21. Ghahremani D. [New war and Defense]. Tehran: Yavarian; 2018.
22. Fadaei F, Zahedi L, Farahani Z, Ghasemzadeh N. [view of the two version of declaration of Helsinki (2013 and 2008): challenges and changes]. J Med Ethics Hist Med. 2016;9(3):75-92.
23. Puri KS, Suresh KR, Gogtay NJ, Thatte UM. Declaration of Helsinki, 2008: implications for stakeholders in research. J Postgrad Med. 2009;55(2):131-4. [DOI] [PubMed]
24. Mushtaq Eshgh Z, Aghaei N. [The effect of education on prevention and treatment of bioterrorism accidents on the knowledge and attitude of nurses of Mazandaran University of Medical Sciences]. Adv Nurs Midwifery.16(57):32-7.
25. Zarghani SHNZ, Ali Kharazmi O. [Bioterrorism and its impact on the security of citizenships]. Journal of urban social Giography 2018;2.
26. Gershon RR, Qureshi KA, Sepkowitz KA, Gurtman AC, Galea S, Sherman MF. Clinicians' knowledge, attitudes, and concerns regarding bioterrorism after a brief educational program. J Occup Environ Med. 2004;46(1):77-83. [DOI]
27. Aghaei N, Nesami MB. Bioterrorism education effect on knowledge and attitudes of nurses. J Emerg Trauma Shock. 2013;6(2):78-82. [DOI] [PubMed]
28. Nyamathi AM, Casillas A, King ML, Gresham L, Pierce E, Farb D, et al. Computerized bioterrorism education and training for nurses on bioterrorism attack agents. J Contin Educ Nurs. 2010;41(8):375-84. DOI: 10.3928/00220124-20100503-01 PMID: 20506932 [DOI] [PubMed]
29. Martins JCL, Martins CL, Oliveira LSS. Attitudes, knowledge and skills of nurses in the Xingu Indigenous Park. Rev Bras Enferm. 2020;73(6):e20190632. [DOI] [PubMed]
30. Far SST, Marzaleh MA, Shokrpour N, Ravangard R. Nurses’ Knowledge, Attitude, and Performance about Disaster Management: A Case of Iran. The Open Public Health Journal. 2020;13(1):441-6. [DOI]
31. Soltani T, Baghianimoghadam MH, Ehrampoush MH, Baghian N, Jafari A. [Knowledge, attitude, and performance of nurses' crisis management in natural disasters in Yazd city]. JCHR. 2016. http://jhr.ssu.ac.ir/article-1-328-en.html;5(3):195-201.
32. Azadi A, Sahebi A, Tavan H. The Attitudes, Knowledge and Performance of Ilam Nurses Regarding Disaster Preparedness. Health in Emergencies and Disasters Quarterly. 2018;3(2):105-12. [DOI]
33. Nofal A, Alfayyad I, Khan A, Al Aseri Z, Abu-Shaheen A. Knowledge, attitudes, and practices of emergency department staff towards disaster and emergency preparedness at tertiary health care hospital in central Saudi Arabia. Saudi Med J. 2018;39(11):1123-9. [DOI]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Research code: ۴۵۸۵۱
Ethics code: IR.IAU.FALA.REC.1398.020


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hashempoor M, Tahmasbi S. The Effect of Educational Intervention on Health Rescue and Treatment Employees’ Knowledge, Attitude, and Preparedness of Isfahan Police Force about Bioterrorism. MCS. 2021; 8 (1) :33-44
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-424-fa.html

هاشم پور مجید، طهماسبی سیمین. بررسی تأثیر آموزش گروهی بر میزان آگاهی، نگرش و آمادگی کارکنان بهداشت و درمان نیروی انتظامی از بیوتروریسم. علوم مراقبتی نظامی. 1400; 8 (1) :44-33

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-424-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4343