:: دوره 2، شماره 3 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 142-134 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی عوامل معنوی مؤثر بر سلامت خانواده های نظامی: یک مطالعه کیفی
جواد خدادادی سنگده1، خدابخش احمدی*2، فروغ آموستی1
1- ایران، تهران، دانشگاه علوم خوارزمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه مشاوره.
2- استاد،ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) ،مرکز علوم رفتاری.
چکیده:   (12739 مشاهده)

مقدمه: معنویت نقش اساسی در داشتن خانواده سالم ایفا میکند، از این رو مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل معنوی مؤثر بر سلامت خانواده نظامی مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها: مطالعه حاضر در حیطه پژوهش کیفی بود که با استفاده از روش پدیدارشناسی در بازه زمانی سال 1393-1394 انجام شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه خانوادههای نظامی شهر تهران بود. بدین منظور 18 شرکتکننده به روش نمونهگیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه عمیق در طول یک دوره 12 ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند. دادهها جمعآوری، ثبت و سپس کدگذاری انجام شد و در قالب مقولههای اصلی، مقولهبندی شدند.

یافتهها: نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه شرکتکنندگان و کدگذاری مصاحبهها به شناسایی 246 کد اولیه، 10 زیر مقوله و 2 مقوله اصلی شامل باورهای دینی و رفتارهای دینی منجر شد.

بحث و نتیجهگیری: نتایج نشان داد که در سلامت خانواده عوامل معنوی مختلفی همچون تشابه در جهانبینی، توکل داشتن، توسلجویی، خیرخواهی، صبر، گذشت و انجام واجبات دینی نقش دارند. این عوامل در سلامت خانواده نقش بسیار مهمی ایفا میکنند، بنابراین لزوم توجه بیشتر به عوامل معنوی در پرداختن به خانوادههای نظامی اهمیت اساسی دارد.

واژه‌های کلیدی: سلامت، خانواده نظامی، روش کیفی، معنویت.
متن کامل [PDF 344 kb]   (5076 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/2/19 | پذیرش: 1394/9/1 | انتشار: 1394/10/20XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 2، شماره 3 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها