:: دوره 2، شماره 2 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 77-69 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی در کارکنان نظامی
کتایون کرباسچی1 ، آرمین زارعیان* 2، فهیمه دادگری3 ، سید عباس سیادتی4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری نظامی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری
2- دکترای تخصصی آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری
3- کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری
4- دکتری مدیریت خدمات بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا
چکیده:   (19701 مشاهده)

مقدمه: امروزه سرطان سومین علت مرگ بشر و یکی از مهمترین چالشهای نظام بهداشت و درمان ایران است که سبب کاهش کیفیت زندگی بیماران مبتلا میشود. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی تحت شیمیدرمانی در کارکنان نظامی مراجعهکننده به بیمارستان منتخب آجا انجام شده است.

مواد و روشها: این پژوهش، از نوع کار آزمایی بالینی تصادفی است که با مشارکت 64 بیمار به روش تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه 32 نفر) انجام شده است. پنج جلسه برنامه جامع خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بهصورت آموزشی، مشاورهای از طریق آموزش انفرادی مبتنی بر نیازهای احصاء شده بیماران گروه آزمون در طول یک هفته اجرا شد. قبل و پس از دو ماه اجرای برنامه، پرسشنامه استاندارد QLQ-C30 در اختیار گروه آزمون و کنترل قرار گرفت. سپس دادهها با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی و با نرمافزار SPSS نسخه 22 تحلیل شدند.

یافتهها: آزمون تی مستقل تفاوت آماری معناداری در نمره کیفیت زندگی قبل از مداخله در گروه آزمون و کنترل نشان نداد. همین آزمون اختلاف معناداری در دو گروه بعد از مداخله نشان داد (001/P< 0). آزمون تی زوجی تفاوت معناداری در نمره کیفیت زندگی بعد از مداخله در گروه آزمون نشان داد (001/P< 0). با توجه به جدول معیار کوهن اندازه اثر کلی حاصله مؤید تأثیر مطلوب مداخله در گروه آزمون میباشد.

بحث و نتیجهگیری: بکارگیری برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر اساس نیازهای آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی تحت شیمیدرمانی مؤثر میباشد.

واژه‌های کلیدی: الگوی اورم، پرستاران، سرطان، کارکنان نظامی، مراقبت از خود.
متن کامل [PDF 529 kb]   (5422 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/2/1 | پذیرش: 1394/3/3 | انتشار: 1394/8/24XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 2، شماره 2 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها