مجله علوم مراقبتی نظامی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا

مدیر مسئول:  دکتر آرمین زارعیان

سردبیر: دکتر زهرا فارسی 
جانشین سردبیر: سیده اعظم سجادی

 مدیر فنی: مرتضی جلیلی
کارشناس مجله: نرجس فیضی
نشانی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان کاج، دانشکده پرستاری آجا تلفن: ۷۷۵۰۰۴۰۴-۰۲۱
وب سایت مجله:  Mcs.ajaums.ac.irgmail.com

این فصلنامه در indexcopernicus، scholar.google، sid، ISCmagiran، barakatkns، irisweb، Civilica نمایه شده است                                

                                                                

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم مراقبتی نظامی:
http://mcs.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب