مجله علوم مراقبتی نظامی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سردبیر:

دکتر زهرا فارسی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ،تهران، ایران.

شورای نویسندگان:

  دکتر فروزان آتش زاده شوریده

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران.

 دکتر کامران آزما

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ،تهران، ایران. 

دکتر سید امیر حسین یپشگویی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ،تهران، ایران.

 

دکتر ارسیا تقوا

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ،تهران، ایران. 

دکتر علی رضا خوشدل

دانشیار  دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ،تهران، ایران.

دکتر ناهید دهقان نیری

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر آرمین زارعیان

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ،تهران، ایران.

دکتر ویدا شفیع پور

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران،تهران، ایران.

دکتر رضا ضیغمی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین،تهران، ایران.

دکتر عباس عبادی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله،تهران، ایران.

دکتر شهلا علیاری

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ،تهران، ایران.

دکتر زهرا فارسی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ،تهران، ایران.

دکتر مرضیه مومن نسب

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز،تهران، ایران.

دکتر رضا نگارنده

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران، ایران.

  

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم مراقبتی نظامی:
http://mcs.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب